plik doc

opieka paliatywna

notatka zawiera materiały z wykładów z przedmiotu opieka paliatywna
OPIEKA PALIATYWNA Wykład 1 06.10.08r. Idea opieki hospicyjnej wywodzi się ze średniowiecza. Otwierano wtedy hospicja dla chorych, bezdomnych, samotnych, w których otrzymywali opiekę, tworzyli wspólnotę Cecylia Saunders- twórczyni nowożytnego ruchu hospicyjnego C.Saunders- ur 1918 .ukończyła szkołę piel. W wieku 26 lat, założyła hospicjum w Londynie w 1967r 1978 wygłosiła w Polsce cykl wykładów poświęconych opiece ho...

plik doc

Reakcje dzieci na przewlekłą, postępującą chorobę prowadzącą do śmierc

Reakcje dzieci na przewlekłą, postępującą chorobę prowadzącą do śmierci. Rozpoznanie somatycznych aspektów cierpienia
„ Reakcje dzieci na przewlekłą, postępującą chorobę prowadzącą do śmierci. Rozpoznanie somatycznych aspektów cierpienia. ”       Opieka paliatywna (wg WHO) jest aktywną, wszechstronną i całościową opieką nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Opieka paliatywna jest specjalistycznym świadczeniem medyczn...

plik doc

stany naglace w opiece paliatywnej

wykład z opieki paliatywnej
SYTUACJE NAGLĄCE W OPIECE PALIATYWNEJ ZESPÓŁ UCISKU RDZENIA KRĘGOWEGO Przyczyną są krwiopochodne przerzuty nowotworowe do : Przestrzeni nadtwardówkowej opony twardej trzonu kręgowego masa nowotworowa niszcząca trzon i naciskająca rdzeń „ zapadnięcie ” trzonu kręgowego i „ wepchnięcie ” kości do kanału kręgowego Podstawowym warunkiem powodzenia leczenia jest szybka diagnoza i natychmiastowe wdrożenie leczenia OBJAWY PODMIOTOWE dziwne uczu...

plik doc

Wspierająca rola pielęgniarki nad chorym i jego rodziną

rola wspierająca pielęgniarki
                                          Wspierająca rola pielęgniarki nad chorym i jego rodziną. Wsparcie drugiej osoby jest ofiarowaniem przez inne osoby pomocy wyrażonej czynnościami, gestami lub słowami. Ma na celu przezwyciężenie problemów i trudności życiowych. Choroba stwarza specyficzną sytuację psychologiczną, nasila potrzeby, które są za...

plik pdf

pielęgniarstwo

chorby wewnętrrzne
5 Ból 116 Klasyfikacja i mechanizmy bólu 116 Ocena i pomiar natê¿enia bólu 116 Leczenie bólu 118 Najwa¿niejsze problemy u pacjentów objêtych opiek¹ paliatywn¹ 121 Kaszel 121 Dusznoœæ 122 Nudnoœci i wymioty 122 Niedro¿noœæ przewodu pokarmowego 123 Zmniejszenie masy cia³a i ogólne os³abienie 123 Lêk i depresja 123 Spl¹tanie i terminalne pobudzenie 123 D. OXENHAM Opieka paliatywna i leczenie bólu Faza umierania 123 Rozmowy o œmierci 123 Rozpoznawanie umierania 124 Postêp...

plik doc

opieka paliatywna

Pytania z opieki paliatywnej.
EGZAMIN TEORETYCZNY- PYTANIA Z ZAKRESU OPIEKI PALIATYWNEJ 1. Rolą pielęgniarki w opiece paliatywnej nie jest: A) pielęgnowanie pacjenta w poradni opieki paliatywnej B) opieka nad rodziną w okresie choroby C) pielęgnowanie pacjenta w okresie zdrowia i choroby D) współpraca z osobami duchownymi 2. Pielęgniarka dokonuje pomiaru stopnia natężenia bólu z zastosowaniem: A) skali VAS (wzrokowo-analogowej) B) skali NRS (numerycznej) C) obserwacji np. mimiki tw...

plik doc

CHORY W STANIE TERMINALNYM

ROLA PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD CHORYM W STANIE TERMINALNYM W UJĘCIU KLINICZNYM I PSYCHOSPOŁECZNYM.
ROLA PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD CHORYM W STANIE TERMINALNYM W UJĘCIU KLINICZNYM I PSYCHOSPOŁECZNYM. Śmierć jest faktem mającym miejsce w przyrodzie jako kres życia i funkcjonowania organizmu. Śmierć człowieka –nazywana też zejściem śmiertelnym lub zgonem- oznacza ustanie zasadniczych dla życia procesów fizjologicznych. Definicja śmierci jest następująca:...

plik doc

Test opieka paliatywna Ir.w-2

.Do definicji opieki paliatywnej odnosi się następujące stwierdzenie*: a. to aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie wszystkich potrzeb chorego w stanie terminalnym, b. to aktywna całościowa opieka nastawiona na zaspokojenie wszystkich potrzeb chorego w stanie terminalnym oraz jego rodziny, zarówno podczas jego choroby, jak i w okresie żałoby, c. to aktywna holistyczna opieka świadczona pacjentom dotkniętym chorobą AIDS, d. to opieka świadczona dla osób przewlekle chorych przez...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,