ikona pliku pdf

Strużyna J. - Wczesne leczenie oparzeń.pdf notatki


ocena: 4.0, 2
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 15.55 MB.


AUTO RZY
prof. dr hab. med. Jerzy Strużyna prof. dr hab. med. Józef Jethon dr hab. med. Mikołaj Spodaryk dr n. med. Grzegorz Bujok dr hab. med. Jacek Puchała dr n. med. Krzysztof Kobylarz lek. med. Iwona Szlachta-Jezioro lek. med. Małgorzata Maciejowska-Satała lek. med. Jerzy Jarosz dr n. wf Wiesław Adamczyk mgr Ewa Cabalska
WCZESNE
I ffZ B R B
Redakcja naukowa
OPARZEŃ
prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna
Warszawa W ydawnictwo Lekarskie PZWL
© Copyright by Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006 Wszystkie prawa zastrzeżone. Przedruk i reprodukcja w jakiejkolwiek postaci całości bądź części książki bez pisemnej zgody wydawcy są zabronione. uo
i
.+ >
•PRZEDMOWA
Recenzent: doc. dr hab. n. med. Ryszard Gajdosz Redaktor ds. publikacji medycznych: Dorota Mazur-Dulęba Redaktor merytoryczny: Monika Gołaszewska Redaktor techniczny: Maria Karczewska Korekta: Zespół Projekt okładki i stron tytułowych: Leszek Robaszkiewicz
tA ^
Dawkowanie leków Autorzy i Wydawnictwo dołożyli wszelkich starań, aby wybór i dawkowanie leków w tym opracowaniu były zgodne z aktualnymi wskazaniami i praktyką kliniczną. Mimo to, ze względu na stan wiedzy, zmiany regulacji prawnych i nieprzerwany napływ no­ wych wyników badań dotyczących podstawowych i niepożądanych działań leków, Czy­ telnik musi brać pod uwagę informacje zawarte w ulotce dołączonej do każdego opako­ wania, aby nie przeoczyć ewentualnych zmian we wskazaniach i dawkowaniu. Dotyczy to także specjalnych ostrzeżeń i środków ostrożności. Należy o tym pamiętać, zwłaszcza w przypadku nowych lub rzadko stosowanych substancji.
ISBN 83-200-3228-8
Wydanie I Wydawnictwo Lekarskie PZWL 00-251 Warszawa, ul. Miodowa 10 teł. +48(22) 695-40-33 Księgarnia wysyłkowa: teł. +48(22) 695-44-80 infolinia: 0 801-142-080 www.pzwl.pl e-mail: Skład i łamanie: WOMIIC, Warszawa Druk i oprawa: Wrocławska Drukarnia Naukowa, Wrocław
Wczesny okres w oparzeniach obejmuje wstrząs i okres powstrząsowy. Jest to czas walki o życie oparzonego, resuscytacji płynowej, wy­ konywania zabiegów przygotowuj ących go do przeciwstawienia się za­ każeniu, a następnie katabolizmowi. Jest to jeszcze czas względnie do­ brego stanu oparzonego. Wczesne leczenie oparzeń jest interesującym tematem nie tylko w kategoriach postępowania, ale i rozwoju zaburzeń organizmu w odpo­ wiedzi na uraz oparzeniowy. Nie wystarczy postępowanie według pew­ nych reguł, dodatkowo muszą być one poparte dogłębną wiedzą teore­ tyczną. Dlatego zagadnienia patofizjologii zajmują znaczną część niniej­ szej pracy. Autorzy stanowią grupę lekarzy zaangażowanych w leczenie opa­ rzeń - są wśród nich: chirurdzy, chirurg dziecięcy, anestezjolodzy, spe­ cjalista leczenia żywieniowego, rehabilitant i psycholog. Nie udało się zawrzeć wszystkich interesujących problemów w krótkich rozdziałach tego opracowania, jednak najważniejsze z nich zostały opisane. Nie zawsze zgadzam się z poglądami współautorów, ale różnice te często wy­ nikają z naszych odmiennych doświadczeń. Myślę, że dzięki naszej książce możliwe będzie udzielanie pomocy i leczenie oparzonych według uznanych w świecie standardów. Jerzy Strużyna
SKRÓTY
ABA ALI APTT ARDS BAL CO CPAP DIG DIP DSM EBM ECMO ED FEVj FFP
- Amerykańskie Towarzystwo Oparzeniowe (American Bum Association) - ostry uraz płuc (acute lung injury) - czas częściowej tromboplastyny po aktywacji [czas krzepnię­ cia kaolinowo-kefałinowy] (activated partial tromboplastin time) - ostry zespół niewydolności oddechowej (acute respiratory distress syndrome) - płukanie oskrzelikowo-pęcherzykowe (bronchoalveolar lavage) - rzut sercowy (cardiac output) - stałe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych (continuous positive airway pressure) - zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (dis­ seminated intravascular coagulopathy) - staw międzypaliczkowy dalszy (distal interphalangeal [joint]) - klasyfikacja zaburzeń psychicznych według Amerykańskie­ go Towarzystwa Psychiatrycznego (diagnostic and statistic manuał) - badania udokumentowane wiarygodnymi doniesieniami (evi­ dence based medicine) - pozaustrojowa przezbłonowa oksygenacja (extracorporeal membrane oxygenation) - dawka skuteczna [lecznicza, efektywna] (effective dose) - natężona objętość wydechowa [pierwszosekundowa] (forced expiratory volume [in one second]) - świeżo mrożone normalne osocze (fresh frozen normal pla­ sma)
