ikona pliku docx

socjologia wychowania notatki


  425 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 425
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 40.66 kB.


Socjologia wychowania

1.Cele przedmiotu

- celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z podstawowym zakresem wiedzy teoretycznej z socjologii wychowania. Student powinien przyswoić zakres pojęć i wiadomości koniecznych do rozumienia wychowania w społecznych i kulturowych uwarunkowaniach, w społeczeństwie współczesnym.

2. Podstawowe pojęcia z socjologii wychowania.

Socjologia- pochodzi z języka łacińskiego od słowa ,, Societas”- społeczeństwo oraz greckiego słowa logos- nauka, co oznacza, że socjologia jest nauką o społeczeństwie.

Socjologia-to nauka społeczna, której celem jest badanie i opisywanie różnych społeczeństw i grup ludzkich. Do podstawowych przedmiotów analiz socjologicznych zalicza się między innymi procesy i zjawiska zachodzące w obrębie rzeczywistości społecznej, wszelkie przejawy i formy życia społecznego, struktury społeczne, zbiorowości, układy interakcji społecznej traktowanych jako czynnik konstytucyjny i podtrzymujący istnienie grup  społecznych itp. , często do zadań socjologii zalicza się także prowadzenie teoretycznych analiz dotyczących ontologicznych podstaw tej nauki oraz formułowanie i odkrywanie podstawowych prawidłowości rządzących zmianą i rozwojem społeczeństwa. Podstawowe działy socjologii to: socjologia empiryczna, teoretyczna, stosowana i historia socjologii.

Socjologia wychowania- to dział zajmujący się szeroko pojmowanym środowiskiem wychowawczym, formalnie i nieformalnie zorganizowanym procesem uspołecznienia dzieci i młodzieży, funkcjami, strukturą tego procesu, instytucjami i nieformalnymi grupami zaangażowanymi w  procesie wychowawczym, oświatą szkolnictwa i innymi elementami systemu wychowawczego.

Wychowanie-   w znaczeniu najszerszym to całościowy proces planowanej, świadomej i nie uświadomionej działalności  (interakcji ) jednostki i otaczającego ją  środowiska społecznego, obejmujący kształtowanie osobowości jednostek, ich wiedzy, inteligencji i uczuć oraz rozwój fizyczny, odbywa się w ramach formalnego systemu nauczania, przybiera jednak często postać samowychowania.

Celem wychowania  nazywamy: taki stan rzeczy, którego osiągnięcie jest postulowane. Generalnie można powiedzieć, że celem wychowania jest pewien postulat dotyczący oddziaływań międzyludzkich. Treści celów wywodzi się najczęściej z przyjętego ideału wychowania założeń światopoglądowych i aksjologicznych.

Wyróżniamy 5 źródeł celów wychowania:

- natura człowieka

- wartości ponadczasowe

- wartości społeczne

- wizja przyszłego  świata zawarta w ideologii

- wartości religijne

Kunowski wyróżnił ze względu na dominujące wychowanie cechy( elementy) 4 grupy definicji tego rodzaju;

A)definicje prakseologiczne- według których wychowanie jest równoznaczne z oddziaływaniem wychowawców na wychowanków, czyli z ich urabianiem

B)definicje ewolucyjne- upatrujące w wychowaniu proces samorzutnego rozwoju wychowanka, w tym szczególnie w wyniku nabywanego przez niego doświadczenia.

C) definicje sytuacyjne- doceniające uwarunkowania środowiskowe w procesie wychowania łącznie z tzw.  sytuacjami wychowawczymi

D)definicje adaptacyjne, podkreślające mniej lub bardziej wymiernie efekty wychowania, których wyraźnym przejawem jest przystosowanie wychowanka do słusznych wymagań i oczekiwań społecznych.

Olbrycht wyodrębnia także 4 sposoby rozumienia pojęcia wychowanie- ze względu na  stopień oraz charakter intencjonalności objętych nimi oddziaływań i tak wychowanie według niej to:

-kształtowanie tzw. cech kierunkowych

- świadome, celowe kształtowanie osobowości wychowanka zgodne z przyjętym ideałem

- świadome i celowe wywieranie wpływu na drugiego człowieka

- oddziaływania na człowieka łącznie z socjalizacją i inkulturacja

Wychowanie jako oddziaływanie pośrednie lub bezpośrednie- wartość  bezpośredniego dokonywania zmian w rozwoju człowieka, w tym zwłaszcza w jego osobowości, jest podkreślana m.in. w następujących definicjach według których wychowanie to:

- dynamiczny, złożony układ oddziaływań społecznych wywołujących zmiany w osobowości człowieka tym oddziaływaniom poddawanego ( A. Gurycka)

-społecznie uznawany system działania pokoleń starszych na dorastające celem pokierowania ich wszechstronnym rozwojem dla przygotowania według określonego ideału nowego człowieka do przyszłego życia. ( S. Kunowski)

