plik doc

Istota i zakres socjologii wiedzy

Definicja i podział socjologii wiedzy, Socjologia wiedzy i teoria ideologii, Epistemologia a socjologia wiedzy, Dwa podziały socjologii wiedzy, Socjologia wiedzy wg Kanta i Hegla - podsumowanie
Istota i zakres socjologii wiedzy a)Definicja i podział socjologii wiedzy Socjologia wiedzy jest jedną z najmłodszych dziedzin socjologii. Dyscyplina ta przeżyła swój złoty okres w dwudziestych i trzydziestych latach dwudziestego wieku. Wtedy też ukształtowały się jej główne systemy teoretyczne,...

plik doc

Trzy obszary badań filozoficznych

Notatka dotycząca trzech obszarów badań filozoficznych
Trzy obszary badań filozoficznych: Ontologia ? zwana inaczej teorią bytu (metafizyką). Niekiedy w odróżnieniu od metafizyki jest uznawana za teorie realnej rzeczywistości dostępnej w poznaniu empirycznym (dostępnym). Byt ? to wszystkie rzeczy, które tworzą rzeczywistość np. ludzie, przedmioty. Dualizm - istnieją dwa światy: materialny i duchowy. Monizm ? albo istnieje świat materialny, albo duchowy. Materializm...

plik doc

Mapa pojęciowa Herbart

Mapa pojęciowa pedagogiki Herbarta
1. Przygotowanie materiału; 2. Podanie materiału; 3. Powiązanie nowych wiadomości ze starszymi; 4. Usystematyzowanie wiedzy; 5. Zastosowanie wiedzy. EORIA STOPNI FORMALNYCH Metoda System Kojarzenie Jasność STOPNIE NAUCZANIA (FORMALNE) 2. Zgłębianie postępujące 1. Zgłębianie spoczywające 4. Ogarnianie postępujące 3. Ogarnianie spoczywające STOPNIE PRZYSWAJANIA WIEDZY Kierowanie; Karność; Nauczanie....

plik doc

pojęcia i ststemy pedagogiczne

notatki z zajęć
11.10.2008 Pojêcie nauki – s³owo nauka pochodzi z ³aciñskiego scire (wiedzieæ) nauka polega na poszukiwaniu wiedzy po to, aby ludzie poznawali siebie i swoje otoczenie , nie ka¿dy typ wiedzy jest nauk¹. Ludzie zdobywa³y trzy modele wiedzy; 1.    model oparty na autorytecie – ludzie których uznajemy za autorytet. •    Spo³eczeñstwo wiedzy – scamom •    Spo³eczeñstwo teocentryczne •    Spo³eczeñstwo technokratyczne – naukowcy (my ¿yjemy w tym spo³eczeñstwie) 2.    model...

plik rtf

Eukacja i pedagogika w warunkach zmiany kulturowej przejście od wiedzy

Eukacja i pedagogika w warunkach zmiany kulturowej przejście od wiedzy potocznej do refleksji i wiedzy naukowej
1) czym jest społeczenstwo oprate na wiedzy? Budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy ma sprzyjać lepszemu radzeniu sobie ludzi i grup społecznych z zagrożeniami świata współczesnego. Teza zwolennikow spoleczenstwa opartego na wiedzy mowi ze najwazniejsze jest to co ludzie mysla i czynia a nie to co mowia i dekalruja. Pojawia sie nowa forma kapitału jaką jest wiedza, czyli takz...

plik doc

Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta z nadcisnieniem tętniczym - WSHE

Rola pielęgniarki w edukacji zdrowotnej pacjenta. Edukacja zdrowotna to proces, w którym ludzie uczą się jak dbać o własne zdrowie i zdrowie społeczności w której żyją. W. Ciechaniewicz
Edukacja (łac. educatio), kształcenie, wychowywanie, ocena kwalifikacji do wyższych etapów rozwoju. U podstaw edukacji leży przekonanie, iż kształtowanie postaw i wdrażanie wiedzy i umiejętności przynosi efekty w postaci nie tylko zmiany życia i myślenia ale integralnego rozwoju osoby ludzkiej. Edukacja...

