plik doc

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej wyk.8


Temat: Konstrukcja państwa prawnego a administracja „Restauracja” przez kongres Wiedeński (1815 r.) starego porządku w Europie oznaczała przywrócenie reakcyjnych rządów autokratycznych monarchy. W administracji oznaczało to kontynuację systemu policyjnego, który pod wpływem idei rewolucji francuskiej i dorobku epoki napoleońskiej zmierzłą w kierunku liberalnym. Liberalizm dążył do zapewnienia jednostce wolności politycznej, głównie poprzez ograniczenie władzy monarszej ( trójpodział wł...

plik txt

polska myśl polityczna

polska myśl polityczna
POLSKA MYŒL POLITYCZNA prof. J. Jachymek I. POJÊCIE MYŒLI POLITYCZNEJ M.P.› wg Jachymka to pogl¹dy i koncepcje afirmuj¹ce, reformuj¹ce i neguj¹ce ustrój polityczny p. i tworz¹ce wizjê nowego ³adu spo³ecznego. Na myœl mo¿e sk³adaæ siê: -pojedynczy pogl¹d -koncepcja(zespó³ pogl¹dów M.P.› to ka¿da forma refleksji nad rzeczywistoœci¹, bez wzglêdu od stopnia rozwoju. Centraln¹ kategori¹ M.P. jest W£ADZA i na tej w³adzy opiera siê ca³a M.P. W³adza› jest spec...

plik doc

mafie włoskie

referat
Mafie włoskie. Współczesnym odbiorcom kultury masowej, wychowanym na ?Ojcu chrzestnym? Mario Puzo ? w wersji książkowej lub w formie filmowej ekranizacji ? może się to wydać nieprawdopodobne, ale przez dziesiątki lat zjawisko mafii we Włoszech usiłowano albo zlekceważyć, albo całkowicie przemilczeć. Nie czyniono tego ze wstydu przed sobą i innymi, choć rzeczywiście mafia włoska stanowi szczególny przypadek w świecie Zachodu. Rozwój i rozkwit mafii w nowoczesnym pań...

plik doc

społki z oo

przedsiębiorca w rozumieniu ustawy, charakterystyka spółki, organy spółki, działalność spółki
PRZEDSIĘBIORCA W ROZUMIENIU USTAWY O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ       Pojęcie przedsiębiorcy Wolność gospodarcza traktowana jest w Konstytucji RP przede wszystkim jako zasada ustrojowa na gruncie prawa publicznego, stanowiąca jeden z zasadniczych elementów społecznej gospodarki rynkowej określonej w art. 20 Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja RP, Dz. U. nr 78...

plik doc

Rodzina w dobie przemian

.
Wprowadzenie do socjologii Temat: Rodziny w dobie przemian:       Współczesne tendencje przemian rodziny       Alternatywne formy życia       Wpływ rodziny i grupy rówieśniczej na socjalizacje dzieci i młodzieży       Rodziny a migracje Wykonali: Kuras Paweł Grudzień Piotr Tomczyk Damian Kluczyński Marek Piotr Sowa Rok 1, Semestr 1, Grupa 4 Niemal wszystkich interesuje odpowiedź na pytanie, co dzieje się współc...

plik doc

elemnty prawa karnego

elementy prawa karnego
Prawo 18.04.2013 http://www.polskieustawy.com/act_index.php?actid=474&norm=64&lang=48&adate=20080113&PHPSESSID=6056771cb7f73a84957dad4e43062f23#tenprzepis Test 17.05 godz. 18.30 Środki probacyjne WARUNKOWE ZAWIESZENIE WYKONANIA KARY Art. 69- 76 k.k. art. 69 § 1. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające...

plik docx

wolność

Wolność w wychowaniu./Wolność słowa.

Wolność - jest określeniem wieloznacznym. W potocznym rozumieniu tego pojęcia,

wolnym jest ten, kto może czynić, co chce i w zasadzie jest w pełni niezależny.

Wolność jest czysto zewnętrzna, zakładająca suwerenność każdej jednostki ludzkiej.

Na początku wieku XX wystąpiło w...

plik docx

koncepcja wychowania Jana Pawła II

koncepcja wychowania przydatna na zajecia z pedagogiki

Koncepcja wychowania w nauczaniu Jana Pawła II

Papież Jan Paweł II w swym nauczaniu wskazywał, iż najistotniejszym środowiskiem wychowania dla dziecka jest rodzina. Rodzina powinna być też wspierana w swym wychowawczym działaniu przez inne instytucje wychowawcze takie jak szkoła. Ojciec Święty wskazuje, iż wyc...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,