ikona pliku docx

SYSTEMY CONTROLLINGU I BUSINESS INTELLIGENCE W FIRMIE notatki


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1.15 MB.


Projekt realizowany w ramach kursu e-learningowego
„SYSTEMY CONTROLLINGU
I BUSINESS INTELLIGENCE W FIRMIE”

Prof. UEK dr hab. Janusz Nesterak
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Wydział Zarządzania
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
pok. 166 paw. B
31-510 Kraków ul. Rakowicka 27
nesterak@uek.krakow.pl
http://nesterak.uek.krakow.pl
Grupa SCiBIwF nr
FIRMA
X
Nazwisko
Imię
Album
Grupa
e-mail
Poparda
Aleksandra
198337
2013Co
Poparda.aleksandra@gmail.com
Tarnowska
Klaudia

Socha
Paulina

Urban
Natalia

Krupa
Maciej


Kraków 2017
Spis treści
1.     CHARAKTERYSTY

Spis treści
ROZDZIAŁ I    

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI FIRMY     4

HISTORIA POWSTANIA FIRMY     4

PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI     4

SCHEMAT ORGANIZACYJNY     5

RYNEK     6

KONKURENCJA NA RYNKU     7

DYSTRYBUCJA i PROMOCJA     7

ROZDZIAŁ II    

IDENTYFIKACJA PROCESÓW I ICH ANALIZA     9

ROZDZIAŁ III    

BALANCED SCORECARD W WYZNACZANIU CELÓW FIRMY     14

ROZDZIAŁ IV    

PRZESŁANKI WDROŻENIA CONTROLLINGU W FIRMIE     19

ROZDZIAŁ V    

ROLA I FUNKCJE CONTROLLERA     21

ROZDZIAŁ VI    

IDENTYFIKACJA I CHARAKTERYSTYKA CENTRÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI     23

ROZDZIAŁ VII    

SYSTEM MOTYWACYJNY W OŚRODKACH ODPOWIEDZIALNOŚCI     25

ROZDZIAŁ VIII    

WIELOBLOKOWY (KRÓTKOOKRESOWY) RACHUNEK WYNIKÓW     28

ROZDZIAŁ IX    

ANALIZA SYSTEMU EWIDENCYJNEGO     32
ROZDZIAŁ X    

BUDŻETOWANIE W CONTROLLINGU     54

CELE WDROŻENIA BUDŻETOWANIA I OSOBY ZA NIE ODPOWIEDZIALNE     54

CHARAKTERYSTYKA PROCEDUR BUDŻETOWYCH     55

LISTA BUDŻETÓW     56

STRUKTURA BUDŻETU SPRZEDAŻY     58

STRUKTURA BUDŻETÓW KOSZTÓW     59

STRUKTURA BUDŻETU GŁÓWNEGO     61

HARMONOGRAM BUDŻETOWANIA     62

KONTROLA WYKONANIA BUDŻETÓW     62

TWORZENIE RAPORTÓW I ANALIZA ODCHYLEŃ     63

SKŁAD KOMITETU BUDŻETOWEGO     65

ROZDZIAŁ XI    

SYSTEM INFORMATYCZNY DLA CONTROLLERA     66

ROZDZIAŁ XII    

HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU CONTROLLINGU     70

WYBÓR I OPIS ADEKWATNEJ KONCEPCJI CONTROLINGU     70

UTWORZENIE STANOWISKA CONTROLLERA     72

WYODRĘBNIENIE OŚRODKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI NA TLE PROPONOWANEJ STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ     74

SZCZEGÓŁOWA ORGANIZACJA PRACY W OŚRODKACH ODPOWIEDZIALNOŚCI     77

ZAPROJEKTOWANIE SYSTEMU INFORMACYJNO- SPRAWOZDAWCZEGO CONTROLLINGU     88

SPORZĄDZENIE PROJEKTU BUDŻETU DLA JEDNEGO Z TRZECH SCHARAKTERYZOWANEGO WCZEŚNIEJ OŚRODKÓW ODPOWIEDZIALNOŚCI ORAZ OPIS PROCESU BUDŻETOWANIA     91

WNIOSKI     97

ROZDZIAŁ XIII

HARMONOGRAM WDROŻENIA SYSTEMU CONTROLLINGU     99ROZDZIAŁ I

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI FIRMY

HISTORIA POWSTANIA FIRMY
Firma X działa na polskim rynku od kilkudziesięciu lat, przez który to czas udało się jej zdobyć silną pozycję wśród konkurentów, rozpoczęła swoją działalność na skutek przejęcia jednej z kopalń kamienia wapiennego w Polsce. Od początku istnienia firmy, prowadzi ona nieustanne inwestycje w swoją działalność, tak aby zostać wiodącym dostawcą produktów na bazie kamienia wapiennego w Polsce.

