plik doc

AUSTRIA, ZWIĄZEK NIEMIECKI I PRUSY W XIX WIEKU

AUSTRIA, ZWIĄZEK NIEMIECKI I PRUSY W XIX WIEKU
AUSTRIA, ZWIĄZEK NIEMIECKI I PRUSY W XIX WIEKU AUSTRIA Po kongresie wiedeńskim Austria stała się państwem o rozległym obszarze zamieszkałym przez różne narodowości. W skład monarchii Habsburskiej wchodziły Czechy, Morawy, Śląsk Cieszyński, Galicja, Dalmacja, Bukowina, Węgry, Chorwacja, Słowenia oraz Wenecja i Lombardia w północnych Włoszech. Zamieszkiwali Austrię Polacy, Czesi, Rumuni, Węgrzy, Słowacy, Słoweńcy, Włosi, Ukraińcy i inni. Dlat...

plik doc

System Świętego Przymierza

System Świętego Przymierza w Europie w latach 1815-1856
KONGRES WIEDEŃSKI 1814-1815 Po upadku imperium Napoleona Bonaparte postanowiono skorygować mapę Europy oraz wynegocjować i podpisać traktat pokojowy. Dokonało się to za sprawą różnych monarchów i ich ministrów, którzy spotkali się na Kongresie Wiedeńskim. Trwał od września 1814 roku do czerwca 1815 roku. W kongresie wzięli udział prawie wszyscy europejscy notable, lecz jego przebieg kontrolowały wielkie mocarstwa: Wielka Brytania, Ros...

plik doc

ZMIANY NA MAPIE ZIEM POLSKICH PO ROKU 1795

Ziemie polskie po rozbiorach.
ZMIANY NA MAPIE ZIEM POLSKI PO ROKU 1795 – już w 1796 r. w kraju zaczęto organizować pierwsze spiski, a za granicą podejmowano starania o odbudowę wojska polskiego. Najważniejszym zadaniem było odzyskanie niepodległości. Mocarstwa rozbiorcze stosowały w stosunku do ludności polskiej ucisk fiskalny i militarny. Zabór Pruski: Dominowali prawie na całym Górnym Śląsku, na Dolnym sięgali po Trzebnicę, Wrocław, Strzelin, występowali pod Zieloną Górą i Gorzowem, na...

plik doc

Czasy saskie

pytania ktore mogą pojawić się na sprawdzianie z czasow saskich.
1.oceń czasy saski z punktu widzenia polaków W wyniku prowadzonych wojen Rzeczpospolita w XVII wieku pogrążyła się w stan bliski anarchii, nastąpił kryzys polityczny, ustrojowy i gospodarczy państwa. W wyniku rosnącej samowoli zrywano sejmy, a na wszelkie próby wzmocnienia władzy królewskiej odpowiadano buntami. ?Złota wolność?. Państwo polskie słabło politycznie i militarnie, natomiast jego sąsiedzi (Rosja, Austria, Prusy) w...

plik odt

Pedagogika

o pedagogice
      Pedagogika jest nauką o wychowaniu, której przedmiotem jest działalność wychowawcza, mająca na celu wyposażenie całego społeczeństwa a przede wszystkim młodego pokolenia w wiedzę, sprawności ogólne i zawodowe, zainteresowania, systemy wartości, postawy i przekonania oraz przysposobienie do oddziaływania we własny rozwój.       Nazwa pedagogika wywodzi się z języka greckiego(paidagogos- „prowadzący chłopca”). Jest określeniem człowieka sp...

plik pdf

Europa i ziemie polskie w II połowie XIX i na początku XX wieku

Test sprawdzający wiedzę ucznia
Imię i nazwisko ............................................................ Gr. A Europa i ziemie polskie w II połowie XIX i na początku XX wieku. 1. Jakie ustępstwa wobec Królestwa Polskiego poczyniły władze carskie po przegranej wojnie krymskiej: (zakreśl trzy poprawne odpowiedzi) a. b. c. d. zezwolenie na utworzenie w Warszawie Szkoły Głównej zniesienie trwającego od 25 lat stanu wojennego nadanie szerokiej autonomii administracji i sądom polskim w Kró...

plik doc

Gramatyka czII

Gramatyka czII
5. ZDROBNIENIA I ZGRUBIENIA Zdrobnieniami okreslamy z wyrazy nacehcowane emocjonalnie, budzące w odbiorcy pozytywne skoarzenia np. kotek, kiciuś, koteczek Zgrubienie to wyrazy z reguły nacehcowane emocjonalnie ujemnie np. kocur, kocisko W języku polskim mamy również neutralne wyrazy (emocjonalnie obojętne) - są to wyrazy podsatwowe - kot, pies Zgrubienia mogą przyjmować odemienne funkcje emocjonalne np. śliczny kocur - ten związek przymiotnika z rzeczownikiem zyskuje nac...

plik doc

dydaktyka specjalna notataki

dydaktyka specjalna notatki
1. Pochodzenie nazwy i rozumienie pojęcia dydaktyka Dydaktyka – gr.       didasco – uczę, nauczam, pouczający,       didasacalos – nauczyciel       Po raz pierwszy użyto jej w 1613 roku w Niemczech przez Krzysztofa Helwiga i Joachima Junga. Opracowali „Krótkie sprawozdanie z dydaktyki, czyli sztuki nauczania Ratychiusza”. Na początku XIX stulecia Jan Fryderyk Herbart, wybitny pedagog i filozof niemiecki, opracował...

plik pdf

geografia ekonomiczna luchter notatki

gap notatki geografia ekonomiczna
Geografia ekonomiczna WYKŁAD 1: 07-10-2010 Pojęcie geografii. 1 · · · · · Za twórcę terminu geografia uważa się Erastotenesa z Cyreny (przełom wieku III i II p.n.e.), Pierwsze użycie nazwy pomnik przyrody – niemiecki uczony Alexander Humboldt, który spopularyzował i upowszechnił ideę ochrony przyrody (XIX w.), antropogeografia – obejmuje te działy geografii, które odnoszą się do działalności człowieka, np. geografia społeczno-ekonomiczna (gospodarcza), Ka...

plik doc

biurokracja m. webera

charakterystyka biurokracji wg maxa webera
Biurokracja wg Maxa Webera Niemiecki socjolog, religioznawca, historyk, ekonomista, prawnik; prof. uniwersytetów w Berlinie, Fryburgu Bryzgowijskim, Heidelbergu i Monachium. Starał się nadać naukom społecznym ścisły charakter, dopracowywał metodologię oraz język nauk społ., prowadził szeroko zakrojone badania historyczno - porównawcze, np. nad genezą kapitalizmu. Wywarł wielki wpływ na współczesną socjologię. Opublikował: Etyka protestancka a duch...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,