plik doc

Pkm pytania

Wymagania PKM
Zagadnienia obowiązujące na egzaminie teoretycznym z PKM dla studentów specjalności Inżynieria Mechaniczna PWSZ w roku akad. 2011/2012       Obciążenia mechaniczne, rodzaj i charakter, wielkości je charakteryzujące (Pm, Pa, , R).       Przebiegi modelowe obciążenia.       Rodzaje naprężeń i nacisków: nominalne, rzeczywiste, dopuszczalne, graniczne.       Skutki obciążeń a własności tworzywa.    ...

plik doc

Wyznaczanie współczynnika lepkości powietrza

Wyznaczanie współczynnika lepkości powietrza
Wyznaczanie współczynnika lepkości powietrza. Pojęcia. Ciśnienie hydrostatyczne- ciśnienie, jakie wywiera na otaczające ciała ciecz niebędąca w ruchu. Cieśnienie aerostatyczne- ciśnienie analogiczne do ciśnienia hydrostatycznego, lecz z udziałem powietrza. Lepkość (tarcie wewnętrzne)- właściwość płynów i plastycznych ciał stałych charakteryzująca ich opór wewnętrzny przeciw płynięciu. Współczynnik lepkości-jest to tzn. dynamiczny...

plik doc

Badanie lepkości metodą Hopplera

Wstęp teoretyczny o badaniu lepkości metodą Hopplera
1.       Wstęp teoretyczny       Aby dwie warstwy cieczy o powierzchni A odległe o dx mogły poruszać z różną prędkością dv względem siebie należy przyłożyć pewną siłę F: Współczynnik  występujący w równaniu nazywamy współczynnikiem tarcia wewnętrznego, współczynnikiem lepkości dynamicznej lub po prostu lepkością. W układzie SI jednostką lepkości jest [Nsm–2], lecz często stosowaną jednostką jest puaz:...

plik doc

Zapalenie pępka

Proces pielęgnowania dziecka z zapaleniem pępka
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania       Tychy 27.11.2012 r im. Gen. J. Ziętka w Katowicach Zamiejscowy Wydział Nauk o Zdrowiu w Tychach Praca samokształceniowa Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne Zapalenie pępka u noworodka Katarzyna Wojewodzic-Kukuła       Rok II Semestr III    ...

plik odt

Sztompka, rozdział 17, analiza społeczeństwa, socjologia

Opracowanie rozdziału 17, książki "Analiza społeczeństwa" Sztompka.
Ćwiczenia 03.03.2014r Sztompka, rozdział 17 I Socjalizacja i kontrola społeczna Agust Comte – anatomia społeczeństwa : perspektywa działaniowa, strukturalna, grupowa, kulturowa; wzajemne uzupełnianie prowadzące do pełniejszego i wielostronnego obrazu życia społecznego. W życiu społecznym zachodzą nieustannie zdarzenia, dokonujące się zmiany oraz toczące się procesy. Życie to zmienność, dynaika. II Zmienność społeczeń...

plik doc

egzam z PKM

egzamin z PKM sem5 PK
1. RACJE ISTNIENIA WYTWORU 1. Racja celowości technicznej 2. Racja celowości ekonomicznej 3. Racja technologiczności konstrukcji RACJA CELOWOŚCI TECHNICZNEJ – konstrukcja jest to obraz maszyny lub formy użytkowej posiadającej zespół cech konstrukcyjnych ze względu na określoną funkcję, powstający w umyśle konstruktora Maszyna jest to twór materialny wykorzystujący zjawiska fizyczne w celu wykonania pracy użytecznej lub przekształcenia energii Forma użytkowa jest...

plik doc

sztompka


SZTOMPKA- ?CZAS W SPO?ECZE?STWIE?: ?ycie spo?eczne: jako nieustanna aktywno?? ludzi, ci?gle dokonuj?ce si? zmiany i tocz?ce si? procesy /istotne dla uj?cia czasu/. CZAS: - to niezbywalny aspekt rzeczywisto?ci spo?ecznej wg filozofów: czas jako cecha ?wiata, jako sposób my?lenia o ?wiecie, metoda organizowania obserwacji i do?wiadcze? lub kategoria poznania (IMMANUEL KANT). Wg socjologów: czas jako fakt spo?eczny, emanacja ?ycia spo?ecznego, wytwarza si...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,