plik doc

wiedza o kulturze

Różne zagadnienia na egzamin z wiedzy o kulturze.
1) Antropologia ? nauka o człowieku, badająca zróżnicowanie jego cech fizycznych w zależności od rasy i okresu rozwoju. A. kulturowa ? bada wszelkie rodzaje kultury i ich sprzężenie zwrotne z człowiekiem. A. społeczna ? to kultura decyduje o regułach społecznych, nie genetyka, jak np. u owadów. Do połowy XIX w. wartościujące podejście do kultury: kultura europejska najlepsza, a kultury innych krajów Ocenianie przez jej pryzmat....

plik doc

teoria litaratury - funkcje krytyki

Omówienie tegoż artykułu.
Funkcje krytyki literackiej 4 funkcje: - poznawczo-oceniająca - postulatywna (to już właściwie zdania nie o samym utworze, tylko w powodu utworu) - operacyjna (odwołania do faktów życia literackiego) - metakrytyczna (opinie krytyka o samej krytyce, a skrajnie przypadki: krytyka krytyki) Jest to elementarna sytuacja wypowiedzi krytycznej, modelowy schemat, po której czytelnik rozpoznaje, że jest to krytyka. Dzięki temu odbiera ją jako całość, mimo, że je...

plik doc

kontrola i ocenianie

streszczenie tekstu z metodyki
10. Kontrola i ocena Komu potrzebne jest ocenianie? Ewaluacja to pomiar umiejętności, wiedzy i osiągnięć ucznia. Ma ona nam pomóc w ocenieniu efektywności działań nauczyciela, zweryfikować skuteczność obranych metod nauczania, a także programów i podręczników. Powinna także wskazać poziom danej klasy lub szkoły. Ocenianie w szkole jednak ciągle kojarzy się z ogromnym stresem, selekcjonowaniem uczniów, dyktatorską rolą nauczyciela i uczeniem się dla samej oc...

plik doc

Opieka pielęgniarska nad pacjentem po złamaniu szyjki kości udowej.


Sylwia L Opieka pielęgniarska nad pacjentem po złamaniu szyjki kości udowej/ wszczepieniu endoprotezy stawu biodrowego. Diagnoza pielęgniarka 1: Ból okolicy biodra z powodu złamania szyjki kości udowej. Cel opieki: Brak dolegliwości bólowych. Plan działań: Ocena bólu i ewentualnych czynników modulujących doznania bólowe np. ułożenie kończyny, lek, gorączka, negatywne stany emocjonalne. Ocenianie charakteru, natężenia i lokalizacji doznań bólowych za pomocą dostępnych narzędz...

plik docx

gromadzenie danych o pacjencie

Metody gromadzenia danych o pacjencie

GROMADZENIE DANYCH O PACJENCIE Metody gromadzenia danych o pacjencie to świadome, planowe i konsekwentne sposoby postępowania pielęgniarki dla osiągnięcia określonego celu, jakim jest uzyskanie takiego zakresu i charakteru informacji o stanie pacjenta i jego środowiska, dzięki którym jest możliwe sformułowanie rozpoznania pielęgniarskiego...

plik doc

Pomiar dydaktyczny

opracowanie pomiary dydaktycznego
POMIAR DYDAKTYCZNY Pojęcie pomiaru dydaktycznego. Pomiar dydaktyczny to takie mierzenie i ocenianie dydaktyczne osiągnięć szkolnych w którym poziomowi osiągnięć poznawczych ucznia w zakresie danego programu nauczania jest przyporządkowany symbol określający ten poziom w wybranej skali osiągnięć, a procedura tego przyporządkowania podlega weryfikacji empirycznej.       Pod pojęciem pomiaru dydaktycznego należy rozumieć również przyporządk...

plik pdf

program zajęć z dynamiki od Panka LAB

dla grupy Macieja Panka
PROGRAM ZAJEC - LABORATORIUM DYNAMIKA II 1. Zajęcia wprowadzające, rozpoczęcie. • Sposób zaliczania - sprawozdania w postaci papierowej, termin zaliczania do konca semestru, ocena przed sesja. • Sprawozdania ocenianie na bie ąco. Mo liwość pracy w parach nad jednym sprawozdaniem. • Przy oddawaniu sprawozdań obowiązkowo do pokazania i uruchomienia zbudowany przez siebie model. • Ocena z przedmiotu głównie za zaanga owanie w to co się robi i prace i zrozumienie tego co...

plik doc

zjawiska patologii społecznej

.
Zjawiska patologii społecznej Patologia jako zjawisko występuje w różnych grupach ludzkich i jest ściśle związana z rozwojem społeczeństw. Początkowo termin patologia był używany w medycynie dla oznaczenia czynników wywołujących chorobę. Z greckiego pathos - cierpienie, logos- nauka . dopiero w końcu XIX w. zaczęto odnosić go do zjawisk społecznych. Wykorzystano wówczas ten termin do określania działań ludzkich przeciwstawnych ideałom stabilizacji, wartościom i normom społecznym. Zjaw...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,