plik doc

Badania podłużne

Badania podłużne: Czy przejście z edukacji zintegrowanej do systematycznej ma wpływ na osiągnięcia uczniów wyrażone oceną z języka polskiego, matematyki, przyrody
Przedmiot badań: Poziom osiągnięć uczniów dotyczących ocen z przedmiotów: język polski, matematyka, przyroda Zakres badań: Uczniowie II semestru klasy III w roku szkolnym 2007/2008 oraz I semestru klasy IV w roku szkolnym 2008/2009 Poznańskiej Szkoły Chóralnej im J. Kurczewskiego Cele: Poznawczy: Poznanie poziomu os...

plik doc

Pomiar dydaktyczny

opracowanie pomiary dydaktycznego
POMIAR DYDAKTYCZNY Pojęcie pomiaru dydaktycznego. Pomiar dydaktyczny to takie mierzenie i ocenianie dydaktyczne osiągnięć szkolnych w którym poziomowi osiągnięć poznawczych ucznia w zakresie danego programu nauczania jest przyporządkowany symbol określający ten poziom w wybranej skali osiągnięć, a procedura tego przyporządkowania podlega weryfikacji empirycznej.       Pod pojęciem pomiaru dydaktycznego należy rozumieć również przyporządk...

plik doc

studium przypadku dziecka zdolnego

studium przypadku dziecka zdolnego literatura Niebrzydowski, Sękowski
Studium dziecka zdolnego Właściwości, które decydują o różnicach pomiędzy osiągnięciami ludzi w różnych dziedzinach nazywamy zdolnościami. Z. Pietrasiński mówi, że zdolności to takie różnice indywidualne, które sprawiają, że przy jednakowej motywacji i uprzednim przygotowaniu poszczególni ludzie osiągają w porównywalnych warunkach zewnętrznych niejednakowe rezultaty w uczeniu się i działaniu. Zdolności podzielono na...

plik doc

WYKŁADY PEDAGOGIKA 1 ROK I 1 SEMSTR

WYKŁADY PEDAGOGIKA 1 ROK I 1 SEMESTR!
Pedagogika jako nauka Kryteria naukowości pedagogiki 1. Kto to jest pedagog? 2. Czy do wychowania potrzebna jest teoria? 3. Po co studiować pedagogikę, jeżeli podstawową zasadą w wychowaniu jest zasada ?złotego środka?? Każda nauka musi posiadać: 1. przedmiot 2. metodologię 3. terminologię Przedmiotem danej dziedziny jest to, czym ona się zajmuje, nad czym pracuje, jakiego rodzaju rzeczywistość ma zamiar udoskonalić, co jest tematem jej r...

plik doc

Podstawy dydaktyki ogólnej

Podstawy dydaktyki ogólnej: kształcenie, nauczanie
Podstawy dydaktyki ogólnej Proces kształcenia: pojęcie, charakterystyka. Metody nauczania: pojęcie , klasyfikacja, charakterystyka wybranej metody. Nauczanie problemowe, nauczanie programowe- charakterystyka tych metod. Zasady dydaktyczne: pojęcie, klasyfikacja, charakterystyka; ich znaczenie w procesie kształcenia. Formy organizacyjne kształcenia. Metody kontroli i oceny osiągnięć szkolnych. Środowiskowe determinanty niepo...

plik doc

Przykład metodologia badań społęcznych

Przykład na egzamin z metodologi badań społecznych
Przykład na egzamin z metodologii: Temat (pytanie): Jakie metody pracy nauczyciela determinują umiejętność pisania i czytania? Do tego trzeba stworzyć: 1. problem główny i 4 szczegółowe, 2. zmienną niezależną, 3. zmienną zależną, 4. dwie zmienne uboczne, 5. dwie zmienne pośredniczące, 6. wskaźniki do zmiennej zależnej i niezależnej, Problem główny: Czy i (w jaki sposób) metody pracy nauczyciela determinują umiejętność czytania...

plik doc

Miejsce i rola środków dydaktycznych w edukacji wczesnoszkolnej.

Edukacja wczesnoszkolna stanowi ważny i trudny okres w życiu każdego człowieka. Głównym jej celem jest stworzenie optymalnych warunków wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowości dziecka oraz wykształcenie go na człowieka twórczego, umiejącego samodzielnie funkcjonować we współczesnym świecie. Należy zapewnić dziecku takie warunki, aby zachęcić je do aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktyczno-wychowawczym i ułatwić wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny. Realizacja celów i za...

plik doc

opis_i_analiza_przypadku

Opis i analiza przypadku chłopca autystycznego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.
Opis i analiza przypadku chłopca autystycznego z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym.       Identyfikacja problemu W swojej pracy terapeutyczno – wychowawczej spotkałam się z wieloma rodzajami zaburzeń rozwojowych dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, wymagających stosowania różnorodnych metod i organizacji pracy. Z dniem 01.09.2005r. stanęłam przed kolejnym wyz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,