Fi02 - frakcja tlenu wdychanego (fraction of inspired oxygen) HEMS - Śmigłowcowa Służba Ratownictwa Medycznego (Helicopter Emergency Medical Service) KKCz - koncentrat krwinek czerwonych MAPK - p38 aktywująca mitogen kinaza białkowa (p38 mitogen-acti­ vated protein kinase) MCP - staw śródręczno-paliczkowy (metacarpophalangeal [joint]) MODS - zespół niewydolności wielonarządowej (multiple organ dys­ function syndrome) NIBP - nieinwazyjnie mierzone ciśnienie krwi (noninvasive blood pressure) OCŻ - ośrodkowe ciśnienie żylne Pa02 - ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej (arterial partial pressure of oxygen) PCA - znieczulenie regulowane czuciem chorego (patient-controlled analgesia) pC02 - ciśnienie parcjalne dwutlenku węgla (partial pressure of car­ bon dioxide) PEEP - dodatnie ciśnienie końcowowydechowe (positive end-expira­ tory pressure) PEER - maksymalna wydechowa szybkość przepływu (peak expira­ tory flow rate) PEG - przezskóma endoskopowa gastrostomia (percutaneous en­ doscopy gastrostomy) PIP - staw międzypaliczkowy bliższy (proximal interphalangea! [joint]) PMN - granulocyt obojętnochłonny [krwinka biała obojętnochłonna, neutrofil] (polymorphonuclear neutrophil leucocyte) PT - czas protrombinowy (prothrombin time) PTSD - zespół stresu pourazowego (posttraumatic stress disorder) SIRS - zespół uogólnionej odpowiedzi zapalnej (systemie inflamma­ tory response syndrome) SV - objętość wyrzutowa (stroke volume) TCI - kontrolowana infuzja docelowa (target controlled infusion) TIVA - całkowite znieczulenie dożylne (total tv. anesthesia)
.SPSS TREŚCJ
1. WCZESNA ODPOWIEDŹ NA URAZ OPARZENIOWY Jerzy Strużyna ........................................................................................ Oparzenia cieplne ...................................................................................... Bezpośrednie działanie ciepła na tk an ki........................................ Utrata integralności powłok ........................................................... Strefa martwicy i zastoju.................................................................. Wstrząs oksydacyjny......................................................................... SIRS i MODS .................................................................................... Zmiany narządowe ........................................................................... Pioruny ........... Pioruny k u liste.................................................................................... Oparzenia elektryczne ............................................................................. Oparzenia chemiczne ............................................................................... Kwasy ................................................................................................. Zasady ................................................................................................. Oparzenia popromienne .................................................................. 2. OPARZENIA - PODSTAWOWE POJĘCIA - Jerzy Strużyna Rodzaje oparzeń ........................................................................................ Powierzchnia oparzenia ........................................................................... Głębokość oparzenia................................................................................. Postępująca martwica s k ó r y .................................................................... Hiperbaria tlenowa .......................... Okresy w oparzeniach............................................................................... Rokowanie i śm iertelność......................................................................... Ciężkość oparzenia...................................................................................
15 15 15 17 18 19 20 22 30 33 33 40 41 41 42 50 50 51 53 56 56 57 57 59 9
3. WSTRZĄS OPARZENIOWY - Jerzy Strużyna ........................... Patomechanizm........................................................................................... Obrzęki ........................................................................................................ Zmiany hemodynamiczne ..................................................................... Monitorowanie ........... Opóźniona resuscytacja ....................................... Rodzaje płynów resuscytacyjnych ......................................... Roztwory białkowe i k o lo id o w e....................................... Roztwory krystaloidów ..................................................................... Krytyczna analiza piśm iennictw a................................................... Reguły płynowe ....................................................... Krystaloidy i reguły m ieszane................................................ Koloidy i b ia łk o .................................................. Drogi podawania płynów ......................................................................... Dożylne podanie p ły n ó w .................................................................. Przetaczanie doszpikowe .................................................................. Resuscytacja doustna................................................ Dopamina .................................................................................................... Witamina C ......
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 15.55 MB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!