PROFIL DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
Firma X prowadzi działalność wydobywczą i produkcyjną kamienia wapiennego
w kilku lokalizacjach w Polsce. Jest wiodącym producentem wyrobów na bazie kamienia wapiennego, które wykorzystywane są w wielu gałęziach przemysłu. Asortyment wyrobów Firmy X obejmuje:
    kamień wapienny
    kruszywa

    mączki wapienne i dolomitowe

    sorbenty wapienne

    nawozy wapniowe i wapniowo – magnezowe

    kredę pastewną

Produkty na bazie kamienia wapiennego oferowane przez X, mają szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, takich jak budownictwo, drogownictwo, hutnictwo, cukrownictwo, szklarstwo, rolnictwo oraz przemysł energetyczny.SCHEMAT ORGANIZACYJNY


RYNEK
DROGOWNICTWO:
W szerokim asortymencie wyrobów oferowanych przez Firmę X najważniejsze miejsce zajmują produkty dla sektora DROGOWNICTWA. Produkowane są one w największym
z zakładów. Wytwarzane są na bazie materiału skalnego zaliczanego do grupy dewońskich osadowych skał węglanowych, powstałych ponad 400 milionów lat temu. Surowiec ten charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami fizyko-mechanicznymi, między innymi:
    Niską nasiąkliwością
    Wysoką mrozoodpornością
    Wysoką odpornością na rozdrabnianie
BUDOWNICTWO:
Kamień wapienny jest najbardziej rozpowszechnionym materiałem budowlanym na świecie. Znajduje szerokie zastosowanie w produkcji betonu i innych materiałów budowlanych. Kruszywa produkowane przez X - wykorzystywane są do produkcji wysokiej jakości betonu, galanterii betonowej, elementów prefabrykowanych oraz kostki brukowej. Kluczowe znaczenie dla odbiorców tego produktu ma jego jednorodny skład chemiczny, powodujący powstawanie dodatkowego wiązania hydratacyjnego pomiędzy zaczynem cementowym
a kruszywem; poprawia to parametry wytrzymałościowe betonu i wpływa na oszczędność cementu.  
Mączka wapienna to najczęściej stosowany materiał budowlany na świecie. Wynika to
z dobrych fizycznych i chemicznych właściwości kamienia wapiennego. Wapień to skała, dlatego nie rozkłada się, nie kurczy i nie zwiększa swojej objętości.
Ze względu na różnorodność frakcji oraz odpowiednią białość kamienia mączki produkowanej przez Firmę X znajdują wielorakie zastosowanie w segmencie budownictwa m.in. jako wypełniacz w produkcji zapraw i klejów budowlanych, do wytwarzania gładzi szpachlowych, spoiw fugowych, a także pap. Produkowana w mączka dolomitowa ze względu na wysoki stopień białości używana jest do produkcji białych gładzi szpachlowych.
ROLNICTWO:
Wapno jest jedną z głównych części procesu prowadzenia zrównoważonego rolnictwa, zarówno w odniesieniu do hodowli, jak i upraw.
Kreda pastewna: Wapienne produkty pastewne X bazują na najlepszym i najczystszym kamieniu wapiennym.  Firma X produkuje różne rodzaje kred pastewnych w różnych frakcjach, jak również kredę dla młodego i dorosłego drobiu. Najważniejszą cechą jest wysoka zawartość wapnia i dobra rozpuszczalność. 
Wapno nawozowe: Wapno nawozowe wytwarzane przez Firmę X to drobno mielony sortowany kamień wapienny. Produkowane wapna nawozowe są bogate w kalcyt i magnez. Szybko i skutecznie podnoszą pH gleby i wzbogacają ją w potrzebne składniki mineralne.  
Żyzność gleby jest proporcjonalna do zawartości wapna. Większość roślin polowych
i ogrodowych wymaga wapna jako odżywki, a także jako absorbera innych składników odżywczych. Dzięki poprawie zdolności roślin do wchłaniania substancji odżywczych ich nadmiar nie dostaje się do systemów wodnych.
Oprócz wyżej wymienionych branż, produkty Firmy X znajdują zastosowanie również
w innych branżach, takich jak: hutnictwo, przemysł papierniczy, przemysł celulozowy, tworzywa sztuczne, przemysł farbiarski, przemysł chemiczny, szklarstwo, cukrownictwo, górnictwo i energetyka.
KONKURENCJA NA RYNKU
Konkurentami Firmy X są wszelkie przedsiębiorstwa produkujące kruszywa na potrzeby drogownictwa, budownictwa, rolnictwa oraz innych branży, w których działa firma. Konkurencja toczy się podczas przetargów ogłaszanych przez największych klientów, podczas których doświadczeni handlowcy przygotowują najlepsze oferty, a następnie negocjują najkorzystniejsze warunki umów handlowych. Groźną konkurencją charakteryzuje się sektor rolniczy, który wymaga sporej ilości działań marketingowych, które mają przekonać potencjalnych klientów o wyższości produktów X nad produktami konkurentów.
    DYSTRYBUCJA i PROMOCJA
Firma X w Polsce sprzedaje swoje wyroby głównie firmom budowlanym, cukrowniom oraz dystrybutorom produktów przeznaczonych dla rolnictwa. X uczestniczy
w licznych przetargach publicznych i niepublicznych na dostawy kamienia czy mączki wapiennej. Sprzedaż w większości odbywa się na postawie zawieranych umów i kontraktów. Kierownicy sprzedaży każdego z sektorów: budownictwa i drogownictwa, rolnictwa oraz przemysłowego dbają o relację z obecnymi odbiorcami, jak również stale podejmują działania mające na celu poszerzyć grono odbiorców. Długoletnia i owocna współpraca z kluczowymi klientami zapewnia firmie stały rynek zbytu oferowanych produktów.
Działania marketingowe firmy są bardzo rozbudowane, od udziału w targach branżowych po reklamy telewizyjne, czy organizację szkoleń dla rolników. Jeżeli chodzi o udział w targach, Firma X cyklicznie bierze udzi...
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1.15 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!