plik doc

Przełom XIX i XX wieku na ziemiach polskich

Test, przydatny na lekcji historii.
Na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich rozwijał się przemysł. Funkcjonowało kilka…………….przemysłowych. Jednym z najważniejszych okręgów przemysłowych, słynącym z wyrobów włókienniczych był…………….Okręg Przemysłowy. Przełom wieków XIX i XX to również zmiany w społeczeństwie. Ważną zmianą była stopniowa utrata przywódczej roli przez………………i zajęcie jej miejsca przez inteligencję. Innym przejawem zmian było zacieranie się granic między…………….. ………...

plik pdf

geografia ekonomiczna luchter notatki

gap notatki geografia ekonomiczna
Geografia ekonomiczna WYKŁAD 1: 07-10-2010 Pojęcie geografii. 1 · · · · · Za twórcę terminu geografia uważa się Erastotenesa z Cyreny (przełom wieku III i II p.n.e.), Pierwsze użycie nazwy pomnik przyrody – niemiecki uczony Alexander Humboldt, który spopularyzował i upowszechnił ideę ochrony przyrody (XIX w.), antropogeografia – obejmuje te działy geografii, które odnoszą się do działalności człowieka, np. geografia społeczno-ekonomiczna (gospodarcza), Ka...

plik doc

Socjologia wychowania

Materiały z zakresu socjologi wychowania
Socjologia wychowania ETAPY ROZWOJU SOCJOLOGII JAKO NAUKI Początki socjologii wychowania to 1837 rok. Rozwijała się na dwóch etapach: I ? etap naukowy, II ? etap praktyczny. Etap praktyczny dzieli się na: Wiedzę ludową w skład której wchodzi Mądrość ludowa oraz Refleksje mędrców ? to filozofia społeczna. Ojcem socjologii wychowania był August Comt?e. Kryteria potrzebne do wyodrębnienia nowej nauki: 1. Nadanie nowej dziedzinie nazwy, 2. Określeni...

plik doc

Partie i systemy partyjne

notatka mówi o partiach, ich funkcjach jak również o systemach partyjnych
PARTIE I SYSTEMY PARTYJNE Ciała pośredniczące we współczesnym państwie odgrywają istotną rolę pomiędzy społeczeństwem a ośrodkami władzy państwowej. Do tych ciał pośredniczących zaliczamy: - partie polityczne oraz tzw. grupy nacisku nazywane grupami interesów. Te ciała pośredniczące ułatwiają skupionym w nich obywatelom wywieranie wpływ na bieg spraw państwowych. Partie polityczne są ściśle związane z historią,...

plik doc

Janusz Korczak

Pedagogika Korczaka, prezentacja
PEDAGOGIKA JANUSZA KORCZAKA Małgorzata Sadecka Agnieszka Starowicz Paulina Wójtowicz Paulina Zajdlic Pedagogika: Zew Grupa 2b, studia stacjonarne Sylwetka, charakterystyka i działalność postaci Przełom wieku XIX i XX to obraz nędzy i cierpień ludzkich płynących z rozpanoszenia się zła na świecie, które ujawnia się głównie w nienormalnych i ciężkich warunkach społecznych, a także zniszczeniu najpiękniejszych wartości humanistycznych. W tych...

plik doc

Rodzina w aspekcie jej degradacji

Rodzina jest podstawową grupą i instytucją we wszystkich społeczeństwach, dlatego problematyka rodziny jest wciąż podejmowana na nowo, jest aktualna pomimo upływającego czasu. Rodzina jest podstawowym, naturalnym środowiskiem narodzin, rozwoju i wychowania każdego człowieka, jej brak w przypadku sieroctwa jest obciążeniem na całe życie. Oparta na więzach biologii i emocji podlega przemianom w zakresie swojej struktury, modelu wewnątrzrodzinnego i realizowanych funkcji. Przemiany te dokonują się...

plik docx

Poetyka stosowana 11-24

Poetyka stosowana, strony 11-24

Przełom XIX i XX - przełom antypozytywistyczny( zerwanie z prymatem nauk przyrodniczych, antygenetyzm i antypsychologizm).

Wilhelm Dilthey-promotor przełomu.

Edmund Husserl - twórca fenomenologii, nie wychodzenie poza przedmiot danej dziedziny.

W pozytywizmie dzieło dokumentem biogra...

plik doc

Położenie Polaków pod zaborami - konspekt

Konspekt lekcji przeprowadzonej przeze mnie
28.09.2006. godz. 7.50-8.35 Lekcja nr 5 Klasa III B Temat: Położenie Polaków pod zaborami. I. Cele kształcenia:       Cele ogólne: - zapoznanie uczniów z sytuacją Polaków pod zaborami       Cele szczegółowe: - uczeń zna najwybitniejszych przedstawicieli polskiej kultury i nauki z poł. XIX w. i z początku XX wieku -...

plik pdf

Wykłady z literatury powszechnej - ujęcia problemowe lektur, streszcz.

Wykłady z literatury powszechnej. Ujęcia problemowe lektur oraz ich streszczenia (częściowe bądź całościowe). Utwory takie jak: Odyseja, Eneida, Orland szalony, Luzytanie, Magia grzechu, Faust, Kandyd i wiele późniejszych. (niestety są też literówki)
Wykłady – Powszechna Zadania literatury powszechnej: – literatury zawsze ze sobą korespondowały – Curtius uznaje epos o Gilgameszu (IV-III tys. p.n.e.) za kamień milowy literatury europejskiej – wędrówki ludów pozwalały rozpowszechniać się mit...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,