plik doc

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

ADMINISTRACJA PUBLICZNA OPRACOWANIE
ADMINISTRACJA PUBLICZNA OPRACOWANIE 1. Trzy rozumienia pojęcia administracja Administracja to organizatorska działalność państwowa pochodzi od łacińskiego słowa ministrale – służyć. Administracja to zarządzanie sprawami państwa, zarządzanie innymi sprawami publicznymi. Pojęcie administracji w ujęciu negatywnym. To dziedzina aktywności państwa, która nie jest ani ustawodawstwem ani sądownictwem w wymiarach sprawiedliwości tylko jest tą resztą czyli cz...

plik doc

Administracja Publiczna

Referat dotyczący administracji publicznej
Robert Gwardecki MSP I gr. II Administracja Publiczna ? Model francuski Współczesna Administracja publiczna stanowi kontynuację zasad i podstawowych rozwiązań z doby monarchii absolutnej. Monarchia absolutna we Francji trwała wyjątkowo długo ? od XV w. do Wielkiej Rewolucji ? i przeszła przez wiele stadiów. Ostateczny charakter nadał jej instytucjom Ludwik XIV. Jego obydwaj następcy nie wprowadzili już bowiem żadnych poważniejszych zmian....

plik doc

Administracja Publiczna

wykłady z administracji publicznej
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Podstawa wykładu Wykład jak i materiał zawarty w prezentacji został zaczerpnięty z podręcznika: Z. Cieślak, J. Jagielski, J. Lang, M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, PRAWO ADMINISTRACYJNE, Warszawa 2002. Słuchacze są zobowiązani do gruntownego zapoznania się z powyższym podręcznikiem. Pojęcie administracji I Administracja jako organizacja: różnorodne jednostki organizacyjne posiadające kompetencje określone w...

plik doc

ADMINISTRACJA ZESPOLONA

ADMINISTRACJA ZESPOLONA I NIE ZESPOLONA
Pojęcie administracji zespolonej i nie zespolonej Ustawy o samorządzie: gminnym, powiatowym i województwa oraz o administracji rządowej w województwie kształtują obecnie ustrój terenowej administracji publicznej w Polsce. Zgodnie z postanowieniami ustawy z 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie, administrację publiczną w województwie wykonują (art.1):   1)  organy administracji rządowej: a)    wojewoda sprawujący władzę administ...

plik doc

Struktura administracji publicznej

Struktura administracji publicznej
ADMINISTRACJA PUBLICZNA STRUKTURA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Organizacja administracji publicznej. Najistotniejsze ? przyznanie jednostkom administracji władztwa administracyjnego = możliwości stosowania przymusu dla realizacji decyzji (najczęściej aktów administracyjnych). Administracja centralna (Rada Ministrów i ministrowie ? dopełnienie funkcji wykonawczych) i terytorialna (lokalna) (dzieliła się na administrację rządową i samorząd). Admini...

plik doc

Historia administracji w Polsce

Francja w dobie wielkiej rewolucji, administracja konstruckcyjna państwa prawnego, administracja II RP, administracja ziem polskich w czasie II wojny światowej, administracja w Polsce w latach 1944-1990, sądownictwo administracyjne
HISTORIA ADMINISTRACJI Autor opracowania Marcin SMAGACZ na podstawie wykładów z przedmiotu Administracja Publiczna XIX i XX w. /wykład prowadzi dr hab. Dorota Malec/ oraz książki Historia Administracji i Myśli Administracyjnej – J. Malec D. Malec...

plik doc

ADMINISRACJA


Wiadomości z zakresu prawa administracyjnego Czym jest administracja? Administracja - jest to rozbudowana struktura jednostek, które realizują powierzone państwu przez obywateli zadania. Celem ich jest zaspokajanie potrzeb obywateli. Prawo administracyjne - jest to gałąź prawa, która odnosi się do administracji publicznej, przy czym dzieli się je na prawo ustrojowe, materialne i procesowe. Przy analizie struktur administracyjnych należy już na wstępie podkreślić, że administracja państ...

plik doc

źródła prawa

źródła prawa administracja
Źródła prawa administracyjnego ADMINISTRACJA PUBLICZNA, PRAWO ADMINISTRACYJNE Cechy i definicja administracji publicznej W języku łacińskim słowo „administrare” oznacza „być pomocnym”. Oddaje to charakter administracji jako działalności organizatorskiej zmierzającej do realizacji określonego celu. Realizacja taka może mieć miejsce np. przez zarządzanie domem, organizacja społeczną, itd. Oznacza działanie w celu wykonania zaplanowanej, celowej i trwałej czynnośc...

plik doc

prawo administracyjne

prawo administracja notatki
      POJĘCIE ADMINISTRACJIWystępuje w trzech znaczeniach: Administracja oznacza wydzielone w państwie struktury organizacyjne powołane specjalnie do realizacji określonych celów o charakterze zadań publicznych To działalność o specjalnych cechach podejmowana w ramach realizacji celów o charakterze publicznymTo ludzie zatrudnieni( powołani, nominowani, wybierani, przyjęci w oparciu o umowę cywilną) w strukturach wyodrębnionych w 1 znaczeniu.Pona...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,