ikona pliku txt

stale weglowe notatki

stale weglowe z materialoznawstwa


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 1.63 kB.


Celem poni¿szego æwiczenia laboratoryjnego jest zapoznanie siê z charakterystycznymi strukturami stali niestopowych (dawniej stali wêglowych).
Wêgiel jest g³ównym sk³adnikiem stopowym stali wêglowych, silnie wp³ywaj¹cym na ich w³aœciwoœci,
nawet przy niewielkich zmianach zawartoœci. Wzrost zawartoœci wêgla podwy¿sza wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie
Rm, granicê plastycznoœci Re oraz twardoœæ stali, natomiast w³aœciwoœci plastyczne, jak wyd³u¿enie A,
przewê¿enie Z oraz udarnoœæ KC ulegaj¹ obni¿eniu. Wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie i granica plastycznoœci
wzrastaj¹ tylko do zawartoœci 0,8% wêgla z uwagi na zbyt du¿¹ przy wiêkszych zawartoœciach wêgla iloœæ
kruchego cementytu. Wp³yw wêgla na w³aœciwoœci mechaniczne stali w stanie wolno ch³odzonym przedstawiono
na rys. 7.13. Wzrost zawartoœci wêgla pogarsza równie¿ zgrzewalnoœæ, obrabialnoœæ oraz spawalnoœæ.
Podzia³ stali na poszczególne gatunki opiera siê na ich sk³adzie chemicznym, w³aœciwoœciach mechanicznych,
podstawowym zastosowaniu, stopniu czystoœci (jakoœci) i przeznaczeniu. Schemat klasyfikacji stali
przerabianej plastycznie wed³ug normy PN-57/H-01000 pokazano na rys. 7.16. Zgodnie z nim klasyfikacja
stali wêglowych (niestopowych) przedstawia siê nastêpuj¹co:
1) stale konstrukcyjne:
— — — › ogólnego przeznaczenia,
a) zwyk³ej jakoœci
— — — › o okreœlonym przeznaczeniu,
— — — › ogólnego przeznaczenia,
b) wy¿szej jakoœci
— — — › o okreœlonym przeznaczeniu,
c) najwy¿szej jakoœci o okreœlonym przeznaczeniu;
2) stale narzêdziowe:
a) p³ytko hartuj¹ce siê,
b) g³êboko hartuj¹ce siê;
3) stale o szczególnych w³aœciwoœciach:
a) magnetycznie miêkkie,
b) ³atwo obrabialne mechanicznie
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 1.63 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!