- działanie  zmierzające do trwałej modyfikacji ukształtowania lub rozwinięcia dyspozycji emocjonalno-wolicjonalnych, a więc kierunkowych w osobowości jednostki ( H. Muszyński)

- system działań zmierzających do określonych rezultatów wychowawczych ( R. Wroczyński)

- całość wpływów i oddziaływań kształtujących rozwój człowieka oraz przygotowujących go do życia w społeczeństwie ( T. Wajek, T. Pilch)

- działalność społeczna której przedmiotem jest osobnik będący kandydatem na członka grupy społecznej i której zadaniem jest przygotowanie tego osobnika do stanowiska pełnego członka (T.Znaniecki)

-pionowa aktywność zorientowana na osiągnięcie pewnych celów, tj. pewnych pożądanych i trwałych  

Zmian w osobowości ludzi ( R.Schultz)

Wychowanie jako wspomaganie w rozwoju wychowanków

Rozumienie wychowania jako procesu wspomagania chłopców i dziewcząt w  ich rozwoju nie zwalnia ich od ponoszenia za niego odpowiedzialności. O pomyślności tak rozumianego wychowania decyduje dyskretne dopingowanie wychowanka do osobistego zaangażowania w proces samorealizacji, samo aktualizacji -słowem-pracy nad sobą.

Ideał wychowania Zmienia się wraz z przemianami dokonującymi się na gruncie ekonomii, w strukturach politycznych i w społeczeństwie. Jednak te nawet w jednolitym, wydawałoby się systemie społeczno politycznym i edukacyjnym występują  różne koncepcje stanowienia i określenia zawartości merytorycznej ideału wychowawczego. ( P. Tyrała)

Socjalizacja Proces uspołeczniana, który polega na przekształceniu przez instytucje społeczne indywiduum ludzkiego w jednostkę obdarzoną osobowością społeczną, uwewnętrzniano i uczeniu jej uznawanych przez dana zbiorowość norm, wartości, wzorów i umiejętności jednocześnie formuje się jej tożsamość co umożliwia czynne uczestnictwo w codziennym życiu społecznym.

Definicje socjalizacji

- to część całkowitego wpływu środowiska, która wprowadza jednostkę do udziału w życiu społecznym, uczy ją rozumienia kultury, czyni ją zdolną do utrzymania się i wykonywania określonych ról społecznych ( J. Szczepański)

- ogół działań ze strony społeczeństwa, zwłaszcza rodziny, szkoły i środowiska społecznego, zmierzających do uczynienia z jednostki istoty społecznej, tj.  umożliwienia jej zdobycia takich kwalifikacji, takich systemów wartości i osiągnięcia takiego rozwoju osobowości, aby się mogła stać pełnowartościowym członkiem społeczeństwa ( W. Okoń 2001)

- proces nabywania przez jednostkę wiedzy systemu wartości, biegłości językowej, umiejętności społecznych i społecznej wrażliwości który pozwala jej zintegrować się ze społeczeństwem i zachować w nim przystosowawczo. ( A.S. Reber)

-proces oddziaływania na społeczne funkcjonowanie człowieka, dokonujący się przez całe życie i w każdym momencie jego życia modyfikujący w jakimś stopniu osobowości ( W. Łukaszewski)

- proces rozwoju społecznego będący efektem nie kierowanych i nie uświadamianych oddziaływań otoczenia społecznego( Słownik psychologiczny)

-proces nabywania dojrzałości społecznej albo kształtowania się składających się na nią ról społecznych ( S. Kowalski)

Inkulturacja-  pojęciem tym posłużył się po raz pierwszy amerykański antropolog kultury M.H. Herskovits. Jest procesem uczenia się lub wzrastania w kulturę, albo tez procesem kulturowego przystosowania. Wskazuje się na dostosowywanie się ludzi do kultury, czyli całokształtu materialnego i duchowego dorobku ludzkości, przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Szeroko rozumiana kultura obejmuje również sposoby postępowania, wzory, kryteria ocen estetycznych i moralnych przyjęte w danej zbiorowości.

Grupa społeczna- jest to wszelki zbiór ludzi, obejmujący co najmniej 3 osoby i wykazujący w swoim współżyciu, postępowaniu i zachowaniu jakąś organizację społeczną.

Organizacja grupy społecznej grupy ujawnia się w :

- zróżnicowaniu działań ludzkich według kategorii członkowstwa,

- wzajemnym dopełnianiu się tych zróżnicowanych działań,

- powtarzalności działań,

- względnej niezależności tych zróżnicowanych i uzupełniających się działań od wypełniania ich w  

  czasie przez tych właśnie a nie innych członków,

- kontroli działań i zabezpieczeniu ich sankc...

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 40.66 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!