plik doc

BADANIA FIZYCZNE TŁUSZCZÓW

temat:badania fizyczne tłuszczów- POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA,POMIAR GĘSTOŚCI TŁUSZCZU PIKNOMETREM ,POMIAR LEPKOŚCI DYNAMICZNEJ APARATEM HOPPLERA,OZNACZANIE STAŁYCH FIZYCZNYCH TŁUSZCZÓW, Oznaczanie liczby zmydlenia, OZNACZANIE LICZBY ESTROWEJ POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA TŁUSZCZÓW Współczynnik załamania światła , znany też współczynnikiem refrakcji to stosunek sinusa kąta padania do sinusa kąta załamania światła przechodzącego z powietrza do tłuszczu w danej temperaturze...

plik doc

badania fizykalne

badania fizykalne
BADANIA FIZYKALNE Stan ogólny       Przytomność (skala Glasgow) – to ilościowy kontakt chorego z otoczeniem:                   przytomny - wszystko jest O.K.                   somnolencja - przysypiający, śpiący, reaguje na głos, jak przestaniemy mówić zasypia       sopor - reaguje na ból, szczypanie mostka....

plik doc

schorzenia wątroby w badaniach fizykalnych

badania fizykalne - wątroba
Emilia Starzcewska Iza Janicka Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Pielegniarstwo zaoczne (sem. II)                                     OBJAWY CHORÓB WĄTROBY W BADANIACH FIZYKALNYCH Pierwszą czynnością jaką wykonujemy rozpoczynając badanie jest przeprowadzenie wywiadu, pytamy pacjenta czy odczuwa ból w jamie brzusznej (lokalizacja bólu, ro...

plik doc

pytania badania fizykalne

pytania i odpowiedzi z testu badania fizykalne w pielęgniarstwie specjalizacja pielęgniarska
BADANIA FIZYKALNE 1. Trzeci ton serca T3 wysłuchujemy za pomocą: a) lejka b) membrany c) oglądania d) badania palpacyjnego 2. W którym miejscu można osłuchać zastawkę aortalną?: a) nie można jej osłuchać b) gdziekolwiek w okolicy serca c) w 2 przestrzeni międzyżebrowej po prawej stronie mostka d) w 2 przestrzeni międzyżebrowej po lewej stronie mostka 3. Przyjmowanie pozycji siedzącej prz...

plik doc

Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych

Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych
Zmienne i wskaźniki w badaniach pedagogicznych Badania naukowe służą realizacji pewnych celów oraz dotyczą określonych przedmiotów; w przypadku badań pedagogicznych będą to na przykład: dzieci wychowujące się w domach dziecka instytucje edukacyjne nauczyciele placówki opiekuńcze studenci uczniowie szkół wszelkie zjawiska wiążące się z procesem wychowania wychowawcy Na proces wychowania s...

plik doc

badania socjometryczne

Badania socjometryczne - notatka
Temat: Badania socjometryczne WPROWADZENIE       W organizacji formalnej , jak np. klasa szkolna, powstają spontaniczne i funkcjonują mniejsze grupy nieformalne, które posiadają swoich przywódców, swoje autorytety, mniej lub więcej stałe normy i zasady postępowania a czasem własną hierarchę. Zjawiskiem typowym dla szkoły jest istnienie rozdwojenia pomiędzy chłopcami i dziewczętami, wielkość którego maleje wraz z wiekiem. Wytworzone na bazi...

plik doc

Badania_neurologia

Podstawy badania neurologicznego
Podstawy badania neurologicznego Ogólna ocena zachowania się pacjenta, wyglądu i sposobu poruszania Badanie neurologiczne rozpoczyna się w chwili wejścia pacjenta do gabinetu czy oddziału, wtedy to istnieje możliwość obserwowania zachowania chorego, a więc: sposobu chodzenia, wykonywania ruchów dowolnych, możliwego występowania ruchów mimowolnych, mimiki, mowy, reagowania na pytania, prośby czy polecenia. Wywiad chorobowy Wywiad jest niezwykle istotną...

plik doc

Badania przesiewowe u dzieci i młodzieży

Badania przesiewowe u dzieci i młodzieży Badania bilansowe są to badania przesiewowe, przeprowadzane w całej populacji i obejmują wszystkie dzieci w danej grupie wiekowej. Ich zadaniem jest ocena stanu zdrowia dzieci, wczesne wykrywanie chorób często występujących; wychwycenie dzieci podejrzanych o patologie, wymagających obserwacji lub diagnostyki, oraz dzieci chorych i określenie ich potrzeb zdrowotnych oraz sposobu ich rozwiązania, a także dostarczanie danych statystycznych o częstości wy...

plik doc

Badania fiz- test

TEST BADANIA
TEST BADANIA FIZYKALNE       Trzeci ton serca wysłuchujemy za pomocą:       lejka       membrany       oglądania       badania palpacyjnego       Buczenie żylne występuje w przypadku:       przekrwienie narządu i zastoju żylnego       zapalenia mięśnia sercowego       badania szmeru oskrzelowego       tętniaka...

plik doc

Metody, techniki, narzędzia badawcze stosowane w badaniach naukowych

Metody, techniki, narzędzia badawcze stosowane w badaniach naukowych
TEMAT: ,,Metody, techniki, narzędzia badawcze stosowane w badaniach naukowych” Wybór metod, technik, narzędzi badawczych Według A. Kamińskiego ,,metody badan to zespoły teoretycznych uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całości postępowania badacza, zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego”. Tech...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,