ikona pliku docx

srodowiska wychowawcze notatki


  65 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 65
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 35.66 kB.


Podstawowe  środowiska wychowawcze i relacje funkcjonujące między nimi

I.                   Co to jest  środowisko wychowawcze?

W języku potocznym mianem środowiska określamy krąg osób i stosunków otaczających osobnika.[1] W literaturze możemy znaleźć kilka definicji środowiska wychowawczego. I tak:

1.      Środowiskiem nazywamy składniki struktury otaczającej osobnika, które działają jako system bodźców i wywołują określone reakcje ( przeżycia ) psychiczne.[2]

2.      Środowiskiem wychowawczym nazywamy odrębne środowisko społeczne, które grupa wytwarza dla osobnika, mającego zostać jej członkiem po odpowiednim przygotowaniu.[3]

3.      Środowiskiem nazywamy zespół warunków przyrodniczych, kulturowych, osobowo-społecznych wśród których żyje jednostka i czynników przekształcających jej osobowość, zakładając dialektyczną współzależność między środowiskiem wychowującym a jednostkami lub grupami wychowywanymi.[4]

4.      Środowiskiem nazywamy te elementy otaczającej struktury przyrodniczej, społecznej i kulturalnej, które działają na jednostkę stale lub przez dłuższy czas, albo krótko, lecz ze znaczną siłą, jako samorzutny lub zorganizowany system kształtujących ją podniet.[5]

W pedagogice społecznej ujmujemy środowisko od strony zbiorowości, jako typowe dla niej środowisko społeczne. Można w ten sposób dostrzec co jest wspólne dla danej społeczności. Takim typowym środowiskiem może być wieś, osada czy miasto. Możemy rozszerzyć pojęcie środowiska typowego o nieterytorialne kręgi środowiskowe, skupiające określone rodzaje instytucji społecznych takich jak rodzina, szkoła, zakład pracy.[6]

Pedagogikę społeczną interesuje przede wszystkim wzajemne oddziaływanie wpływów środowiska i przekształcających środowisko sił jednostki. W ich związkach odnajduje cele stawiane świadomej czynności wychowawczej, w ich świetle charakteryzuje używane środki działania.

 

H. Radlińska opracowała trzy pary środowisk:

- bezpośrednie i szersze ( przestrzenne )

- obiektywne ( to, po co jednostka może sięgnąć np. instytucje pomocy ) i subiektywne          ( to, którego wpływ odczuwamy )

- materialne i niematerialne ( niewidzialne, np. zwyczaje, obyczaje, wierzenia, idee )[7]

 

II.                Rodzaje środowisk wychowawczych.

Do środowisk wychowawczych zaliczamy:

1.      Rodzina.

2.      Przedszkole i szkoła.

3.      Grupy rówieśnicze, koleżeńskie.

4.      Środowisko lokalne stowarzyszenia, wspólnoty.

5.      Zakład pracy.

6.      Instytucje opiekuńcze domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, instytucje opieki nad dziećmi z upośledzeniami różnego typu, sanatoria.

7.      Instytucje wychowania pozaszkolnego takie jak: świetlice, tereny zabaw, kolonie, poradnie, domy kultury.

 

III.              Środowisko szkoły.

Szkoła stanowi podstawowy system edukacji, wychowania i opieki zlokalizowany     w określonym środowisku. Pojęcie szkoła obejmuje swym zakresem wszystkie rodzaje szkół, które składają się na system edukacji państwowej i prywatnej. Będą to szkoły podstawowe i średnie aż do szkół wyższych zawodowych i magisterskich. Będą to wszelkiego rodzaju szkoły specjalistyczne, studia podyplomowe czy też formy permanentnego kształcenia. Szkoła to grupa zespolona szczególnego rodzaju więzią, wynikającą zarówno z zadań szkoły, jak i trwałych stosunków tworzących się między nauczycielem a uczniami oraz w grupach rówieśniczych, wśród kolegów.[8] Wychowanie  szkolne, w odróżnieniu od wychowania w rodzinie, ma charakter czynności planowych, gdyż realizuje z góry wyznaczone cele i zadania określone w programach wychowawczych poszczególnych szkół. Szkoły powinny urzeczywistniać dwa składniki procesu kształcenia: nauczanie i wychowywanie.[9] Helena Radlińska zwracała uwagę na to, że oprócz szkoły ogromną rolę wychowawczą spełniają czynniki środowiskowe. Uważała szkołę za głównego łącznika społeczności lokalnej ze światem i ogólnoludzką kulturą. Podkreślała ogromne znaczenie lokalnych wartości wychowawczych płynących na szkołę z jej otoczenia.[10]

III.I. Funkcje szkoły.

Przez funkcje szkoły rozumiemy określony sposób działania związany z rozwijaniem i zaspakajaniem potrzeb oraz aspiracji społeczeństwa, zwłaszcza w zakresie edukacji               i wychowania.[11] Funkcje jakie powinna spełniać szkoła możemy podzielić na wewnętrzne      i zewnętrzne. Zewnętrzne funkcje szkoły to  te, które wypływają z postanowień zbiorowości powołującej szkołę do istnienia, organizującej szkolnictwo, zapewniającej jej bazę materialną i warunki ciągłości działania. Wyznaczają je następujące czynniki:

1.      Kultura narodowa ( ciągłość, rozwój kultury )

2.      Ideologia ( ideologia polityczna, system norm moralnych, obyczaje )

3.      Gospodarka narodowa i prywatna ( szkoły pr...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 35.66 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!