plik doc

anatomia-kości

anatomia-kości
Kości Substancje organiczne kości, czyli kolagen, białka, proteoglikany i fosfolipidy tworzą osseinę, która nadaje kości sprężystość. Tkankę kostną tworzą również komórki: osteoblasty (komórki kościotwórcze), osteoklasty (komórki kościogubne resorbujące kość) i dojrzałe komórki powstałe z osteoblastów - osteocyty. Ze względu na wygląd wyróżniono kości długie (np. kość...

plik doc

rodzina- jej funkcje, zadania i cele

referat;)
Rodzina- jej funkcje, zadania i cele.                                                 Rodzina- jest podstawową grupa społeczną, składa się z rodziców i ich dzieci, cechuje ich więź formalna, wspólnota materialna, mieszkaniowa oraz określony zespół funkcji. Funkcje rodziny Funkcje rodziny jako grupy i instytucji społecznej, można podzielić na d...

plik odt

promocja zdrowia kobiet

promocja zdrowia kobiet
ROLA I ZADANIA PIELĘGNIARKI W EDUKACJI ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA KOBIET Edukacja pacjenta to proces obejmujący oddziaływania wychowawcze i nauczanie skierowane na pacjenta i jego środowisko, którego celem jest wpływanie na kształtowanie (zmianę lub utrwalenie) motywów i postaw w pożądanym prozdrowotnym kierunku, zgodnie ze społecznie akceptowanymi celami programów promocji zdrowia profilaktyki, wychowania zdrowotnego i oświaty zdrowotnej. W prom...

plik doc

METODOLOGIA case study analiza danych zastanych analiza treści

Metodologia badań pedagogicznych wykład 4 Badanie typu case study, analiza danych zastanych, analiza treści,przykładowe pytania do egzaminu
Metodologia badań pedagogicznych wykład 4 temat: BADANIE TYPU CASE STUDY, ANALIZA DANYCH ZASTANYCH, ANALIZA TREŚCI BADANIE TYPU CASE STUDY Case study - to badanie indywidualnego przypadku istota tego badania polega na możliwie kompleksowym, dogłębnym zbadaniu jakiegoś przypadku (np. małżeństwo, instytucje społeczne, ko...

plik doc

Tomasz z Akwinu i jego poglądy

Najważniejsze założenia Tomasza z Akwinu. Materiał zaczerpnięty z W. Tatarkiewicza \"Historia Filozofi\". Czytelne notatki, napewno się przydadzą.
Św. Tomasz z Akwinu (1225- 1274) Jego filozofia wzorowała się na jego poprzedniku Arystotelesie. Przejął od Arystotelesa teorie poznania, przyczynowego poznania, pojecie aktu itp. Udowodnił, że filozofia Arystotelesa jest zgodna z wiarą chrześcijańską. Tomasz oddzielił wiarą od wiedzy, dziedzinę rozumu od dziedziny objawienia. Tomasz twierdził,...

plik odt

badania neurologiczne

badania neurologibzne

Budowa i funkcje układu nerwowego
Podział funkcjonalny układu nerwowego
Układ nerwowy somatyczny odpowiada za kontakt ze środowiskiem zewnętrznym. Układ autonomiczny ma za zadanie koordynację wewnętrzną i jest niezależny od kontroli mózgu. Somatyczny układ centralny stanowi mózg i rdzeń kręgowy, a obwodowy składa się z nerwów odchodzących od mózgu...

plik rtf

LADME , dostępność biologiczna, równoważność terapeutyczna i inne

bardzo dużo. od LADME do rozpuszczalności
Równoważność terapeutyczna Dwa środki farmaceutyczne są równoważne terapeutycznie, jeśli są równoważne farmaceutycznie, i jeśli po ich podaniu w tej samej dawce molowej ich efekty, zarówno w zakresie skuteczności jak i bezpieczeństwa, są takie jakich można było oczekiwać na podstawie odpowiednich badań (tzn. badań równoważności biologicznej, działania farmakodynamicznego, efektów klinicznych lub in vitro, analizy chemicznej i farmaceutycznej). Do...

plik doc

WSPÓLCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE

Opracowane zagadnienia z wts, plus streszczenia kilku tekstów.
Streszczenie tekstu: H. Blumer, Społeczeństwo jako symboliczna interakcja, W: Kryzys i schizma t.1. Najpierw definiuje Blumer pojęcie symbolicznej interakcji pisząc, iż odnosi się ono do tego typu interakcji, którego cechą jest, że ludzie interpretują czy definiują wzajemnie swoje działania, zamiast po prostu na nie reagować Analizując teorię Meada, uważa Blumer za kluczowe założenie, iż człowiek wyposażony jest w jaźń, a to...

plik pdf

konflikt

wazne skrotowe wiadomosci
KONFLIKTY SPOŁECZNE Istota konfliktu Konflikt społeczny to niewątpliwie pewnego rodzaju dysfunkcja w organizacji, społeczeństwie lub wyraz nieprzystosowania jednostki do społeczeństwa czy organizacji. Konflikt jednak występuje zawsze tam, gdzie istnieje sprzeczność: • interesów co najmniej dwóch stron czy grup społecznych, • wytyczonych celów, • wyznawanych ideałów, • uznawanych wartości. Rozwój techniczny, technologiczny i gospodarczy, ostra konkurencja...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,