plik doc

Psychologia - ściąga rok I

Ściąga z psychologia rok I pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną
Portrety psychologiczne człowieka: Behawioryzm: powstał w XIX wieku, pierwszy nurt, związek z koncepcją pozytywistyczną. John Watson 1878-1958 ?pionier tego nurtu, przedstawił własna koncepcję psychologii, która odrzucała analizowanie świadomości i introspekcję jako metodę subiektywną i nienaukową. B. Skinner ? kładł nacisk na zachowanie i wzmocnienia. Albert Bandura ? twórca uczenia się przez obserwację i różne metody.. B...

plik doc

Obliczenia ściągacza do łożysk

Obliczenia ściągacza
DaneObliczeniaWynikiQ=24 kNkcj=130 MPaLmax=280 mmd3=18,5 mmLwyb=292,5 mm?=75,484d3=18,5 mmfd=432 MPaP=5 mmd2=21,5 mm?=15 ?Q=24000 Nd2=21,5 mm?=4,23 ???=5,88 ?Q=24000 N?=0,1MT1=46003 NmmMT2=6360 NmmMc=52363 Nmmksj=105 MPaQ=24000Nd3=18,5mmMT2=6360Nmmksj=105MPad=24mmD1=19mmP=5mmd=24mmd3=18,5mmD4=24,5mmQ=24000Npdop=22MPaDz=37mmMc=52363NmmMc=52363Nmmkgj=130MPa?=4,23 ???=5,88 ?Q=24000NP=5mmMc=52363NmmQ=24000NDmax=160mmMgC-C=1200Nmkgj=220MPaH=60mmDz=37mmQ=24000NDmax=160mm...

plik doc

Psychologia i Socjologia w Zarządzaniu Środowiskiem - ściąga

Ściąga na kolokwium zaliczeniowe z Przedmiotu Humanistycznego na Politechnice Śląskiej
Socjologia ? socjo- społeczny, logos ? nauka, => nauka o społeczeństwie. Ukształtowała się pod koniec XIX, wyodrębniła się z filozofii. 1937- August Conte stwierdził iż jest nowa dyscyplina o społeczeństwie. Nauki, które wdych czasch dominowały to scjentologia i empiryzm. Nurty i kierunki współczesnej socjologii: Funkcjonalizm, główni przedst. Merton, Parsons => F. zakładał, że społeczeństwo jest w...

plik doc

Mikrostruktury ściąga

Ściąga na egzamin z Mikrostruktur, socjologia 2 rok
1. KONCEPCJA FAKTU SPOŁECZNEGO E. Durkheima: Fakty społeczne wg Emile Durkheima Fakty społeczne ? wszelki sposób robienia, utrwalony lub nie, zdolny do wywierania na jednostkę zewnętrznego przymusu. a) Materialne fakty społeczne ? Społeczeństwo ? Strukturalne składniki społeczeństwa np. kościół, instytucje itd. ? morfologiczne składniki społeczeństwa np. rozmieszczenie ludności, kanały informacyjne itd. b) Niematerialne fakty...

plik odt

ściąga na filozofię

krótka ściąga z podstaw filozofii
Forma i materia u Arystotelesa Arystoteles odrzucił platoński dualizm rzeczy materialnych i idei. Uważał on, że idee nie przyczyniają się też w żaden sposób do poznawania innych rzeczy. Jego zdaniem istota rzeczy zawiera się w niej samej. Przyczynił się do rozwoju teorii atomistycznej twierdząc że cała materia składa się z tych samych ciągłych substancji. Forma była odpowiednikiem idei platońskiej, jako coś co nadaje kształt i postać materii. Relacje międz...

plik doc

teoria wychowania - ściąga

Ściąga z pewnego zakresu teorii wychowania z pojęć tj: Def. wychowania, teoria wych. jako tradycyjna nauka o wych,Orientacja pozytyw/humanist, Wychowanie z poprawkami,Relacja wychowanek?nauczyciel, Teleologia wych,Diagnozowanie, Warstwicowa koncepcja. itp
Wychowanie – zawsze celowe, wcześniej zaplanowane wywieranie wpływu na aktywność drugiego człowieka z zamiarem wywołania oczekiwanych zmianw czyimś myśleniu, odczuwaniu, motywacji do zachowań, oraz samym zachowaniu za pomocą przyjętych w d...

plik docx

Podstawy logistyki - Ściąga.pdf

Ściąga z podstawowych pytań dotyczących zagadnienia logistyki

Pytanie nr 1: Przyczyny rozwoju logistyki?

Stale zwiększające się wymagania w zakresie obsługi klientów oraz rosnące koszty kapitału, przemieszczenia i składowania stały się zasadniczymi przyczynami wyodrębnienia pojęcia logistyki w Ŝyciu...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,