plik doc

Gleboznastwo- podstawowe pojęcia

Pojęcia dotyczące podstawowych zagadnięć dotyczących gleby: budowa, właściwości fizyczne i chemiczne
POZIOM GLEBOWY – to warstwa mineralna lub organiczno-mineralna znajdująca się w obrębie profilu glebowego równoległa do powierzchni gleby, odróżniająca się od sąsiednich poziomów: Barwą, Konsystencją, Uziarnieniem, Składem chemicznym, Ilością materii organicznej. Rozróżnia się poziomy główne, przejściowe lub mieszane. Podpoziomy oraz cechy towarzyszące. Poziomy główne oznacza się dużymi li...

plik doc

socjologiczne pojmowanie kultury


SOCJOLOGICZNE POJMOWANIE KULTURY Od niedawna datuje się zainteresowanie człowieka kulturą ale ona jako taka istniała od początków istnienia człowieka. Początek to starożytna Grecja (zasady estetyczne demokracja architektura, pyt o czł.- dobro piękno prawda) Rozróżnienie natury i K bez def tych poj. ? wypracowali to Sofiści (physei ? przyroda ; thesei ? to co zależy od człowieka ) Pojęcie K pojawia się u Rzymian i jest odnoszone do uprawy ziemi Metaforyzacja tego słowa ? zaczyna przenos...

plik doc

pojęcia z pedagogiki


PEDAGOGIKA Paidagogos ? prowadzą chłopca Paidagogija ? całość zabiegów wychowawczych Pedagogia ? samo dzieło wychowania Pedagologia ? całość pedagogiki rozwoju człowieka i pedagogiki stosowanej w instytucjach Nowa pedagogika określa naukę, której przedmiot stanowi sprawa praktycznej pedagogiki ? wszelkiego rodzaju sztuki i techniki wychowania ? czyli wychowawczego prowadzenia dzieci, młodzieży oraz oddziaływania na rozwój ludzi dorosłych. Współcześnie mówimy o wspieraniu rozwoj...

plik doc

pojęcia pedagogiczne


Pojęcia pedagogiczne. Wychowanie ? w najszerszym tego słowa znaczeniu oznacza całokształt oddziaływania rodziców, wychowawców i środowiska na rozwój dzieci i młodzieży. W tym sensie pojęcie ?wychowanie? obejmuje określone wpływy i oddziaływanie na fizyczny, umysłowy, moralny i estetyczny rozwój dzieci i młodzieży oraz przyswajanie im politechnicznych wiadomości i sprawności. Termin ?wychowanie? bywa też używany w węższym znaczeniu i wówczas odnosi się on do poszczególnych stron rozwo...

plik doc

Wychowanie jako kluczowe pojęcie pedagogiki

Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki wykład 3 notatki z wykładów
?Wychowanie jako kluczowe pojęcie pedagogiki? Rozwój wielostronny sfera umysłowa sfera moralna sfera emocjonalna sfera fizyczna Wychowanie = edukacja Wychowanie należy kojarzyć z rozwojem Wielostronny rozwój jest celem wychowania 1773 rok Komisja Edukacji Narodowej (KEN) -pierwsza tego typu organizacja w Polsce i w Europie -pierwsze europejskie ?Ministerstwo Oświaty? W XIX wieku zamiast ?edukacja zaczę...

plik doc

Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych

notatki z wykładów
?Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych? Pojęcia pedagogiczne Wychowanie równoległe (edukacja równoległa) chodzi o wychowanie równoległe poza szkołą (placówki, instytucje pozaszkolne , instytucje działające równolegle do szkoły) placówki i instytucje pozaszkolne (4 grupy): -placówki wychowania pozaszkolnego np. świetlice, biblioteki -instytucje upowszechniania kultury np. kino, teatr, muzea -środki masowego przekazu (mass media) np. raio, TV, prasa, ksią...

plik doc

Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych

Przedmiot: Wprowadzenie do pedagogiki wykład 4 notatki z wykładów
?Wychowanie w systemie pojęć pedagogicznych? Pojęcia pedagogiczne Wychowanie równoległe (edukacja równoległa) chodzi o wychowanie równoległe poza szkołą (placówki, instytucje pozaszkolne , instytucje działające równolegle do szkoły) placówki i instytucje pozaszkolne (4 grupy): -placówki wychowania pozaszkolnego np. świetlice, biblioteki -instytucje upowszechniania kultury np. kino, teatr, muzea -środki masoweg...

Ostatnie wyszukiwania