plik doc

\'Faszyzm siega ludzkich dusz\' - refleksje

wypracowanie
Polska literatura lat wojennych i powojennych wobec totalitaryzmu XX wieku. Wrzesień 1939 roku. zakończył krótki okres trwania niepodległej II Rzeczpospolitej. Z trudem kształtowana rzeczywistość gospodarcza , polityczna i społeczna młodego państwa ponownie uległa zniszczeniu. Druga wojna światowa rozpoczęła się dla Polaków dwukrotnie: po raz pierwszy pierwszego września , gdy Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę , a po raz...

plik doc

XX-lecie międzywojenne, ogólna charakterystyka

Charakterystyka epoki
XX-LECIE MIĘDZYWOJENNE - ogólna charakterystyka epoki       Periodyzacja i tło historyczne: Dwudziestolecie międzywojenne to okres między pierwszą a drugą wojną światową - jeden z najkrótszych okresów literackich w dziejach literatury, okres bardzo zróżnicowany. Pierwsza wojna światowa doprowadziła do zmiany układu sił wśród państw europejskich, wielkie mocarstwa utraciły swoje dotychczasowe znaczenie w świecie, natomiast Stany Zjednoczone ugrun...

plik doc

Robotyka - wykłady - WSKIZ

Robotyka - wykłady - WSKIZ
WYKŁAD 1 24.02.2004 sterowanie - celowe wpłynięcie na przebieg procesów cybernetyka - nauka o sterowaniu (Norbert Winnier) automatyka to cybernetyka techniczna automatyzacja - wyzwolenie człowieka od problemów sterowania, kierowania itp. (bez udziału człowieka lub ograniczeniu go w kierowaniu częścią automatyki jest sterowanie komputerowe Automatyka jest to dział nauki i techniki zajmującej się teorią i praktyczną realizacją sterowania obiektami tec...

plik doc

Konpekt lekcji historii 1 wojna światowa

Konspekt lekcji historii
Konspekt lekcji historii klasa III gimnazjum Temat: Pierwsza wojna światowa 1914- 1918 Strategie-asocjacyjna, operacyjna, poszukująca Metody- podająca, poszukująca Forma pracy ? zbiorowa ,jednostkowa Środki dydaktyczne- podręcznik ,materiały przygotowane przez nauczyciela Cele: Doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji i czytania ze zrozumieniem. Uczeń: -charakteryzuje rzeczywiste...

plik doc

Powstanie Wielkopolskie

Powstanie Wielkopolskie
      W dziejach naszego narodu wybuch Powstania Wielkopolskiego był wydarzeniem bardzo szczególnym. Powstanie jest to wystąpienie zbrojne ludności przeciw niemieckim władzom. Miejscem tego ważnego wydarzenia był Poznań data 27 grudnia 1918 roku, odpowiedź to była na niemieckie demonstracje przeciw przyjazdowi Ignacego Jana Paderewskiego. Najważniejszym celem tego powstania było uwolnienie Wielkopolski oraz Pomorza spod władzy niemieckiej...

plik doc

Okres Międzywojenny w Polsce!


Okres Międzywojenny w Polsce Okres międzywojenny w Polsce) - okres między odzyskaniem niepodległości przez Polskę (11 listopada 1918) a wybuchem II wojny światowej (1 września 1939). Oficjalnie za Święto Odzyskania Niepodległości uważany jest dzień 11 listopada, a więc dzień zakończenia I wojny światowej. W dniu tym na prośbę Rady Regencyjnej Józef Piłsudski objął urząd dowództwa Wojska Polskiego, a Warszawę opuściły rozbrojone wojska niemieckie. Między I a II Wojną Światową sytuacja...

plik doc

Dekolonizacja

Dekolonizacja
Dekolonizacja. Dekolonizacja – proces likwidacji systemu kolonialnego w świecie; przebiegała ona w różnych regionach i w różnych warunkach oraz czasie. W wyniku procesu dekolonizacji system kolonialny został praktycznie zlikwidowany, powstało około 130 nowych państw. Na rozwój tego procesu zasadniczy wpływ miała II wojna światowa, wzrost świadomości narodowej i społecznej ludności koloniach oraz upadek tzw. „mitu białego człowieka” w czasie II wojny światowej. Karta Atlantyck...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,