plik docx

opracowanie na socjologie

jest to opracowanie na kolokwium z podanych zagadnień.

1. Źródła, cele i specyfika socjologii. Określenie przedmiotu socjologii.

Socjos- to co wspólne, podobne, to co łączy ludzi                                                                                    

plik doc

Jan Turowski - "Wielkie struktury społeczne" - opracowanie

Jan Turowski - "Wielkie struktury społeczne" - opracowanie
Jan Turowski „Wielkie struktury społeczne” ROZDZIAŁ I Socjologia humanistyczna- zajmuje się związkami między jednostką, społeczeństwem i kulturą. Humanistyczna- bo podstawą tych związków jest świadome działanie człowieka. Społeczeństwo wg A.Comte’a i H.Spencer’a- system kulturowy, obejmujący całą rzeczywistość ponadorganiczną. Comte- solidarność jednostek połączonych więzami kulturowymi- strukturą polityczną, obyczajami, języki...

plik txt

fides et ratio - opracowanie

zawiera opracowanie encykliki papierza J. P. II FIDES ET RATIO
FIDES ET RATIO - opracowanie „Wiara i rozum - czytamy w pierwszych s³owach dokumentu - s¹ jak dwa skrzyd³a, na których duch ludzki unosi siê ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepi³ w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie jego samego, by cz³owiek - poznaj¹c go i mi³uj¹c - móg³ dotrzeæ tak¿e do pewnej prawdy o sobie”. We wspinaczce na szczyty poznania wiara nie zast¹pi rozumu, ani...

plik doc

Prawo finansowe, opracowanie

Opracowanie w skrócie prawa finansowego, najważniejsze rzeczy.
      Finanse – proces zjawiska i procesy pieniężne w których pieniądz występuje w postaci przepływających strumieni.       Funkcje pieniądza - Pieniądz, powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczaju środek regulowania zobowiązań, pełniący rolę powszechnego ekwiwalentu. Pieniądz pojawił się jako pośrednik w procesach wymiany wówczas, gdy nabrały one cech masowej powtarzalności, regularności,...

plik doc

leksykon literatury polskiej ursela

opracowanie leksykonu literatury polskiej
Opracowanie Leksykonu Literatury polskiej Mariana Ursela ?Romantyzm? Almanach ? okazjonalne wydawnictwa w formie książki, co roku, inf. z każdej dziedziny, kalendarium wydarzeń, zbiór utworów literackich różnych autorów (połączonych tematyka); niejednorodna formuła; cenzura była wobec nich łagodniejsza niż wobec czasopism; bogata szafa graficzna; bogaty humor; ?miniaturowe encyklopedie? epoki - almanachy programowe, prezentujące poglądy artyst...

plik doc

Pamiętnik z powstania warszawskiego - opracowanie

Pamiętnik z powstania warszawskiego Krótko o autorze + opracowanie
PAMIĘTNIK Z POWSTANIA WASZAWSKIEGO Życie i twórczość Mirona Białoszewskiego Twórczość Mirona Białoszewskiego zapewniła mu stałe miejsce w literaturze współczesnej. Najwięcej uznania zdobył sobie Pamiętnik z powstania warszawskiego oraz poezja lingwistyczna podnosząca do rangi przedmiotu lirycznych uniesień rzeczy codziennego użytku, a nawet odpady, wykorzystująca szczególne walory jeżyka potocznego, ?niskiego?, k...

plik doc

opracowanie pytan ze statyki

pytania i odpowiedzi z zagadnien mechanika-statyka
Opracowanie do pytań egzaminacyjnych-mechanika       Prawa Newtona: Prawo pierwsze Punkt materialny, na który nie działaja _adne siły, pozostaje w spoczynku lub porusza sie ruchem jednostajnym po linii prostej. Prawo drugie Przyspieszenie a punktu materialnego jest proporcjonalne do siły P działajacej na ten punkt i ma kierunek siły ma = P , gdzie współczynnik proporcjonalnosci m jest masa punktu materialnego. Prawo...

plik doc

Historia Administracji-opracowanie

opracowanie na podstawie wykładu D.Malec
HISTORIA ADMINISTRACJI na podstawie wykładów z przedmiotu Administracja Publiczna XIX i XX w. /wykład prowadzi dr hab. Dorota Malec/ oraz książki Historia Administracji i Myśli Administracyjnej – J. Malec D. Malec Kontakt. marthe@op.pl http://www.from.okay.pl/martini/photography.html CZĘŚĆ I FRANCJA W DOBIE WIELKIEJ REWOLUCJI Administracja centralna we Francji kształtowana była różnie w poszczególnych konstytucjach czasu rewo...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,