plik rtf

Jan Amos Komeński

Krótkie, wypunktowane, najważniejsze informacje o Janie Amosie Komeńskim, jego poglądach na wychowanie, modelu edukacji itp. Dobre do szybkich powtórek.

plik doc

teoria tożsamości

referat na temat teorii tożsamości,Erikson, Robbins, Stryker; socjologia
TEORIA TOŻSAMOŚCI Tożsamość społeczna to okazywanie innym jednostkom i samemu sobie identyfikacji (utożsamiania się) z jakimś elementami rzeczywistości społecznej. Tożsamość społeczna ujmowana jest najczęściej w kategoriach psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Jest to tożsamość jednostki, grupy społecznej lub zbiorowości, dzięki której i poprzez którą umiejscawia ona samą siebie w jakimś o...

plik doc

Tożsamość

Tożsamość
TOŻSAMOŚĆ Wg słownika języka polskiego (PWN 1978) tożsamość znaczy tyle co identyczność czyli bycie tym samym, a nie czymś czy kimś innym ( np. Ta oto kartka to ta, a nie żadna inna). Termin ten jednak nie odnosi się tyle do samych obiektów, rzeczy co do zbioru ich cech, co pozwala na ich rozpoznanie. Do nauk społecznych termin ?tożsamość? wprowadził w latach pięćdziesiątych Erik Erikson. W łacińskim języku ?tożsamość? oznacza ?ten sam? i pochodzi od słowa ?idem?, co wskazu...

plik doc

Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona

Zagadnienie ludzkiej tożsamości jest jednym z centralnych zagadnień w psychologii osobowości.
Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona Zagadnienie ludzkiej tożsamości jest jednym z centralnych zagadnień w psychologii osobowości. Istnieją jednak bardzo zasadnicze różnice między poszczególnymi kierunkami psychologicznymi w interpretowaniu tego zjawiska. Dzieje się tak dlatego, że psychologiczne interpretacje ludzkiej tożsamości odzwierciedlają spór o podstawowe założenia antropologiczne d...

plik doc

Tożsamość społeczna

Utożsamianie się jednostki ze społeczeństwem.
Tożsamość społeczna to okazywanie innym jednostkom i samemu sobie identyfikacji (utożsamiania się) z jakimiś elementami rzeczywistości społecznej. Tożsamość społeczna ujmowana jest najczęściej w kategoriach psychologicznych, socjologicznych i kulturowych. Jest to tożsamość jednostki, grupy społecznej lub zbiorowości, dzięki której i poprzez którą umiejscawia ona samą siebie w jakimś obszarze rzeczywistości społecznej bądź też sama jest osad...

plik doc

Zatracenie tożsamości i tradycyjnych wartości młodzieży w dobie kultur

praca zaliczeniowa nt \"Zatracenie tożsamości i tradycyjnych wartości młodzieży w dobie kultury popularnej i massmediów\" - oceniona na 4+
Zatracenie tożsamości i tradycyjnych wartości młodzieży w dobie kultury popularnej i massmediów. Całe wieki wartości, które posiadały społeczeństwa, tylko w nieznacznym stopniu zmieniały się z pokolenia na pokolenie. ,,Trwały stanowiąc opokę, dając poczucie kontynuowalności, jedności z historią i tradycją. Niewzruszony system wartości..., dawał p...

plik doc

ROZWÓJ TOŻSAMOŚCI W KONCEPCJI ERIKSONA


Rozwój tożsamości w koncepcji Eriksona Zagadnienie ludzkiej tożsamości jest jednym z centralnych zagadnień w psychologii osobowości. Istnieją jednak bardzo zasadnicze różnice między poszczególnymi kierunkami psychologicznymi w interpretowaniu tego zjawiska. Dzieje się tak dlatego, że psychologiczne interpretacje ludzkiej tożsamości odzwierciedlają spór o podstawowe założenia antropologiczne dotyczące człowieka i natury jego zachowania oraz ostatecznego sensu jego istnienia. W konsekwenc...

plik doc

Tożsamość kulturowa Bawarczyków z ujęciem Octoberfestu

bardzo zdawkowy opis kultury bawarskiej z elementami kuchni i octoberfestu. praca zaliczeniowa z wstępu do etnologii europy oceniona na 4-czy słusznie oceńcie sami.
I rok etnologia wieczorowa U dr Jacka Bednarskiego Skórzane spodnie, kapelusik z piórkiem I kufel schłodzonego piwa w ręce ? nie jest to, jak się wydaje portret typowego Niemca oto właśnie wizerunek Bawarczyka,...

plik pdf

Margaret Mead- Kultura i tożsamość

Margaret Mead- Kultura i tożsamość
Margaret Mead „Kultura i toŜsamość” Wstęp Centralnym problemem w dzisiejszych czasach staje się identyfikacja czyli pytanie o to z jaką przeszłością, teraźniejszością i przyszłością moŜe się utoŜsamiać młody człowiek szukający ideałów. Człowiek pierwotny był jednym ze swojego ludu (tych z którymi Ŝył i współbiesiadował), identyfikował się z grupą. Mimo Ŝe czasem zdarzało się, Ŝe grupa takiego osobnika odrzucała, to nie mogła ona zmienić swojej identyfika...

Ostatnie wyszukiwania