plik doc

Rodzaje oddziaływań pomiędzy organizmami

niepełna notka, brak oddziaływań antagonistycznych
11. Wzajemne zależności między drobnoustrojami, oddziaływanie pośrednie i bezpośrednie, znaczenie w środowisku i wykorzystanie praktyczne tych zjawisk w biologicznej ochronie roślin wykorzystanie anty-biozy. ? Bezpośrednie- komórki znajdują się w bezpośrednim kontakcie - Symbioza- stałe lub czasowe współżycie dwóch różnych gatunków organizmów, korzystne, a często nie-odzowne dla jednego lub nawet dwóch partnerów. Symbiozy w...

plik doc

Oddziaływania pomiędzy mokroorganizmami

Wzajemne zależności między drobnoustrojami, oddziaływanie pośrednie i bezpośrednie, znaczenie w środowisku i wykorzystanie praktyczne tych zjawisk w biologicznej ochronie roślin wykorzystanie anty-biozy.
11. Wzajemne zależności między drobnoustrojami, oddziaływanie pośrednie i bezpośrednie, znaczenie w środowisku i wykorzystanie praktyczne tych zjawisk w biologicznej ochronie roślin wykorzystanie anty-biozy. ? Bezpośrednie- komórki znajdują się w bezpośrednim kontakcie...

plik odt

Proces kształcenia się pedagogiki jako nauki i jej przedmiot badań


Temat: Proces kształcenia się pedagogiki jako nauki i jej przedmiot badań. 1) Historyczne uwarunkowanie rozwoju pedagogiki- etymologia nazwy pedagogika. 2) Zmiany w przedmiocie badań pedagogiki i pojęcie naukowego systemu pedagogicznego 3) Funkcje społeczne pedagogiki. Pedagogika- nauka o wychowaniu, której przedmiotem jest działalność wychowawcza mająca na celu wyposażenia całego społeczeństwa a przede wszystkim młodego pokolenia w wiedzę, sprawności ogólne i zawodowe, zainteresowa...

plik doc

Metody badań w pedagogice społecznej

Notatka z ćwiczeń z pedagogiki społecznej
(Notatki z ćwiczeń z pedagogiki społecznej) Metody badań pedagogiki społecznej Studium indywidualnego przypadku Metoda grupowa Metoda organizowania środowiska Ad.1. Studium indywidualnego przypadku (twórca- Mary Richmond) Metoda indywidualnych przypadków podejmuje i rozwija to co jednostkowe, indywidualne w człowieku, jego losie i najbliższym środowisku w celu usprawnienia, wzmocnienia i poprawy jego sytuacji życiowej bądź trakt...

plik doc

Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjent

polecam
Wydział Pielęgniarstwa i Położnictwa Kiełbus Magdalena Pielęgniarstwo, grupa 9 Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjenta. Na stan psychiczny pacjenta wpływają bezpośrednie i pośrednie skutki choroby. Bezpośrednimi skutkami choroby nazywamy wszystkie dysfunkcje w podstawowych procesach i zjawiskach psychicznych, powstające jako bezpośredni skutek zaburzeń na płaszczyźnie biologicznej. Czynnik wywołujący chorobę czy też uszczerbek na zdrowiu...

plik doc

ekonomika

ekonomika
EKONOMIKA OPRACOWANE ZAGADNIENIA Gospodarstwo rolne, przedsiębiorstwo ? pojęcia wprowadzające 1 Formy własnościowo prawne w polskim rolnictwie własności prywatna dzierżawa użyczenie ? użytkowanie wieczyste 2 Pojęcie gospodarstwa rolnego (indywidualnego) Gospodarstwo rolne jest to powiązanie 2 czynników: ziemi, pracy i kapitału i rozumnym kierowaniu, a prawnie jest to wielkość co najmniej 1ha przeliczeniowego; siłą roboczą jest rodzina. 3 Pojęcie przedsiębiorstwa...

plik doc

Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjent

Praca na psychologię
Bezpośrednie i pośrednie skutki choroby dla stanu psychicznego pacjenta Choroba jest to jedno z podstawowych pojęć medycznych, będące ogólnym określeniem każdego odstępstwa od stanu określanego jako pełnia zdrowia organizmu. Dokładne sprecyzowanie stanu określanego jako choroba jest równie trudne jak określenie stanu pełni zdrowia, gdyż podlega subiektywnej ocenie. Stan psychiczny człowieka ulega zwykle pewnym z...

plik doc

dydaktyka

dydaktyka
Dydaktyka- jest jedną z podstawowych nauk pedagogicznych, której przedmiotem jest kształcenie ludzi, a więc wszelkie nauczanie innych i uczenie się , niezależnie od tego, czy odbywa się ono w szkole czy pod szkołą. Zadania dydaktyki wg. HerbertaAnaliza czynności wykonywanych w szkole przez nauczyciela, które polegały głównie na zaznajomieniu dzieci i młodzieży z nowym materiałem. Kierunek nosi nazwę herbertyzmu. Nauczyciel największą osobą a uczeń traktowany tylko przedmiotowo.Z...

plik pdf

zaburzenia psychiczne

Notatka nt zaburzeń psychicznych
ORGANICZNE ZABURZENIA PSYCHICZNE Organiczne zaburzenia psychiczne i zespoły objawowe według ICD-10 F00 Otępienie w chorobie Alzheimera - początek wczesny - początek późny Otępienie naczyniowe Otępienie w innych chorobach, np.: Picka, Creutzfeldta-Jakoba, Huntingtona, Parkinsona, otępienie na tle upośledzenia odporności HIV Organiczny zespół amnestyczny, niewywołany alkoholem Majaczenie niewywołane substancjami psychoaktywnymi - bez otępienia - nało one...

plik doc

teoretyczne podstawy wychowania notatki

Dalszy ciąg notatek z TPW
Socjalizacja W rozumieniu szerokim jest to zarówno kształtowanie osobowości społecznej (kompetencji) jak i wchodzenie w kulture (inkulturyzacja) natomiast w wąskim znaczeniu to proces oddziaływania społecznego na jednostkę, a jednocześńie skutek tego wpływuw postaci zachodzących w niej zmian także w sferze osobowości. Jest procesem włączanie jednostkiw społeczeństwo umożliwiającym integrację z nim czyli zaadoptowanie przyjętego w danym społeczeństwie sposobu myślen...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,