ikona pliku pdf

standardy medycyna szkolna notatki

standardy medycyna szkolna


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 231.90 kB.


Instytut Matki i Dziecka Zak³ad Medycyny Szkolnej
STANDARDY W PROFILAKTYCZNEJ OPIECE ZDROWOTNEJ NAD UCZNIAMI SPRAWOWANEJ PRZEZ PIELÊGNIARKÊ LUB HIGIENISTKÊ SZKOLN¥ I LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
Warszawa 2003
1
StandardyVa.p65
1
04-09-21, 12:23
2
StandardyVa.p65
2
04-09-21, 12:23
Publikacja opracowana i wydana w ramach programu polityki zdrowotnej „Wdra¿anie standardów w opiece zdrowotnej nad populacj¹ w wieku szkolnym” ze œrodków Ministerstwa Zdrowia
Projekt ok³adki: Frycz/Wicha © Copyright by Instytut Matki i Dziecka Zak³ad Medycyny Szkolnej
ISBN 83-88767-29-1
Druk Zak³ad Poligraficzny Z. Toporek tel. (22) 667 75 16
3
StandardyVa.p65
3
04-09-21, 12:23
4
StandardyVa.p65
4
04-09-21, 12:23
prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska, dr med. Anna Oblaciñska, lek. Maria Jodkowska, mgr Wis³awa Ostrêga – Zak³ad Medycyny Szkolnej, Instytut Matki i Dziecka mgr Elwira Burliñska – Warmiñsko-Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie piel. Regina Dowgiert – Niepubliczny Zak³ad Medycyny Szkolnej ”Szkol-Med” w Sokó³ce lek. Tadeusz Fedyk – Podlaskie Centrum Zdrowia Publicznego w Bia³ymstoku dr med. Maciej Godycki-Æwirko – Kolegium Lekarzy Rodzinnych Oddzia³ w £odzi mgr Ma³gorzata Marciniak – Wojewódzki Oœrodek Organizacji i Ekonomiki S³u¿by Zdrowia w Bydgoszczy piel. Gra¿yna Niciejewska – Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej „Samarytanka” w Kaliszu piel. Bogus³awa Witkowska – Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” S.C. w Warszawie prof. dr hab. med. Barbara Adamowicz–Klepalska – Krajowy Konsultant w dziedzinie Stomatologii Dzieciêcej mgr Micha³ Bedlicki – Centrum Monitorowania Jakoœci w Ochronie Zdrowia, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloñskiego prof. dr hab. med. Maria Borysewicz-Lewicka – Sekcja Stomatologii Dzieciêcej Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego dr med. Marianna Charzyñska-Gula – Wydzia³ Pielêgniarski Akademii Medycznej w Lublinie lek. Mariusz Cyw
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 231.90 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!