plik doc

bezrobocie - wyzwanie dla pedagoga

pedagogika
7. Bezrobocie ? wyzwanie dla pedagoga opiekuńczego. Bezrobocie jest zjawiskiem społecznym polegającym na tym, że większa lub mniejsza grupa osób zdolnych do pracy i poszukujących pracy nie znajduje zatrudnienia. Wyzwanie dla pedagoga opiekuńczego jest pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie na rynku pracy i podejmowaniu zatrudnienia. Głównym celem jest wspieranie osób potrzebujących w ich wys...

plik doc

bezrobocie, OIK, uzależnienie

terminy dot. bezrobocie, przemoc, uzaleznienie
,, W pracy najważniejszy jest człowiek i on ma pierwszeństwo przed wszystkimi elementami pracy? D. Zimoń: Bezrobocie jako wyzwanie duszpasterskie. W: Społeczne aspekty bezrobocia. Skutki i przeciwdziałanie. Red. M. Seweryński, J. Wojtyła, Katowice 2002, s. 12.. ie ma jednej definicji bezrobocia, która byłaby akceptowana przez reprezentantów różnych dziedzin nauki. Charakter bezrobocia jest złożony i wieloaspektowy,...

plik doc

Bezrobocie jako problem społeczny

wykład z bezpieczeństwa społecznego
Temat: Bezrobocie jako problem społeczny. Plan pracy 1.Rynek pracy. 2.Polska a bezrobocie. 3 Zdefiniowanie pojęcia bezrobocia.. 4 Rodzaje bezrobocia. 5 Dynamika, skala i struktura zjawiska 6.Przyczyny bezrobocia. 7.Skutki bezrobocia. 8.Bezrobocie na tle województw. 9.Sposoby walki z bezrobociem. 10.Literatura. Rynek pracy jest kategorią ekonomiczną, jest to miejsce zetknięcia się podaży i popytu na pracę, a jego podstawowa funkcja polega n...

plik doc

bezrobocie

:)
T: Bezrobocie 1. Pojęcie i zakres polityki zatrudnienia Polityka zatrudnienia jako dyscyplina naukowa zajmuje się obiektywnymi związkami zachodzącymi pomiędzy procesami rozwoju ludności a procesami rozwoju gospodarczego. Dotyczy gospodarowania zasobami pracy. Łączy ona w sobie elementy polityki społecznej i ekonomicznej W ostatnich latach podstawowym czynnikiem wymuszającym szczególne zainteresowanie polityką zatrudnienia jest rosnące bezrobocie i coraz bardziej dotkliwe jego skutki s...

plik doc

BEZROBOCIE I JEGO RODZAJE.doc


BEZROBOCIE I JEGO RODZAJE Jedną z cech gospodarki wolnorynkowej jest zjawisko bezrobocia. W poszczególnych krajach jego skala i struktura różnią się, w jednych natężenie bezrobocia jest słabsze w innych mocniejsze. Polska należy do tej drugiej grupy. Przez okres trwania socjalizmu w Polsce utrwalano układ polityczny i społeczny, który pozbawiał społeczeństwo samodzielności, spontaniczności oraz kreatywności, co w konsekwencji prowadziło do bierności i przekonania o wszechwładzy państwa. R...

Ostatnie wyszukiwania