ikona pliku odt

Standardy i procedury w pielęgniarstwie. notatki

Klasyfikacja Interwencji Pielęgniarskich, procedury pielęgniarskie, specyfikacja.


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 22.15 kB.Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo
Tomasz Bożek
Nr indeksu: 3299
Standardy i procedury
w pielęgniarstwie.
SOSNOWIEC 2017

Standard
to

wspólnie ustalone kryterium, które określa powszechne, zwykle najbardziej pożądane cechy czegoś, np. wytwarzanego przedmiotu czy ludzkiego zachowania.”

Procedura
to
określone reguły postępowania w jakiejś sprawie, zwykle o charakterze urzędowym lub prawnym.”
Ludzie od lat poszukują rozwiązań gwarantujących optymalny
i bezpieczny poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jest to spowodowane wzrostem oczekiwań społecznych, szybkiego i poszerzającego się obszaru działań w zawodach medycznych, przy nieprecyzyjnie określonych kompetencjach zawodowych, oraz obniżaniu nakładów finansowych na ochronę zdrowia. Aby wszystko było prostsze i jaśniejsze wprowadzono Klasyfikację Procedur Medycznych oraz Klasyfikację Procedur Pielęgniarskich, które w odpowiedni sposób porządkują praktyki lekarskie i pielęgniarskie. Wprowadzenie tychże procedur ułatwiło określenie ilości, rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń zdrowotnych oraz ich wycenę. Dało to możliwość gromadzenia i przepływu informacji o rodzaju świadczeń zdrowotnych. Do najbardziej znanych w pielęgniarstwie klasyfikacji zaliczamy:
Klasyfikację Interwencji Pielęgniarskich ( NIC)
Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP)
Klasyfikacja Interwencji Pielęgniarskich
została opracowana
i opublikowana w 1992 r., w Ameryce. Początkowo opracowano 336 procedur, które rozszerzono w 1996 r., o kolejne 50 procedur. Powstała w wyniku prac naukowców z Uniwersytetu Iowa we współpracy z międzynarodowym Instytutem Pielęgniarstwa. Do opracowania tej klasyfikacji wykorzystano analizę literatury, konsultacje eksperckie, ukierunkowany przegląd grupy, analizę podobieństw i hierarchiczną analizę klastrową. Ujęte w tej klasyfikacji procedury obejmują: działania fizjologiczne, działania psychospołeczne, leczenie choroby podstawowej, zapobieganie chorobom, promocję zdrowia oraz działania ukierunkowane na osobę chorego i jego rodzinę. W późniejszym czasie dodano kategorię diagnoz pośrednich np. gospodarowanie zasobami
i sprawdzanie kompletności sprzętu na wózkach do leczenia stanów nagłych. Od 1995 r., wprowadzono numeryczny system kodowania opracowanych procedur pielęgniarskich.
Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej
powstała
z inicjatywy Międzynarodowej Rady Pielęgniarek w celu ujednolicenia języka pielęgniarstwa w czterech obszarach: diagnoz, interwencji, działań i wyników. W 1989 r., w Seulu ICN podjęła w tej sprawie Rezolucję, przyjmując za podstawę opracowania własną definicję pielęgniarstwa. W wyniku tych działań w 1996 r., powstała pierwsza wersja Alfa, która przekształciła się w kolejnych latach w wersję Beta i Beta2 i została zaakceptowana ostatecznie w 2005 r., jako wersja 1.0.
Wersja Alfa odnosi się do klasyfikacji interwencji pielęgniarskich skoncentrowanych wokół sześcioosiowego modelu, który obejmuje:

