plik doc

zjawiska patologii społecznej

.
Zjawiska patologii społecznej Patologia jako zjawisko występuje w różnych grupach ludzkich i jest ściśle związana z rozwojem społeczeństw. Początkowo termin patologia był używany w medycynie dla oznaczenia czynników wywołujących chorobę. Z greckiego pathos - cierpienie, logos- nauka . dopiero w końcu XIX w. zaczęto odnosić go do zjawisk społecznych. Wykorzystano wówczas ten termin do określania działań ludzkich przeciwstawnych ideałom stabilizacji, wartościom i normom społecznym. Zjaw...

plik doc

Przemoc jako zjawisko patologii społecznej.

Na podstawie : Wyzwania pracy socjalnej: Odsłony Polskiego i Słowackiego życia społecznego.
PRZEMOC JAKO ZJAWISKO PATOLOGII SPOŁECZNEJ Gdy mówimy o patologiach społecznych mamy na myśli skrajnie trudne sytuacje zachodzące w grupie jednostek czy rodzin. Dziś przybliżymy wam jedną z najpopularniejszych patologii wśród rodzin, jaką jest przemoc. Niestety w znacznej części jej ofiarami są grupy osób niewinnych i bezradnych, mamy tutaj na myśli przede wszystkim dzieci. Sprawcami przemocy są głó...

plik odt

Wpływ ustawodawstwa na rozwój patologii społecznych

praca ustawodawstwo patologia społeczna
  Wpływ ustawodawstwa na rozwój patologii społecznych.             Termin  „patologia społeczna”  jest pojęciem o zmiennym zakresie znaczeniowym. W rozmaitych kontekstach oznacza ono: 1. zachowania, zjawiska i sytuacje, które pozostają w jaskrawej sprzeczności z wartościami    światopoglądowymi, jakie są akceptowane w danym systemie społecznym; 2. zachowania, zjawiska i sytuacje, które naruszają podstawowe normy s...

plik doc

Psychologia kliniczna

fgrtg
Psychologia kliniczna. Psychologia kliniczna specjalizuje się w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi i z zaburzeniami zachowania. Zajmuje się również opisem i wyjaśnianiem zdrowych oraz zaburzonych reakcji, jej zadaniem jest diagnoza oraz profesjonalna pomoc. Funkcjonowanie fizjologiczne, poznawcze i emocjonalne jednostki można uznać za zaburzone, jeśli człowiek nie może realizować swoich potrzeb, celów indywidualnego i społecznego rozwoju oraz gdy nie wypełnia obowiązk...

plik docx

Środowisko rodzinne i jego patologie

Środowisko rodzinne i jego patologie - na podstawie Pospiszyl, I. (2010) Patologie społeczne. Warszawa, PWN

Środowisko rodzinne i jego patologie

Rodzina mała grupa społeczna, składająca się z rodziców, ich dzieci i krewnych; rodziców łączy więź małżeńska, rodziców z dziećmi więź rodzicielska, stanowiąca podstawę wychowania ro...

plik doc

Erikson - Fazy rozwoju

Osiem faz rozwoju osobowości człowieka wg Eriksona
EMAT: Rola kryzysu w rozwoju człowieka – szansa czy zagrożenie? Na przykładzie teorii rozwoju psychospołecznego Eriksona. Plan pracy: 1.Pojęcie kryzysu i przedstawienie czym jest i na czym polega teoria Erika Eriksona. 2.Osiem faz kryzysu w rozwoju człowieka. 3.Zakończenie. Słowo „kryzys” wydaje się być jednym z najczęściej używanych w naszych czasach pojęć. Być może jest tak dlatego, że codzienność dostarcza wielu okazji do tego, by s...

plik doc

pytania z socjologii dla pielęgniarek

pytania z socjologii z kursu kwalifikacyjnego na anestezjologii i nie tylko
PYTANIA Z SOCJOLOGII Przedmiotem badań socjologicznych NIE są: instytucje społeczne, procesy społeczne, struktury społeczne, wszystkie wymienione są przedmiotem badań socjologicznych. Socjologia jest nauką o: patologii społecznej, procesach dezintegracji społecznej, interakcjach między ludźmi, powstawaniu wielkich struktur społecznych. Rola społeczna to: funkcjonowanie jednostki w mikrostruk...

plik doc

alkoholizm

alkoholizm
Poważnym rodzajem patologii społecznych często występującym wśród obywateli Polski jest alkoholizm. Dewiacja bardzo silnie powiązana z narkomanią. Według podziału narkotyków przyjętego przez Organizację Narodów Zjednoczonych alkohol etylowy stanowi takie samo zagrożenie dla społeczności jak inne środki odurzające. Alkoholizm określany jest jako okresowe picie alkoholu w celu doznania jego działania psychicznego, a czasem dla uniknięcia złego samopoczucia. Istotą tej choroby...

plik doc

polityka społeczna

polityka społeczna
DEFINICJA POLITYKI SPOŁECZNEJ Jako dyscyplinę naukową rozumie się naukową teorię oraz towarzyszącą jej metodologię zajmujące się zagadnieniem potrzeb materialnych i duchowych człowieka oraz grup społecznych na określonym etapie rozwoju państwa, z uwzględnieniem geofizycznych i kulturowych uwarunkowań Praktyka polityki społecznej oznacza świadomą działalność państwa, organizacji społ. I samego społeczeństwa w dziedzinie kształtowania warunków bytu i pracy, zmierzający...

plik doc

Ekonomia polityka


Data wykładu: 23.02.2002 Polityka społeczno-ekonomiczna Program: Wprowadzenie w zagadnienia Polityki Społecznej. Geneza Polityki Społecznej Definicje Polityki Społecznej. Polityka Społeczna jako nauka i jako działalność praktyczna Cele, zadania i nurty Polityki Społecznej. Strefy działania Polityki Społecznej. Podstawowe wartości w Polityce Społecznej Orientacja i przedmioty Polityki Społecznej Modele Polityki Społecznej. Podmioty Polityki Społecznej Samorząd tery...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,