plik odt

dziedziny wychowania

Materiał na teorie wychowania

„DZIEDZINY WYCHOWANIA”
Marzena. Urzędowska
Pedagogika I rok
Dziedziny Wychowania.
Wyróżniamy wychowanie;
-zdrowotne
-moralne
-umysłowe
-estetyczne
-wielokulturowe
-fizyczne
-emocjonalne
WYCHOWANIE
ZDROWOTNE
Czynniki wpływające na zagrożenie zdrowia:
- niewłaściwe odżywianie (mało warzyw i owoców, tłusto, słodko) -przyczyna-trad...

plik docx

DZIEDZINY WYCHOWANIA

Człowiek, jako osoba, ze swej natury jest nastawiony na dobro. Praca nad sobą wymaga samoświadomości i samokontroli oraz sprawności woli, które prowadzą do samostanowienia osiąganego przez samo – posiadanie i samo – panowanie, wymaga uznania określonych hierarchii wartości za bardziej pożądaną niż inne, korygowania w szczegółach tej hierarchii pod wpływem wieku, doświadczenia, pogłębionego zrozumienia własnej sytuacji życiowej w świetle coraz lepiej rozpoznawanych wartości osobowych.

...

plik docx

Dziedziny Wychowania


W swojej książce „Teorie i koncepcje wychowania w zarysie” Mieczysław Łobocki wyróżnia dwie definicje wychowane. W szerszym znaczeniu „wychowanie skoncentrowane jest na rozwoju umysłowym i uczuciowym jednostki, jak również na sferze jej motywacji i konkretnych działań.” Natomiast w węższym znaczeniu wychowanie odnosi się do kształtowania charakteru jednostki. Dążenia do stworzenia dzieciom i młodzieży warunków do samodzielności. Dziedziny wychowania to ubogacenie rozwoju dzieci i młodzież...

Ostatnie wyszukiwania