ikona pliku doc

sztompka notatki


  1697 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1697
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 88,50 kB.


SZTOMPKA- ?CZAS W SPO?ECZE?STWIE?: ?ycie spo?eczne: jako nieustanna aktywno?? ludzi, ci?gle dokonuj?ce si? zmiany i tocz?ce si? procesy /istotne dla uj?cia czasu/. CZAS: - to niezbywalny aspekt rzeczywisto?ci spo?ecznej wg filozofów: czas jako cecha ?wiata, jako sposób my?lenia o ?wiecie, metoda organizowania obserwacji i do?wiadcze? lub kategoria poznania (IMMANUEL KANT). Wg socjologów: czas jako fakt spo?eczny, emanacja ?ycia spo?ecznego, wytwarza si? dzi?ki kolektywnym ludzkim formom bytowania; jest konstruktem spo?ecznym; reguluje i ukierunkowuje ludzkie dzia?ania; wyra?a rytm ?ycia spo?ecznego, wyznacza ten rytm. (E. DURKHEIM, M. MAUSS, H. HUBERT, M. HALBWACHS). Czas jako konstrukt zrelatywizowany kulturowo i historycznie; ?ró?ne spo?ecze?stwa ?yj? w ró?nych czasach? /twórcy szko?y francuskiej/. Czas jako sie? relacji odzwierciedlaj?cych i kszta?tuj?cych szczególne, temporalne zale?no?ci mi?dzy zjawiskami, zdarzeniami czy dzia?aniami spo?ecznymi relacje czasowe 3typów: a) nast?pstwa ?przed i po? b) linearne sekwencje unikalnych i nie powtarzaj?cych si? zdarze? zmierzaj?cych w pewnym kierunku c) cykle zdarze? powtarzalnych, powracaj?cych po pewnym czasie do pierwotnego kszta?tu CZAS JAKO WYMIAR ?YCIA SPO?ECZNEGO: wszelkie zjawiska spo?eczne: - dokonuj? si? w czasie ( maj? swój moment i trwaj? w czasie) - s? powi?zane z innymi, np. poprzez sekwencje: ?a?cuch zjawisk nast?puj?cych kolejno po sobie; NP. a) w makroskali po wojnie nast?puje kapitulacja, potem traktat pokojowy, potem odbudowa zniszcze?. b) w skali jednostkowej biografii: po okresie dzieci?stwa-> do szko?y-> uniwersytet- >praca- >emerytura; c) w mikroskali: wstanie z ?ó?ka-> ?niadanie->praca->obiad-> powrót->tv->kolacja->spanie. - ka?de zdarzenie to ogniwo, element po czym? i przed
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 88,50 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (1)

  • 2009-01-13 18:24:18 silverainbow

    ?CZAS W SPOŁECZEŃSTWIE? tylko

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!