plik odt

filozofia - POJĘCIA

PODSTAWOWE POJĘCIA
Aksjologia- ogólna teoria wartości i wartościowania. Bada naturę różnego rodzaju wartości , szczególnie etyczno- moralnych i estetycznych- ich pochodzenie, sposób istnienia, strukturę. Aliencja- (wyobcowanie)- poczucie izolacji od społeczeństwa, nieutożsamianie się ze społecznością lokalną i ponadlokalną, utrata tożsamości jednostki. Aliencja negatywna-eksteriryzacja- zaprzeczenie swemu wnętrzu, utrata własnej istoty, wyobcowanie. -Apriori,- przed doświadczeniem, bez...

plik doc

architektura pojęcia

wazniejsze pojęcia architektoniczne
Ambit - obejście., w architekturze kościelnej powstaje z przedłużenia naw bocznych i poprowadzenia ich wokół prezbiterium. Pojawiło się w średniowieczu. Najczęściej występuje w kościołach związanych z pielgrzymkami. (obręb) - obejście wokół domu lub dziedzińca klasztornego Amfiprostyl- (greck.) świątynia, lub inny budynek, zaopatrzony tak od przedniej, jak od tylnej strony właściwego wnętrza świątyni (?cella?) otwartą kolumnadą. Ten rodzaj budowli napoty...

plik doc

Kształtowanie pojęć geometrycznych

Kształtowanie pojęć geometrycznych - opracowane z książki: J. Nowik ?Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej?.
Z książki: J. Nowik „Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej”. Kształtowanie pojęć geometrycznych Kończąc przedszkole, dziecko:       Wie, na czym polega pomiar długości i zna proste sposoby mierzenia; kropami stopa za stopą;       Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kó...

plik docx

Pojęcia i systemy pedagogiczne

Są to notatki z pojęć i systemów pedagogicznych przydatne na zaleczenie ćwiczeń na pierwszym roku pedagogiki.

Pojęcia i systemy pedagogiczne:

1.wychowanie-to oddziaływanie wychowawców na wychowanków

 -celowe sterowanie procesem uczenia się

 -prosces samoistnego, samorzutnego rozwoju wychowanka w wyni...

plik doc

pojęcia z dydaktyki

Krótkie i rzeczowe wyjaśnienie podstawowych pojęć z dyd. historii.
Nauczanie ? działalność nauczyciela, o charakterze planowej, celowej pracy, ukierunkowanej na wyposażenie uczniów w wiadomości, umiejętności i nawyki oraz rozwijanie ich uzdolnień. Nauczanie związane jest z uczeniem się, obydwa pojęcia tworzą wspólnie pojęcie kształcenia. Nauczanie jest przedmiotem badań dydaktyki. Pojęcie nauczanie zadomowiło się na stałe w słowniku pedagogów w XVII wieku, po ukazaniu się dzieła...

plik doc

Pojęcie archetypu

praca dotycząca pojęcia archetypu na podstawie motywów biblijnych
      „Pojęcie archetypu. Omów na podstawie znanych tekstów biblijnych” Starożytność, która trwała najdłużej spośród wszystkich epok, możemy nazwać zalążkiem kultury. Na jej ukształtowanie wpływ miały trzy wielkie religie jak wierzenia starożytnych greków, judaizm i chrześcijaństwo. Dwie ostatnie miały charakter monoteistyczny, ale mimo to występowały miedzy nimi spore różnice. Jednakże dla obu najważniejszą...

plik pdf

Lit. powszechna: ćwiczenia, lektury i pojęcia

Plik zawiera materiały z ćwiczeń z lit. powszechnej, pojęcia z nią związane, streszczenia licznych lektur i ich ujęcia problemowe. Lektury np.: Żołnierz Samochwał, Boska Komedia, Cyd, Czerwone i czarne, Pani Bovary (niestety są też literówki)
Ćwiczenia, lektury i pojęcia – Powszechna BIBLIA: różnice między ewangeliami (zapłata za przyniesienie wiadomości, dobra nowina): św. Marek – uczeń św. Piotra, do nie-żydów, 60/70r, język żywy, prosty, emocjonalny, waga na uczucia, fakty, brak interpr...

plik doc

socjologia niektore pojecia


Trauma kulturowa ? wstrzas powodowany zmiana spoleczna, który dotyka domeny kultury, a w konsekwencji tozsamosci zbiorowe i jednostkowe. Sekwencja traumatyczna ? proces pojawiania sie, rozprzestrzeniania i zakorzeniania traumy, a nastepnie podejmowania strategii zaradczych prowadzacych do przezywciezenia traumy. Anomia sukcesu ? zaburzenie rutynowych sposobow postepowania, skal oczekiwan i aspiracji,wzorow konsumpcji ? przez nagle wzbogacenie sie. Zmiana spoleczna ? roznica miedz...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,