plik doc

stres edukacja zdrowotna


Stres oraz jego wp?yw na organizm cz?owieka. SPIS TRE?CI: 1. Wst?p Stres z perspektywy czasu Przyczyny stresu (stresory) Psychologiczne techniki redukcji stresu Stres pozytywny ? w czym stres pomaga cz?owiekowi? Choroby zwi?zane ze stresem Stres a uk?ad odporno?ciowy Reakcje na stres Jak leczy? stres? Wychowanie bezstresowe Podsumowanie Bibliografia...

plik doc

edukacja zdrowotna, promocja zdrowia


Sylwia Pielęgniarstwo I Temat: ?Historia promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w Polsce; twórcy ich dzieła i myśli.? Pod pojęciem ?zdrowie" kryją się różne interpretacje: Zdrowie: To nie tylko brak choroby, lecz pełny dobrostan społeczny, psychiczny i biologiczny. / Światowa Organizacja Zdrowia Zdrowie: proces dynamiczny, nie tylko brak choroby czy niedomagania, lecz także dobre samopoczucie oraz taki stopień przystosowania się biologicznego i społecznego...

plik doc

Samokształcenie promocja zdrowia edukacja zdrowotna młodzieży w szkole


Praca samokształceniowa z przedmiotu Promocja Zdrowia Wykładowca: dr Grażyna Wiraszka Student: Magdalena Piotrowska Kierunek: Pielęgniarstwo Rok studiów: II rok Semestr: Letni 2009/2010 ?Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w szkole? W ostatnich latach nastąpiły w Polsce znaczące zmiany w działaniach szkoły na rzecz zdrowia: Po raz pierwszy w historii szkolnictwa zobowiązano szkoły wszystkich typów do realizacji edukacji zdrowotnej przez wprowadzenie do podstawy prog...

plik doc

Edukacja zdrowotna

Są to notatki z edukacji zdrowotnej z wykładów
WYKŁAD 1: 12.10.2007 TEMAT: ZDROWIE I JEGO KONCEPCJE. ZDROWIE:       To proces dynamiczny, system wzajemnych uwarunkowań w relacji organizm- środowisko.       To potencjał zdolności przystosowania się organizmu do wymogów środowiska, wyposażający organizm w dyspozycję do utrzymania równowagi pomiędzy nim a wymogami środowiska.       Jeżeli możliwości przystosowawcze organizmu przekraczają gra...

plik doc

Edukacja zdrowotna

Arkusz edukacji zdrowotnej na temat odleżyn.
ARKUSZ EDUKACJI ZDROWOTNEJ       Określenie rozpoznanego problemu zdrowotnego lub potrzeby z wykorzystaniem narzędzi badawczych, wybór metod i środków. a). narzędzia- wywiad, test w celu uzyskania informacji o poziomie wiedzy rodziny pacjenta po przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej odnośnie zapobiegania powstawania odleżyn. b). metody- wykład, rozmowa, dyskusja. c). środki- ulotki, plakaty, broszury.       Okre...

Ostatnie wyszukiwania