plik doc

relacje i więzi międzypokoleniowe

relacje i więzi pokoleniowe warunkiem prawidłowego funkcjonowania rodziny
      Rodzina polska XXI wieku przeżywa zmiany i trudności w wymiarze jaki trudno było wcześniej przewidzieć. Problemy te są konsekwencją dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego w XX wieku i dotyczą zarówno jej istoty, struktury, modelu funkcjonowania, a zwłaszcza zadań, z których szczególne miejsce zajmują szeroko rozumiane funkcje wychowawcze. Przyczyn owych zmian i trudności należy poszukiwać w różnyc...

plik doc

relacje i więzi międzypokoleniowe

Relacje między pokoleniowe,rodzina wielopokoleniowa ,dziadkowie w przedszkolu
      Rodzina polska XXI wieku przeżywa zmiany i trudności w wymiarze jaki trudno było wcześniej przewidzieć. Problemy te są konsekwencją dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego w XX wieku i dotyczą zarówno jej istoty, struktury, modelu funkcjonowania, a zwłaszcza zadań, z których szczególne miejsce zajmują szeroko rozumiane funkcje wychowawcze. Przyczyn owych zmian i trudności należy poszukiwać w ró...

plik pdf

Teoria mnogości - Relacje

Krótkie podsumowanie relacji.
Równowa no ci ciowo porz. Cz Teoria mnogo ci Relacja: • zwrotna • antyzwrotna • symetryczna • antysymetryczna • przechodnia • spójna ∀x x x ∀x ~x x ∀x ∀y x y ∀x ∀y x y ∀x ∀y ∀z x y ∀x ∀y x y y x y x y z y x x=y x z (x=y) + + + + + + + + + Relacja równowa no ci jest zwrotna, symetryczna i przechodnia. Klasy abstrakcji Niech X X b dzie relacj równowa no ci. Oraz niech x X. [x] = { y X, x y } Suma, iloczyn i zło enie relacji Niech X X; x x x Relacja y y y X...

plik doc

relacje i więzi międzypokoleniowe

Rodzina jest pierwszą strefą oddziaływania różnych pokoleń.To w rodzinie wszyscy starają się angażować w sprawy swoich bliskich i dzielą sie sukcesami tego zaangażowania.Mówi się ,że rodzina jest dla człowieka pierwszą pomocą i ostatnim ratunkiem.
      Rodzina polska XXI wieku przeżywa zmiany i trudności w wymiarze jaki trudno było wcześniej przewidzieć. Problemy te są konsekwencją dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego w XX wieku i dotyczą zarówno jej istoty, struktury, mod...

plik doc

relacje i więzi międzypokoleniowe

Rodzina jest pierwszą strefą oddziaływania różnych pokoleń.To w rodzinie wszyscy starają się angażować w sprawy swoich bliskich i dzielą sie sukcesami tego zaangażowania.Mówi się ,że rodzina jest dla człowieka pierwszą pomocą i ostatnim ratunkiem.
      Rodzina polska XXI wieku przeżywa zmiany i trudności w wymiarze jaki trudno było wcześniej przewidzieć. Problemy te są konsekwencją dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego w XX wieku i dotyczą zarówno jej istoty, struktury, mod...

plik doc

relacje i więzi międzypokoleniowe

praca zaliczeniowa z geriatrii,może ktoś będzie potrzebował
      Rodzina polska XXI wieku przeżywa zmiany i trudności w wymiarze jaki trudno było wcześniej przewidzieć. Problemy te są konsekwencją dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego w XX wieku i dotyczą zarówno jej istoty, struktury, modelu funkcjonowania, a zwłaszcza zadań, z których szczególne miejsce zajmują szeroko rozumiane funkcje wychowawcze. Przyczyn owych zmian i trudności należy poszukiwać w różnych obszarach ży...

plik doc

Statystyka korelacje


KORELACJE Załóżmy, że nasze badanie dotyczy wpływu wykształcenia na zarobki.       Wybieramy współczynnik: Pearson (gdy wartości są ilościowe), czy Spearman (gdy w danych mamy co najmniej jedną wartość nominalną lub porządkową). W naszym przypadku współczynnikiem prawidłowym jest Spearman, ponieważ poziom wykształcenia jest wartością porządkową.       Następnie sprawdzamy ISTOTNOŚĆ. Jeśli wynosi poniżej 0,05 odrzucamy hipotezę zerową (która głosi, że bad...

plik pdf

podstawy prawa

PRAWO RODZINNE- (dział prawa cywilnego, nie ma samodzielnego charakteru)- tworzą normy regulujące podstawowe kwestie związane z funkcjonowaniem rodziny (sposób zawarcia małżeństwa, osobowe majątkowe relacje między małżonkami, relacje rodziców z dziećmi itd.) PRAWO OPIEKUŃCZE- Normy dotyczące zabezpieczenia ogółu interesów życiowych (sprawy osobowe i majątkowe)osobom małoletnim, nad którymi nikt nie sprawuje władzy rodzicielskiej. OSOBA FIZUCZNA- Osoba posiadająca zdolność prawną (od chwili...

plik doc

eksperyment więzienny zimbardo

notatka zawiera opis eksperymentu Philipa Zimbardo przeprowadzonego na Uniwersytecie Stanforda eksperyment na grupie ochotników symulujący relacje społeczne między więźniami a strażnikami. Zawiara wnioski eksperymentu.
Eksperyment więzienny – przeprowadzony w 1971 roku przez Philipa Zimbardo na Uniwersytecie Stanforda eksperyment na grupie ochotników symulujący relacje społeczne między więźniami a strażnikami. Opis eksperymentu Grupa studentów deklarujących się jako pacyfiści została prz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,