plik doc

Program promocji zdrowia

Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na jego zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymania. W celu osiągnięcia całkowitego dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, zarówno jednostka, jak i grupa społeczna, muszą umieć określać i urzeczywistniać swoje aspiracje, zaspokajać potrzeby, radząc sobie z wyzwaniami swojego środowiska w jego istniejącym stanie lub dokonując w nim odpowiednich zmian

PROGRAM PROMOCJI ZDROWIA

plik doc

Socjolekt studentów politechniki

Socjolekt studencki ze szczególnym uwzględnieniem leksyki studentów Politechniki Wrocławskiej. Badania nad specyfiką słownictwa i składni grupy studentów oraz próba określenia charakterystycznych cech danej grupy.
Socjolekt studencki ze szczególnym uwzględnieniem leksyki studentów Politechniki Wrocławskiej. Język nie jest w swej strukturze jednorodny i jedyny dla określonej grupy etnicznej czy terytorialnej. W każdym języku narodowym można wyodrębnić wiele odmian i rodzajów. Wg Stanisława...

plik doc

Odmiana rzeczowników trudnych

Fazy lekcji na temat rzeczowników trudnych w języku polskim - polski dla cudzoziemców, poziom zaawansowany, cz.2
      Lektor rozdaje uczniom tekst z zaznaczonymi inną czcionką wyrazami (są to formy fleksyjne rzeczownika mężczyzna). (tekst I)       zadaniem uczniów jest głośne odczytanie tekstu i zwrócenie uwagi na podkreślone wyrazy,       następnie lektor prosi o określenie przypadka, rodzaju i liczby danych wyrazów, mężczyzna – M, l. .p...

plik doc

Odmiana nazwisk w języku polskim - tabele

Tabele odmiany nazwisk w języku polskim. Materiały pomocnicze do lekcji na temat odmiany rzeczowników trudnych i nazwisk w języku polskim - polski dla cudzoziemców, cz.3
Odmiana nazwisk polskich Nazwiska męskie na -e Nazwiska męskie na –o (jak rzeczowniki pospolite) Nazwiska męskie na –o Nazwiska na –i, -y M D C B N Ms Linde Lindowie Lato Latowie Kościuszko Kościuszkowie Batory Batorowie Lindego Lindów Laty Latów Kościuszki Kościuszków Batorego Batorych Lindemu...

plik doc

Odmiana rzeczowników rodzaju męskiego

Odmiana rzeczowników trudnych rodzaju męskiego - tabele. Materiały pomocnicze do lekcji na temat odmiany rzeczowników trudnych - polski dla cudzoziemców, poziom zaawansowany, cz.4
RZECZOWNIKI RODZAJU MĘSKIEGO       kończące się na – a KOLEGA MĘŻCZYZNA N. G D A S L Kolega Koledzy Mężczyzna Mężczyźni Kolegi Kolegów Mężczyzny Mężczyzn Koledze Kolegom Mężczyźnie Mężczyznom Kolegę Kolegów Mężczyznę Mężczyzn Kolegą Kolegami Mężczyzną Mężczyznami Koled...

plik rtf

Odmiana rzeczowników trudnych i nieregularnych

Konspekt lekcji na temat odmiany rzeczowników trudnych i nieregularnych typu przyjaciel, brat, książę w języku polskim - polski dla cudzoziemców, poziom zaawansowany, cz. 1
Temat: Odmiana rzeczowników trudnych i nieregularnych typu przyjaciel, brat, książę. Odmiana nazwisk polskich i obcych zakończonych na -e, -o, -i, -y, -a. Cel ogólny: wprowadzenie odmiany rzeczowników trudnych i nieregularnych rodzaju męskiego, żeńskiego i nijakiego, wprowadzenie odmiany nazwisk polskich i obcych zak...

plik doc

Odmiana rzeczowników trudnych-teksty na lekcję

Teksty pomocne w przygotowaniu lekcji na temat rzeczowników trudnych w języku polskim - polski dla cudzoziemców, poziom zaawansowany, cz. 5.
Tekst I Kobieta i mężczyzna w islamie Według Koranu mężczyzna i kobieta są sobie równi. Ze względu na obowiązki ciążące na mężczyźnie i przyznawane mu cechy, takie jak racjonalność, łatwość podejmowania decyzji, opanowanie, stanowczość i siła fizyczna, oraz cechy przypisywane kobiecie, takie jak emocjonalność i uczuciowość, mężczyzna powinien się kob...

plik pdf

Interferencja w dialekcie śląskim

Praca na temat interferencji w dialekcie śląskim - zapożyczenia, które weszły na stałe w skład dialektu śląskiego. Próba zbadania interferencji w spontanicznej rozmowie mieszkańców miast Górnego Śląska

117

˙ URSZULA ZYDEK-BEDNARCZUK

Interferencja je ˛zykowa w sla ´ ˛skich rozmowach potocznych

´ ˛ska ˛ ˛ Badania jezyk...

plik doc

Hasła propagandowe PRL

Czasy PRLu wytworzyły specyficzny język, który był widoczny m.in. w hasłach propagandowych. Notatka zawiera niektóre z nich.
 "Hasła propagandowe PRL"   · Imperialistyczny wróg kusi Cię Coca-Colą · Partia z narodem walczy o lepsze jutro · Pamiętaj, że niewyrabiając normy opóźniasz nasz marsz do socjalizmu i krzywdzisz siebie oraz społeczeństwo · Mówimy partia w domyśle Lenin, mówimy Lenin w domyśle partia · Jedność pracy jednością narodu · Koniu polski bierz przykład z konia radziec...

plik doc

Norma a błąd językowy

Definicja normy językowej. Błędy występujące w języku polskim - podział. W jaki sposób powstają i jak ustrzec się błędów językowych.
http://hamlet.pro.e-mouse.pl/ Błędy językowe Innowacja a błąd Żeby się posługiwać językiem bezbłędnie i sprawnie należy znać nie tylko słownictwo tego języka i jego gramatykę (czyli prawa łączenia elementów znaczących w większe całości, np. wyrazów w zdania), ale także jego normę. Norma jest to zbiór środków językowych, które dane społeczeństwo w określone...

Ostatnie wyszukiwania