plik odt

prawa zwierząt

praca przygotowana na zajęcia etyki na temat praw zwierząt
                                          PRAWA ZWIERZĄT       Prawa zwierząt to idea, zgodnie z którą zwierzęta mają prawa, oraz że postępowanie człowieka wobec zwierząt powinno być oparte na zasadach etycznych. Prawa zwierząt opierają się na twierdzeniu, że zwierzęta są istotami czującymi, zdolnymi...

plik doc

rolnictwo ekologiczne

1
Rolnictwo ekologiczneRolnictwo ekologiczne ? (organiczne, biologiczne) - system gospodarowania, w którym wyklucza się stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych, pestycydów, regulatorów wzrostu i syntetycznych dodatków paszowych. Rolnictwo to charakteryzuje się produkcja w cyklu zamkniętym gleba ? roślina ? zwierzę, przy zachowaniu dużej samowystarczalności. Traktowane jest jako sposób życia w symbiozie z przyrodą, aniżeli system produkcji. Cele ekologiczne dominują nad ekonomicznymi....

plik doc

Szkarłupnie

Materiały o szkarłupniach na egzamin
Typ Szkarłupnie (Echinodermate) Szkarłupnie to grupa wyłącznie morskich bezkręgowców wtóroustych o charakterystycznej pięciopromienistej symetrii ciała. Należą do tego samego pnia ewolucyjnego, do którego zaliczają się strunowce, a więc do zwierząt wtóroustych. Przypomnienie: Pragęba powstaje jako otwór wejściowy do prajelita. U zwierząt pierwoustych pragęba przekształca się w otwór gębowy, a odbyt powstaje na przeciwległym krańcu jelita. Do innych char...

plik doc

żywienie chorych w chirurgii

żywienie chorych w chirurgii
Temat: Żywienie chorych w chirurgii Odżywianie człowieka jest jednym z podstawowych warunków jego życia, rozwoju, zdrowia i sprawności fizycznej. Żywienie jest ściśle związane ze spożywaniem i ilością przyswojonego pokarmu. Dzięki prawidłowemu żywieniu, dostarczamy własnemu organizmowi we właściwych ilościach potrzebne składniki i pierwiastki. Dieta powinna być dostosowana do trybu życia wybranej osoby, chodzi głownie o jego aktywność fizyczną, sprawność, a t...

plik doc

żywienie chorych w chirurgii

żywienie chorych w chirurgii
Temat: Żywienie chorych w chirurgii Odżywianie człowieka jest jednym z podstawowych warunków jego życia, rozwoju, zdrowia i sprawności fizycznej. Żywienie jest ściśle związane ze spożywaniem i ilością przyswojonego pokarmu. Dzięki prawidłowemu żywieniu, dostarczamy własnemu organizmowi we właściwych ilościach potrzebne składniki i pierwiastki. Dieta powinna być dostosowana do trybu życia wybranej osoby, chodzi głownie o jego aktywność fizyczną, sprawność, a t...

plik doc

kilka zagadnień z żywienia zwierząt

1.OKREŚL ROLĘ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W ŻYWIENIU ZWIERZĄT. 2.DOKONAJ PODZIAŁU PASZ UWZGLĘDNIAJĄC DWA KRYTERIA. 3. OKREŚL WARTOŚĆ I PRZYDATNOŚĆ ŻYWIENIOWĄ DLA ZWIERZĄT PASZ TREŚCIWYCH. 4.WYMIEŃ ZALETY PASTWISKOWEGO ŻYWIENIA ZAWIERZĄT. 5. OMÓW PRZYGOTOWANIE PASZ DO SKARMIANIA.
1.OKREŚL ROLĘ SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W ŻYWIENIU ZWIERZĄT. Składniki mineralne są niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów biochemicznych i fizjologicznych u zwierząt, warunkując ich wzrost, rozwój, prod...

plik doc

nawozy organiczne stosowane w gospodarstwach rolnych

nawozy organiczne stosowane w gospodarstwach rolnych - praca
Do nawozów organicznych zaliczamy: obornik, gnojówkę, gnojowicę, słomę, komposty, torf oraz przyorywane resztki roślinne (łęty, liście, resztki pożniwne). Nawozy te są bogatym źródłem azotu, fosforu, potasu, wapna, magnezu oraz mikroelementów stanowią, zatem cenne źródło składników pokarmowych dla roślin. Należy jednak pamiętać, że nawozy te mogą stanowić duże zagrożenie dla środowiska, a szczególnie dla wód powierzchniowych i gr...

plik doc

Zagadnienia socjologiczne- Szacka

Wybrane zagadnienia opracowane na podstawie książki B. Szackiej
Problemy życia społecznego zwierząt i sposoby ich rozwiązywania Istnieją dwa podstawowe problemy życia społecznego zwierząt: wewnątrzgrupowa agresja oraz brak współdziałania i współpracy. Mechanizm ograniczania agresji. Agresje wśród zwierząt ograniczają dwa mechanizmy: hierarchizacja oraz terytorializm. Zbiorowości zwierząt gromadnych nie są chaotyczne. Są uporządkowane we właściwy danemu gatunkowi sposób, gdzie każdy...

plik doc

Konspekt plastyka frotaż

Scenariusz lekcji plastyki w kl. 1 - 3 szkoły podstawowej
Scenariusz lekcji plastyki Temat: Moje zwierzątko Klasa: I Cele dydaktyczno wychowawcze:       podejmowanie próby wykonania zwierząt metodą frotażu przy użyciu narzędzi różniących się kształtem, wielkością i fakturą.       kształtowanie i rozwijanie wyobraźni       doskonalenie sprawności manualnej       kształtowanie pozytywnych postaw wobec zwierząt Technika:...

plik doc

Animaloterapia

praca zaliczeniowa z kinezyterapi
Praca zaliczeniowa z kinezyterapii Temat: ,,Animaloterapia- terapia z udziałem zwierząt" Przygotowała: Anna Nowak Fizjoterapia Rok I sem II ,,ANIMALOTERAPIA" Terapia z udziałem zwierząt (animaloterapia) opiera się na założeniu, że kontakt z psem, kotem, itd. przyczynia się do popraw...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,