ikona pliku docx

studium indywidualnego przypadku notatki

studium indywidualnego przypadku-ADHD


  1238 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1238
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19,25 kB.


OPIS I ANALIZA PROBLEMU WYCHOWAWCZEGO

- PRACA Z UCZNIEM NADPOBUDLIWYM PSYCHORUCHOWO

  1.  Identyfikacja problemu

Uczeń klasy pierwszej szkoły podstawowej przejawiał trudności               z zachowaniem równowagi między procesami pobudzenia                            i hamowania z przewagą pobudzenia. Wykazywał większą potrzebę aktywności ruchowej niż jego rówieśnicy klasowi. Nie potrafił tej aktywności kontrolować w sposób oczekiwany przez otoczenie. Głównymi objawami wskazującymi na istnienie problemu była potrzeba ciągłego ruchu, rozkojarzenie, nieuwaga, niedokończone notatki w zeszytach i ćwiczeniach, niestaranność, bałaganiarstwo.             W czasie zajęć chłopiec stale się wiercił, kręcił, nie był w stanie skupić się dłużej na konkretnej czynności, chodził po klasie, nie potrafił stać ani siedzieć nieruchomo, wykonywał wiele drobnych               i niecelowych ruchów. Często nie przestrzegał określonych w klasie zasad. Zachowywał się agresywnie wobec kolegów, niszczył swoją              i cudzą własność, podejmował pochopne, nieprzemyślane działania.

Obserwacja dziecka w grupie pozwoliła stwierdzić u niego nadpobudliwość psychoruchową.

  1.  Geneza i dynamika zjawiska

Aby przygotować drogę postępowania w pracy z Łukaszem musiałyśmy poznać przyczyny jego problemu. Na podstawie rozmowy z matką i wychowawczynią uzyskałyśmy potrzebne informacje.

Łukasz był dzieckiem młodych rodziców. Wraz z rodzicami mieszkał w domu swojej babci. Najwięcej czasu poświęcała chłopcu matka. Z rozmowy z nią wynikało, że była wobec syna bardzo liberalna, a wręcz nie radziła sobie z jego zachowaniem. Natomiast kiedy ojciec wracał do domu wprowadzał surową dyscyplinę wobec Łukasza- zakazy, nakazy, częste kary.

Łukasz sprawiał trudności już od czasu pobytu w ,,zerówce”. Zwracał na siebie uwagę wzmożoną i niepohamowaną ruchliwością, naruszaniem porządku dnia, nieprzestrzeganiem regulaminu. Bardzo nie podobały mu się zajęcia przy stole, często nie kończył rozpoczętej pracy. Podobnie było w szkole.                      Bez istotnej przyczyny wychodził w czasie lekcji, kręcił się, rozglądał, nie uważał. Nie był w stanie długo koncentrować się              na jednym przedmiocie. Nie potrafił podporządkować się wymaganiom regulaminu klasowego. Chłopiec miał dużo braków w ćwiczeniach i zeszytach. Nie odnotowywał poleceń do domu, przez co do szkoły przychodził nieprzygotowany i bez zadań domowych. To co udało mu się zapisać w czasie lekcji było bardzo niestaranne, nie przestrzegał liniatur, gubił litery, nie kończył rozpoczętej myśli. Przejawiał także agresywność wobec innych dzieci, popychał je, bił, ciągnął za włosy. Nie uznawał sprzeciwu, chciał żeby wszystko odbyło się po jego myśli.

Zdobyte przez nas informacje i dokumenty  pozwalają stwierdzić, że przyczyna nadpobudliwości Łukasza mogą być uwarunkowania genetyczne oraz sprzeczne systemy wychowawcze oddziaływujące na chłopca w rodzinie.

  1.  Znaczenie problemu

Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo ma utrudnione funkcjonowanie w szkole. Wynika to z trudności koncentracji uwagi, z niemożności skupienia się na określonej czynności,                    z nieumiejętności wybierania tego, na czym w danym momencie należy się skupić oraz łatwego rozpraszania się pod wpływem zewnętrznych bodźców. Odbiera je ze wzmożoną siłą, znacznie częściej niż przeciętne dziecko. Powoduje to jego intensywne, nadmiernie nasilone reakcje, za które jest często jest karany przez rodziców i nauczycieli. Czuje się wówczas niesłusznie ukarane, skrzywdzone, co może wywoływać u niego zachowania agresywne.

Praca z dzieckiem nadpobudliwym wymaga dużo cierpliwości                 i zrozumienia, że jego nieodpowiednie zachowanie nie wynika              ze złej woli, ale jest efektem niewłaściwie wykształconych cech układu nerwowego i samo dziecko najbardziej cierpi z tego powodu.

Deficyt w sprawności psychoruchowej dziecka może stać się źródłem wyraźnych niepowodzeń szkolnych i problemów w domu poprzez niekorzystny wpływ na życie rodzinne, kontakty społeczne.

Rozpatrując informacje na temat nadpobudliwości psychoruchowej stwierdzamy, że problem Łukasza ma ogromne znaczenie:

- dla niego samego- gdyż utrudnia mu normalne funkcjonowanie           w klasie szkolnej, sprzyja wytwarzaniu negatywnego obrazu samego siebie, przeszkadza w zdobywaniu nowej wiedzy                      i rozwijaniu umiejętności,

- dla klasy- ponieważ dostarcza dzieciom negatywnych wzorów zachowań do naśladowania, nasila konflikty, stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu,

- dla nauczyciela- gdyż dezorganizuje proces uczenia i wychowania w klasie.

Aby zapobiec dalszym skutkom, jakie może spowodować nadpobudliwość chłopca należy podjąć konkretne działania                       w kierunku rozwiązania problemu.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19,25 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!