plik doc

zadanie612

Zadanie za statystyki
W badaniach brali udział uczniowie liceów i szkół zawodowych. Uczniów liceów było %. Najwięcej było uczniów z lo – było ich %. W badaniach uczestniczyło tyle samo dziewcząt i chłopców, tj. po osób. Najliczniej reprezentowaną grupą byli uczniowie w wieku lat. Było ich . Wśród badanych najwięcej było mieszkańców . Stanowili oni %. Najmniej liczną grupą byli mieszkańcy - Było ich zaledwie %. Rodzice badanych najczęściej legitymowali się wykształceniem . Pona...

plik doc

Statystyka - materiały z testów

Liczba dzieci jest przykładem zmiennej skokowej. Średnia liczba dzieci w bloku jest przykładem zmiennej ciągłej. Nakład płyt jest przykładem zmiennej dyskretnej Średnia roczna sprzedaż płyt jest przykładem zmiennej ciągłej Średnia liczba obejrzanych filmów rocznie przez 1 Polaka jest przykładem zmiennej ciągłej Liczba klientów jest przykładem zmiennej skokowej. Średnia roczna sprzedaż płyt jest przykładem zmiennej ciągłej.
Test I Liczba dzieci jest przykładem zmiennej skokowej....

plik doc

Statystyka korelacje


KORELACJE Załóżmy, że nasze badanie dotyczy wpływu wykształcenia na zarobki.       Wybieramy współczynnik: Pearson (gdy wartości są ilościowe), czy Spearman (gdy w danych mamy co najmniej jedną wartość nominalną lub porządkową). W naszym przypadku współczynnikiem prawidłowym jest Spearman, ponieważ poziom wykształcenia jest wartością porządkową.       Następnie sprawdzamy ISTOTNOŚĆ. Jeśli wynosi poniżej 0,05 odrzucamy hipotezę zerową (która głosi, że bad...

plik doc

statystyka

podstawowe pojęcia: kurtoza, skośność, rozkład zmiennych
MIARY DYSPERSJI – WSKAŹNIKI STATYSTYCZNE  KURTOZA       Kategoria -Miara, kształtu rozkładu.       Statystyka - Kurtoza (g2 ) .       Opis - Wskaźnik informujący o tym, czy rozkład jest wysmukły (leptokurtyczny), czy spłaszczony (platokurtyczny). Dla rozkładu wysmukłego - g2 > 0 , dla rozkładu spłaszczonego- g2 < 0.       Zastosowanie - Wykorzystywany do określenia s...