plik doc

zagadnienia i notatki z literatury staropolskiej

solidne przygotowanie do egzaminu :)
Periodyzacja literatury średniowiecznej. Cezury umowne: początek: 476 ? upadek Rzymu koniec: 1450 ? wynalezienie czcionki przez Gutenberga lub1453 ? upadek Konstantynopola lub 1492 ? odkrycie Ameryki przez Kolumba Podział ogólny: średniowiecze wczesne ? V-X wiek średniowiecze dojrzałe ? XI-XII wiek średniowiecze późne ? XIV ? XV wiek Średniowiecze w Polsce: Tadeusz Witczak: ?Średniowiecze polskie, pojmowane jako piśmienniczo udokumen...

plik doc

Epoki literackie - renesans

Epoki literackie - renesans
INFORMACJE OGÓLNE O RENESANSIE Nazwa epoki pochodzi z języka francuskiego od słowa ?renaissance? co oznacza odrodzenie renesans rozpoczął się w XIV w. we Włoszech, a w krajach północnoeuropejskich w końcu XV w. ; trwał on - we Włoszech do początku XVI stulecia, a na północy Europy do końca tego wieku. Do rozwoju odrodzenia przyczyniły się takie czynniki jak:-podróże geograficzne ; -upadek cesarstwa wschodnio rzymskiego i Konstantynopola, przybycie do Europy gr...

plik docx

plusy i minusy

plusy i minusy dekady Gierka

Plusy i minusy dekady Edwarda Gierka : W kwestii PRL wytworzyło się wiele, zwykle całkowicie sobie przeciwstawnych mitów. Jednym z nich jest wizja rajskiej wprost szczęśliwości, kiedy Polska rosła w siłę, a ludziom żyło się dostatnio. Kiedy „wszyscy mieli pracę” (chociaż nie mie...

plik doc

Zagadnienia na zaliczenie z SOCJOLOGII ZDROWIA

Zagadnienia na zaliczenie z SOCJOLOGII ZDROWIA
SOCJOLOGIA 1. Pojęcie i składniki kultury. Kultura to ogół utworów działań człowieka, materialnych i nie materialnych wartości. Przyjętych i zobiektywizowanych, przekazywanych następnym pokoleniom i innym zbiorowością. Składniki kultury: - wartości ? to każdy przedmiot materialny i niematerialny uznany w danej zbiorowości, do którego jednostka dąży. - normy ? akceptowane w zbiorowości reguły zachowania, określają jak dążyć do wartości...

plik doc

GENEZA REWOLUCJI FRANCUSKIEJ

Krótki opis genezy Rewolucji Francuskiej. Przepraszam, ale z roztargnienia nie usunęłam swoich danych...
Paula Biczyk Gr.A III FP GENEZA REWOLUCJI FRANCUSKIEJ Monarchia Burbonów na tle Europy: Ludwik XVI: W chwili wstąpienia na tron (1774) sytuacja polityczna wydawała się być ustabilizowana, a pozycja w dziedzinie gospodarki oraz kultury- niepodważalna, Mimo skurczenia się posiadłości zamorskich i odpływu dużej ilości funduszy, Francja nadal pozostawała potęgą w handlu kolon...

plik txt

Dlaczego komunizm hołdował oświecenie?

Notatka z histori wychowania, moze coś pomoże komus???
Dlaczego w czasach komunizmu ho³dowano Oœwiecenie? „Wszystka wiedza pochodzi z doœwiadczenia. Doœwiadczenie jest produktem rozumu.” Emanuel Kant „Rozum jest dusz¹ wolnoœci.” Gottfried Wilhelm Leibniz „Cz³owiek rodzi siê wolny, ale potem zewsz¹d krêpuj¹ go ³añcuchy.” Jan Jakub Rousseau Oœwiecenie – wiadomoœci wstêpne Oœwiecenie zwane Wiekiem Rozumu to epoka edukacji narodowej b¹dŸ te¿ pr¹d kulturalny w historii Europy pr...

plik doc

renesans w literaturze

najważniejsze elementy epoki w literaturze
NAZWA EPOKI Ta epoka literacka ma dwa określenia w języku polskim: renesans i odrodzenie. Słowo ''renesans'' znaczy tyle co narodzenie się na nowo, odrodzenie. Drugie określenie jest więc tłumaczeniem na język polski terminu z języka francuskiego i włoskiego. Początkowo termin odrodzenie używano dla określenia odrodzenia państwa na wzór starorzymski, potem poszerzono jego znaczenie na odrodzenie literatury antycznej, studiów starożytnych i ideał...

plik doc

FRANCJA I HABSBURGOWIE W PRZEDEDNIU KONFLIKTU

Francja w okresie wojen włoskich
FRANCJA I HABSBURGOWIE W PRZEDEDNIU KONFLIKTU: Francja- po śmieci Karola Zuchwałego ks. Burgundii w bitwie pod Nancy (1477) hrabstwo Burgundii na skutek małżeństwa córki Karola, księżniczki Marii z Maksymilianem, arcyksięciem austriackim przypadło Habsburgom. Fakt ten stał się jedną z głównych przyczyn zaostrzenia stosunków i dalszej długotrwałej rywalizacji między Francją i Habsburgami. Francja czyniła starania zmierzająca do przyłączenia Bretanii do król...

plik doc

Historia ochrony środowiska

Praca dotycząca historii ochrony środowiska
BERNADETA UBERMAN GRUPA III III ROK BIOLOGIA HISTORIA OCHRONY PRZYRODY W POLSCE I NA ŚWIECIE       Rzeszów 2006 W ostatnich latach coraz częściej spotykamy się z problemem określanym jako ochrona środowiska. Należy bowiem zwrócić uwagę na to, że mówiąc o ochronie środowiska, czy też przyrody musimy określić znaczenie terminów przyroda i środowisko. Przyroda oznacza wszystko co istnieje (z wyłączeniem tworu pracy ludzkie...

plik doc

Konspekt lekcji historii dla II klasy gimnazjum podzial chrzescijanstwa zach..doc


Konspekt lekcji historii dla II klasy gimnazjum Prowadzący: Inga Bobowska Opiekun stażu: mgr Beata Waluszewska Temat lekcji: Podział chrześcijaństwa zachodniego. CELE: ogólne: - wyjaśnienie pojęć: wojna religijna, anabaptyści, pokój w Augsburgu, edykt nantejski - poznanie głównych linii podziału wyznaniowego Europy na kraje protestanckie i katolickie operacyjne: - uczeń zna i rozumie pojęcia: wojna religijna, anabaptyści, pokój w Augsburgu, edykt nantejski - uc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,