ikona pliku pdf

Stomia- pielęgnowanie notatki

Stomia i jej rodzaje oraz pielegnowanie


  3463 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 3463
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 90,89 kB.


Pielęgnowanie chorego ze stomią jelitową
Stomia jest to połączenie światła jelita grubego ( kolostomia), cienkiego (ileostomia) lub moczowodu (urostomia) ze skórą. Somie jelitowa wykonuje się najczęściej w przypadku nowotworu jelita grubego ( okrę nicy, odbytnicy), przewlekłych schorzeń jelita grubego (np. wrzodziejące zapalenie jelita grubego), w przypadku polipowatości rodzinnej jelita grubego lub w następstwie urazów okrę nicy i /lub odbytnicy. Wyró niamy stomie : • Stomie czasowe - wyłaniane na określony czas potrzebny do zagojenia jelita, np.wyłoniona stomia po urazie jamy brzusznej przebiegającym z rozerwaniem jelita grubego. • Stomie stałe – wyłaniane docelowo • Stomie jednolufowe – bez połączenia z odbytem • Stomie dwulufowe – posiadające komunikację z odbytem Jednym z głównych kierunków współczesnej chirurgii jelita grubego jest dą enie do zachowania zwieraczy odbytu i fizjologicznej drogi wypró nień, a więc unikanie wytworzenia sztucznego odbytu (stomii). Nie zawsze jednak mo na ten cel osiągnąć, stomia staje się koniecznością, a jej wytworzenie zabiegiem ratującym ycie. Wytworzenie sztucznego odbytu doprowadza do znacznego upośledzenia jakości i aktywności ycia człowieka. Związane jest to przede wszystkim ze zmianą obrazu ciała, ale tak e z utratą kontroli nad wydalaniem, jednej z zasadniczych funkcji organizmu. Proces pooperacyjnej adaptacji chorego do nowych warunków ycia jest trudny i zale y od wielu czynników. Do najwa niejszych mo na zaliczyć: kondycję psychofizyczną chorego, umiejętność radzenia sobie w sytuacji trudnej, zasób wiedzy i umiejętności w zakresie pielęgnacji stomii, prawidłowe wyłonienie stomii, a tak e otrzymane wsparcie od rodziny, poradni stomijnych i grup samopomocy. Opieka nad chorym jest procesem, który musi rozpocząć się ju w chwili podjęcia decyzji o planowanym zabiegu wytworzenia stomii. Jej celem jest zapewnienie wsparcia oraz praktycznej p
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 90,89 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!