plik doc

Przedmiot dydaktyki

przedmiot dydaktyki ważne informacje
Przedmiot dydaktyki- całokształt procesu kształcenia czyli nauczania i uczenia się; zadania dydaktyki-analiza rozwoju myśli dydaktycznych i wyciągania z niej wniosków dla teraźniejszości i przyszłości ?formatowanie prognoz edukacyjnych we wszystkich zakresach ?ustalenie celów i zakresu treści nauczania oraz wskazanie zasad ?analiza aktualnej rzeczywistości dydaktycznej ?tworzenie nowych racjonalnych i efektowniejszych systemów dydaktycznych ?dostarc...

plik pdf

Doskonalenie ratownika medycznego

kwestie prawne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz.1410) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1) formy doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, zwanego dalej ,,doskonaleniem zawodowym”; 2) sposób i zakres doskonalenia zawodowego. § 2. Doskonalenie zawodowe jest realizowan...

Ostatnie wyszukiwania
 Wsparcie społeczne a pielęgnowanie osób starszych,  Wsparcie i wspomaganie opiekunów w piel, đrodki cieniujce,  Reakcje chorego w starszym wieku na chorob,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-pacjent,  Komunikowanie się w relacji pielęgniarka-człowiek stary.,  geriatria  Piel,    Pielęgnowanie pacjenta w wybranych zaburzeniach zdrowia.,    Piel, ~Życie i dzieła Kanta, || wojna światowa, `kłębuszkowe nerkowe zapalenie nerek, ` dylematy moralne , ^ choroby psychiczne, ]proces pielegnowania dziecka poparzonego, [roces pielęgnacji oiom, [roces opieki z geriatrii, [roces opieki , [rawo, [przyjęcie do porodu, [przyj, [przetworniki, [proces pielęgnowania, [prazenie mozgowe, [p===postepowanie z nieprzytomnym, [p, [odstawy pielęgniarstwa, [o czym oceniamy ludzi, [ielegniarstwo, [Historia]Podział dziejów, [edagogika, żywoty prawa rzymskiego, żywoty, żywota prawa żymskiego, żywot własny-franklin, żywot świętej Doroty, żywot pitagorasa, Żywot Józefa, Żywot i myśli Zygmunta Podfilipskiego, żywot galaktyk, żywot człowieka poczciwego, żywość komunikatów, żywopłoty, żywopłot, żywność zagrożeniem zdrowia dla konsumenta, żywność zagrożeniem zdrowia , żywność w reklamie a dzieci, żywność regionalna, żywność modyfikowana genetycznie, żywność modyfikowana, żywność i żywienie a zdrowie człowieka, żywność i żywienie a zdrowie, żywność genetycznie modyfikowana, żywność funkcjonalna, żywność, ŻYWNOŚCIOWA POLITYKA , żywnośc dla 18 .40 roku życia , i w wieku starszym, żywnosc dla dzieci , żywnosc, żywno, żywioł, żywinie a nowotwory, żywinie, żywieniowe dzieci, żywieniepozajelitowe i dojelitwe, żywienie, odżywianie i sprawność ruchowa, żywienie żywność a zdrowie jadwiga biernat, żywienie żywność a zdrowie, żywienie zwierząt i paszoznastwo , żywienie zwierząt, żywienie zdrowie, żywienie zdrowego i chorego człowieka, żywienie zdrowe, żywienie zbiorowe, żywienie wszkole, żywienie w żłobku, Żywienie w zaparciu nawykowym, żywienie w zaparciach, żywienie w wieku geriatrycznym, żywienie w turystyce, żywienie w szpitalu, żywienie w schorzeniach chirurgicznych, żywienie w różnym wieku, żywienie w raku przełyk, żywienie w przedszkolu, żywienie w procesie pielęgnowania chorego nieprzytomnego, żywienie w procesie piel, żywienie w otyłości, Żywienie w ostrym nieżycie jelit, żywienie w opiece paliatywnej, żywienie w OIT, żywienie w oddziale intensywnej terapii, żywienie w nowotworze, żywienie w niedokrwistości, żywienie w nadciśnieniu tętniczym w okresie ciąży, żywienie w nadci, żywienie w miażdżycy, żywienie w miażdzycy, żywienie w jednostkach chorobowych, żywienie w IT,