plik doc

Podstawy pedagogiki opiekunczo wychowawczej

Podstawy pedagogiki opiekuńczo wychowawczej, podstawowe pojęcia, opis placówek opiekunczo wychowawczych, podział rodzin zastępczych, sieroctwo
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza zajmuję się opieką i wychowaniem, zarówno w domu jak i w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Przedmiotem opieki i wychowania jest dziecko. Dziecko – osoba, która nie ukończyła lat 18, w związku z tym nie ma pełnych zdolności do czynności prawnych. Dzieci poniżej 13 roku ży...

plik docx

fizjologia

wstep

Fizjologia- jest to nauka o czynnościach żywego organizmu. Stanowi  ona zbiór praw fizjologicznych, którym podlega cały organizm, a także jego poszczególne układy, narządy, tkanki i komórki.

Środowisko biologiczne- są to warunki wyznaczone przez czynniki fizyczne i chemiczne w jakich żyje człowiek. Obowiązują tu prawa:

-fizyczne,

-chemiczne,

-biologiczne,

...

plik docx

ANDRAGOGIKA

ANDRAGOGIKA

Joanna Parchem

nr albumu 13575

Andragogika to subdyscylpina pedagogiki, zajmująca się kształtowaniem dorosłych. Dziedzina ta powstała w XX wieku. Początkowo stanowiła część pedagogiki i filozofii wychowania. Andragogika to nauka o celach, treściach, formach, metodach, zasadach nauczania, kształcenia, wychowania i samokształcenia. Człowi...

plik doc

Oświata w Polsce


System oświaty w Polsce obejmuje przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, policealne, artystyczne i inne. W myśl zapisów Konstytucji RP każdy ma prawo do nauki. Nauka jest obowiązkowa od 6 do 18 roku życia, ale status instytucji obowiązkowych mają jedynie szkoła podstawowa i gimnazjum. Nauka w szkołach publicznych jest bezpłatna. Struktura oświaty. Działalność i organizacja systemu określone są w ustawie z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty. W roku 1999 wpro...

plik doc

Sytuacja zdrowotna w Polsce na tle krajów europejskich-

Sytuacja zdrowotna w Polsce na tle krajów europejskich- analiza porównawcza stylu życia i zachowań zdrowotnych.
Temat: Sytuacja zdrowotna w Polsce na tle krajów europejskich- analiza porównawcza stylu życia i zachowań zdrowotnych. Polska jest największym krajem spośród państw, które w ostatnim czasie dołączyły do państw członkowskich Unii Europejskiej i ma 38,2 miliona mieszkańców. Polska i Słowacja są jedynymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej w których w latach 1990- 2002...

plik docx

Psychologia rozwojwa

Rozwój, okresy rozwoju, rozwój poznawczy wg Piageta, analiza i cechy rysnku dziecka, inteligencja, spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie

Psychologia rozwojowa jest jedną z teoretycznych dziedzin psychologii jako jej gałęzi.

Jest to na...

plik docx

rozwój somatyczny

ocena rozwoju somatycznego dziecka

Ocena rozwoju SOMATYCZNEGO

Obok rozwoju motorycznego (ruchowego), psychicznego czy społecznego, rozwój fizyczny (somatyczny) jest ważnym komponentem rozwoju osobniczego człowieka. Należy p...

plik odt

biomedyczne podstawy

rozwój człowieka od poczęcia do śmierci(bez porodu)
Od najstarszych dziejów rozwój człowieka był najbardziej zgłębianym tematem wielu psychologów i biologów. Dział ten zajmuje się przemianami jakie występują od momentu poczęcia aż do śmierci (ale takiej,która nastąpiła wskutek starości).Rozwój to szereg procesów,które prowadzą do przemiany struktur w organizmie .A zajmuje się tym nauka zwana ontogenezą.       Rozwój człowieka dzieli się na następujące etapy: A. etap...

plik doc

Temat: Wpływ stylu życia na zdrowie w wybranych grupach wiekowych.

Wpływ stylu życia na zdrowie w wybranych grupach wiekowych.
Temat: Wpływ stylu życia na zdrowie w wybranych grupach wiekowych. Większość chorób występujących we współczesnym społeczeństwie jest skutkiem ubocznym rozwoju cywilizacji i zmiany stylu życia. Nowe warunki spowodowały między innymi zmianę aktywnego stylu życia na siedzący tryb życia, który w sposób niekorzystny wpływa na zdrowie. Brak ruchu powoduje przede wszystkim choroby układu pokarmowego, choroby układu oddechowego or...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,