ikona pliku docx

Standard postępowania z położnicą po porodzie drogami natury notatki


ocena: 4.0, 1
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17.17 kB.


Standard postępowania z położnicą po porodzie drogami natury
Poród drogami natury to szereg kolejno po sobie następujących procesów, które powodują wydalenie z macicy wszystkich elementów jaja płodowego tj. Płodu, płynu owodniowego i popłodu przez kanał rodny.
Cel: Zapewnienie kompleksowej opieki nad pacjentką po porodzie drogami natury. Pacjentka zostanie objęta kompleksową i profesjonalną opieką.
Kryteria struktury
1) Położna
Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie opieki nad położnicą i noworodkiem
Współpracuje z lekarzem położnikiem
Ma możliwość pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych
2) Wyposażenie:
Sale położnic 2-3 łóżkowe z dostępem do toalety
Stanowisko dla noworodka
Każda położnica otrzymuje jałowy pakiet wkładek
3) Organizacja pracy w oddziale
Zapewniona jest odpowiednia liczba personelu tak aby każda położnica mogła być objęta kompleksową opieką
Metodą pracy położnych jest proces pielęgnowania
Umożliwienie położnicy bezpośredniego kontaktu z rodziną (odwiedziny)
System opieki rooming-in, położnica i noworodek przebywają na sali razem
Podejmowane działania i obserwacje zapisywane są w dokumentacji medycznej (karcie gorączkowej, karcie zabiegów pielęgniarskich, indywidualnej karcie zleceń lekarskich)
Kryterium procesu
1) Położna przejmuje położnicę z oddziału porodowego i zapoznaje się z kartą obserwacji połogu (stan ogólny położnicy, przebieg porodu, ilość utraconej krwi w czasie porodu oraz kartą gorączkową)
2) Położna zapoznaje się ze zleceniami lekarskimi
Jakie leki, w jakiej dawce i o jakiej godzinie powinna otrzymać położnica
3) Położna ocenia stan ogólny położnicy:
Ciśnienie tętnicze
Temperaturę ciała
Tętno
Oddech
Zabarwienie powłok skórnych
W pierwszej godzinie po porodzie kontrola stanu ogólnego powinna być wykonywana co 15min, w ciągu kolejnych 2-8 godzin co 1-2 godziny, a w kolejnych dobach połogu dwa razy na dobę.
4) Położna ocenia stan położniczy położnicy:
Inwolucję mięśnia macicy – ocena jej wielkości, konsystencji i bolesności przez badanie palpacyjne powłok brzusznych
Krwawienie z dróg rodnych
Ilość i jakość odchodów połogowych
Gojenie się rany krocza - poddanie obserwacji krocza, zwraca uwagę na obecność wybroczyn, podbiegnięć krwawych, zaczerwienienia, obrzęku, sączenia lub krwawienia z okolicy naciętego lub zszytego krocza. Przy oglądaniu krocza zwraca uwagę na okolicę odbytu oraz ewentualną obecność żylaków.
Stan gruczołów piersiowych i brodawek – zwraca uwagę na ich kształt, zabarwienie i rozmiar
Laktacji
Czynności te położna powtarza co dwie godziny lub częściej w zależności od stanu położniczego.
5) Położna ocenia ogólną kondycję położnicy:
Czynności pęcherza moczowego i jelit
Higienę ciała
Stopień zmęczenia
Stan emocjonalny
Zainteresowanie karmieniem naturalnym
6) Położna ocenia stan psychiczny położnicy, w tym ryzyko wystąpienia zaburzeń takich jak: przygnębienie poporodowe, depresja i psychozy poporodowe.
7) Jeśli położnica jest zainteresowana karmieniem naturalnym położna przeprowadza instruktaż w zakresie prawidłowego przystawienia dziecka do piersi, zapewnia pomoc w karmieniu piersią oraz przekazuje informacje na temat zasad postępowania w laktacji w pierwszej dobie połogu.
8) Położna prowadzi z położnicą rozmowę, w czasie której informuje ją o sposobie opieki i zasadach organizacji pracy panujących na oddziale, topografii oddziału
9) Położna zachęca położnicę do uruchomienia po 6-8 godzinach od porodu, w zależności od samopoczucia i możliwości fizycznych. Informuje kiedy położnica powinna po raz pierwszy wstać, kiedy powinno nastąpić pierwsze oddanie moczu (po ok 8 godzinach od porodu)
10) Położna pobiera krew celem oznaczenia wartości morfotycznych krwi u położnicy w pierwszej dobie po porodzie.
11) Położna sprawdza oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh matki (czynnik Rh ujemny u matki – kontrola grupy krwi i czynnika Rh dziecka), kontrola przeciwciał u matki.
W przypadku ujemnego czynnika Rh u matki i dodatniego u dziecka położnica otrzymuje immunoglobulinę anty-Rh D w ciągu 72 godzin po porodzie
12) Położna układa plan opieki pielęgniarsko-położniczej i ustala hierarchię potrzeb biopsychospołecznych położnicy.
13) Wszystkie obserwacje i działania położna odnotowuje w dokumentacji medycznej
Karcie gorączkowej
Karcie zabiegów pielęgniarskich
Indywidualnej karcie zleceń lekarskich
Kryterium wyniku
Położnica została objęta wczesną opieką poporodową na oddziale położniczym.
Położna posiada dokładne informacje na temat przebiegu porodu oraz aktualnego stanu ogólnego i położniczego pacjentki
Został określony plan opieki położniczo-pielęgniarskiej.
Działania położnej wg. standardu zapewniają pacjentce ciągłą, profesjonalną opiekę i nadzór wykluczający powikłania podczas hospitalizacji.
Z.M., grupa 2
Samokształcenie, standard 4
POP, I rok, II semestr
Bibliografia:
Położnictwo i Ginekologia tom I, G.H. Bręborowicz
Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, J. W. Dudenhausen
Położnictwo, podręcznik dla położnych i pielęgniarek, G.H. Bręborowicz
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17.17 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!