plik docx

Prawo dotyczące pielęgniarki

prawo dotyczące zawodu pielęgniarki i położnej

Pielęgniarstwo pomostowe

Studia niestacjonarne)

Semestr   I          

      Prawne formy wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej

                  Mgr Krzysztof Ciołczyk Zagadnienia prawne

                                Pielęgniarstwo ze względu na swoje aktualne cechy , spełnia warunki profesji, o...

plik docx

Rola pielęgniarki środowiskowej w opiece nad pacjentem po udarze mózgu

Pielęgniarka (pielęgniarz) jest samodzielnym pracownikiem ochrony zdrowia sprawujący opiekę medyczną nad pacjentem (podawanie leków, wykonywanie iniekcji, wlewów dożylnych), asystujący przy zabiegach, operacjach, wypełniający zlecenia lekarskie w proces

Pielęgniarka (pielęgniarz) jest samodzielnym pracownikiem ochrony zdrowia sprawujący opiekę medyczną nad pacjentem...

plik docx

Pzzez wykłady dr Sępowicz-Buczko

Definicje zdrowia, promocji zdrowia i zasady działania promocji zdrowia, elementy składowe promocji zdrowia, Postępy promocji zdrowia, Edukacja zdrowotna jako kluczowy komponent promocji zdrowia,gr czynników warunkujących zdrowie, Model Mandali zdrowia

Wyk 1 (22.02.11r.)

      Promocja zdrowia ma już...

plik doc

ściąga z zarządzania w pielęgniarstwie część 2

zarządzanie z pielęgniarstwa cześć 2
System ? jako pewna całość ? zespół współzależnych części (ludzi, procesów, produktów, usług), które są powiązane wspólnym celem. Misja pielęgniarstwa jest udzielanie pomocy jednostkom, rodzinom, grupom w ocenianiu rozmiaru i osiąganiu ich własnego fizycznego, psychicznego i społecznego potencjału, a także realizacja tego zadania w pełnym wyzwań środowisku, w którym ludzie mieszkają, uczą się i pracują. Funkcje to zestawy dających się wyodrębnić...

plik doc

Zagadnienia na zaliczenie z SOCJOLOGII ZDROWIA

Zagadnienia na zaliczenie z SOCJOLOGII ZDROWIA
SOCJOLOGIA 1. Pojęcie i składniki kultury. Kultura to ogół utworów działań człowieka, materialnych i nie materialnych wartości. Przyjętych i zobiektywizowanych, przekazywanych następnym pokoleniom i innym zbiorowością. Składniki kultury: - wartości ? to każdy przedmiot materialny i niematerialny uznany w danej zbiorowości, do którego jednostka dąży. - normy ? akceptowane w zbiorowości reguły zachowania, określają jak dążyć do wartości...

plik odt

podstawy pielęgniarstwa

moje dzieło
FUNKCJE ZAWODOWE BEZPOŚREDNIE NIEZALEŻNE FUNKCJA GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ZADANIA OPIEKUŃCZA Pomaganie,asystowanie,towarzyszenie,wspieranie -stworzenie optymalnych warunków do podtrzymywania biologicznych funkcji życiowych, -pomoc w czynn.codziennych:oddychanie,termoregulacja,ochrona skóry -pomoc do wejścia w rolę pacjenta i gr.oparcia -umożliwienie dostępu do informacji WYCHOWAWCZA Zamierzony wpływ na osobowość pacjenta-motywacja -poczucie odpowiedzialności za własne zdro...

plik doc

Podstawy pielegniarstwa

wykaz zagadnień do egzaminu z podstaw pielęgniarstwa
Wykaz zagadnień do zaliczenia Podstaw Pielęgniarstwa (rok 2005/2006)       Podaj definicję – pielęgniarstwo, pielęgnowanie, pielęgniarka.       Pielęgniarstwo – zawód o charakterze opiekuńczym, którego działalność praktyczna oparta jest na wiedzy weryfikowanej praktyką i teorią; działalność praktyczna realizowana jest na rzecz osób, rodzin, określona jako dyscyplina naukowa.       Pielęgn...

plik doc

?Wpływ grupy rówieśniczej na proces niedostosowania społecznego?.

praca zaliczeniowa jak w temacie - terapia zajęciowa
Człowiek żyje w środowisku społecznym, które tworzone jest przez ludzi. Oddziaływuje ono na jednostkę od pierwszych chwil, po jej narodzeniu. W miarę dorastania człowiek poszerza krąg swego działania, wchodzi w kontakty z innymi ludźmi. Dzięki nim poznaje obowiązujące w danej grupie wzory zachowania, nie zawsze o charakterze pozytywnym. Środowisko społeczne stanowi ogół warunków i czynników rzeczowych i osobowych, powstających w wyniku...

plik doc

Postępy promocji zdrowia

postępy promocji zdrowia wum
PPZ       5.11.12       POLITYKA ZDROWOTNA       Cele z uwzględnieniem struktury populacji       Sposoby realizacji       Ewaluacja STARZENIE SIĘ SPOŁECZEŃSWA: przyczyny  skutki Cele opieki:             Podtrzymanie sprawności       Umacnianie samowystarczalności       Nauczanie akceptacji sytuacji   &nbs...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,