1. Typ opieki – kąpiel.
2. Podmiot opieki – pacjent.
3. Podstawy – procedury, protokoły.
4. Środki – sprzęt, przybory.
5. Elementy ciała – cała powierzchnia.
6. Miejsce – w łóżku.
Wersja Beta odnosi się do klasyfikacji diagnoz pielęgniarskich i interwencji pielęgniarskich. Diagnozy zostały w tej wersji skoncentrowane wokół ośmioosiowego modelu i obejmowały:
1. Przedmiot opieki.
2. Ocena.
3. Częstotliwość.
4. Czas trwania.
5. Anatomia topograficzna.
6. Położenie.
7. Prawdopodobieństwo występowania.
8. Podmiot opieki/problem.
Interwencje pielęgniarskie obejmują:
1. Grupę docelową.
2. Środki, przedmiot.
3. Czas.
4. Lokalizację anatomiczną lub przestrzenną.
5. Drogi, szlaki, układy.
Wersja 1.0 ICNP łączy diagnozę pielęgniarską, interwencje pielęgniarskie
i wyniki działań pielęgniarskich w modelu siedmioosiowym wraz
z odpowiadającym mu kodem. Model uwzględnia klasyfikację działań pielęgniarskich w następujących obszarach:
1. Typ działań (np. edukacja, monitorowanie, podawanie, pobieranie).
2. Przedmiot/zakres działania (np. ból, krwawienie, świadczenia w szkole, w domu).
3. Środki- zastosowane/wykorzystane w czasie działań pielęgniarskich z uwzględnieniem środków technicznych i sposobu wykonywania (np. strzykawka, opaska, techniki przemieszczania).
4. czas wykonywania działania (np. przy przyjęciu, wypisie, w okresie około operacyjnym, przed badaniem, po badaniu).
5. Typologia, czyli obszar anatomiczny objęty działaniem pielęgniarskim (np. prawostronny, lewostronny, połowiczny, częściowy).
6. Lokalizacja anatomiczna- dotyczy miejsc określonych jako części anatomiczne (np. głowa, brzuch, lewa strona, prawa strona, kończyna dolna) lub lokalizacja przestrzenna, w której działania są wykonywane (np. dom, miejsce pracy).
7. Droga wykorzystywana przy wykonywaniu działania (np. dożylna, domięśniowa, śródskórna, przez nos, przez usta).
8. Podmiot jednostki w odniesieniu do jednostki, rodziny, grupy.
Największą zaletą Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej jest ujednolicenie słownictwa pielęgniarskiego, rozwój baz danych i systemów informacyjnych, nawiązanie do innych medycznych baz danych oraz możliwość możliwość rozwijania na potrzeby nowo pojawiających się obiektów.
Klasyfikacje procedur pielęgniarskich są zróżnicowane. Wynika to z zakresu kompetencji zawodowych pielęgniarek, rozwiązań organizacyjnych w zakresie zapewnienia opieki pielęgniarskiej, różnic kulturowych, społecznych
i finansowych w różnych krajach. Procedura jest opisem czynności w ramach świadczonej opieki, natomiast standard określa poziom świadczonej opieki czyli jego jakość. Osiągnięcie określonego poziomu opieki jest możliwe jeżeli uwzględnimy trzy kryteria: struktura, proces, i wynik. Proces składa się z kilku lub kilkunastu procedur postępowania. W praktyce najpierw powinno wdrożyć się w pierwszej kolejności procedury, a następnie standardy opieki i zastosować je w opiece nad indywidualnym pacjentem. Każda procedura jest dokładnie opisana i zawiera: numer, nazwę, dokładną opis, cel, wskazania
i przeciwwskazania, wykonawcę, przygotowanie sprzętu i chorego, szczegółowy opis procedury z uzasadnieniem podjętych działań oraz możliwe trudności, powikłania w trakcie wykonywania zabiegu i sposób rozwiązania. Procedura powinna być:
1. Unormowana sprawdzonymi i akceptowalnymi zasadami postępowania pielęgniarskiego dostosowanymi do społecznych oczekiwań, rozwiązań organizacyjnych, możliwości, doświadczeń, a także wymogów ekonomicznych, kulturowych i przepisów regulujących wykonywanie praktyki zawodowej.
2. Zdefiniowana w oparciu o aktualną wiedzę medyczną i pielęgniarską, wiarygodne doniesienia naukowe i wdrożona do praktyki zgodnie z obowiązującymi normami regulującymi wykonywania praktyki zawodowej.
3. Opisana w logicznej kolejności wykonywania czynności.
4. Zróżnicowana pod względem stopnia złożoności.
5. Poddana praktycznej weryfikacji.
6. Aktualizowana w czasie ustalonym przez zespół nadzorujący jakość opieki.
Możemy wyodrębnić cztery grupy procedur, a w każdej z nich wyodrębnić kilka podgrup:
1. Procedury Podstawowe:
Zabiegi higieniczne.
Przemieszczanie.
Karmienie.
Wydalanie.
Bandażowanie.
2. Procedury profilaktyczne:
Usprawnienie leczenia.
Zabiegi profilaktyczne.
3. Procedury diagnostyczne:
Badania i pomiary wykonywane samodzielnie przez pielęgniarkę.
Asystowanie przy badaniach specjalistycznych.
Obsługa sprzętu i aparatury.
4. Procedury terapeutyczne:
Zabiegi wykonywane w stanach zagrożenia życia.
Dostępy naczyniowe.
Podawanie leków, krwi i preparatów krwiozastępczych.
Podawanie tlenu.
Zabiegi przeciwzapalne.
Opatrywanie ran.
Płukanie.
Opieka nad chorym to nie tylko procedury ale również pewne standardy, które określane są przez jakość wykonywanej pracy. Jakość opieki pielęgniarskiej to stopień, w jakim opieka ta przyczynia s
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 22.15 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!