plik pdf

ZENON URYGA Kryteria oceny podr?czników szkolnych do literatury i his

dokładny opis kryteriów oceny podręczników, wg nowej podstawy programowej
12 Zenon Uryga Sekcja nauk humanistycznych Kryteria oceny podrêczników szkolnych do literatury i historii 13 ZENON URYGA Kryteria oceny podrêczników szkolnych do literatury i historii Kilka uwag wstêpnych Decyzjê Polskiej Akademii Umiejêtnoœci w sprawie powo³ania do ¿ycia Komisji PAU do Oceny Podrêczników Szkolnych mo¿na uznaæ za wyraŸny sygna³ zainteresowania œrodowisk naukowych dzia³aniami reformatorskimi w...

Ostatnie wyszukiwania