ikona pliku docx

Socjologia wychowania notatki


  146 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 146
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19.29 kB.


Socjologia wychowania

1.przedmiot socjologii wychowania

-środowisko społeczne życia jednostki

2.Środowisko społeczne-definicja,rodzaje,elementy środowiska wychowawczego wg.F.Znanieckiego

środowisko społeczne to suma warunków wytworzonych przez życie zbiorowe dla kształtowania się życia jednostek,wspólne doświadczenie i ogólna podstawa zbiorowości jednostek posiadająca cechy wyodrębnionej całości.Odnosi się do trwałości i powtarzalności i trwałości wpływów środowiskowych(W.Wincławski)

Środowisko to bodźce,sytuacje,oddziaływania jednostek,które kształtują naszą osobowość wywierając na nią wpływy,czasami przybierając charakter socjalizacji lub wychowania

-rodzaje środowiska społecznego:

  1. naturalne,społeczne,kulturowe,wychowawcze-kryterium odmienności bodźców
  2. kryminogenne,normalne-kryterium normatywne
  3. proletariackie,chłopskie,burżuazyjne,inteligenckie-kryterium klasowe
  4. osadnicze(terytorialne),wiejskie,małomiasteczkowe

-elementy środowiska wychowawczego wg.F.Znanieckiego

  1. osoby(nauczyciele,wychowawcy,rodzice,bohaterowie dzieciństwa)
  2. grupy społołeczne(społeczność sąsiedzka,rówieśnicy,klasa szkolna)
  3. instytucje(szkoła,środki masowego przekazu)

środowisko wychowawcze to typ środowiska społecznego,które grupa wytwarza w celu odpowiedniego przygotowania osobnika do zostania jego członkiem,poprzez nabywanie roli społecznej,odnosi się do etapu rozwojowego jednostki

3.Socjalizacja-wychowanie-nauczanie.Wyjaśnij pojęcia,wskaż różnicę,podaj przykłady

Socjalizacja to złożony,wielostronny proces uczenia się,dzięki któremu człowiek,istota biologiczna staje się istotą społeczną,członkiem danego społeczeństwa i reprezentantem określonej kultury.Dzieli się na dwa etapy:pierwotny i wtórny.Socjalizacja jest początkiem wychowania

Wychowanie to świadome oddziaływanie na jednostkę w celu wywołania w niej zmian,osiągniecia trwałego zamierzonego efektu,skutek lub szczególny przypadek socjalizacji

Nauczanie to planowa i systematyczna praca nauczyciela z uczniami mająca na celu wywołanie pożądanych,trwałych zmian w ich postępowaniu,dyspozycjach i osobowości pod wpływem uczenia się i opanowywania wiedzy,przeżywania wartości i działań praktycznych.Nauczanie jest rodzajem wychowania i ściśle się z nim łączy.

Różnice:

Socjalizacja i wychowanie:

  1. charakter oddziaływań i ich zakres to główna różnica pomiędzy wychowaniem a socjalizacją

-wychowanie-zmiany są trwałe i społecznie pożądane,a conajmniej akceptowane,w socjalizacji-zmiany nie muszą spełniać żadnego z tych warunków

-wychowanie jest świadome i celowe,socjalizacja nieświadoma i nieintencjonalna

-wychowanie posiada elementy tj.środki,metody,zasady,socjalizacja przebiega spontanicznie

-wychowanie odnosi się do działań selektywnych,a socjalizacja opiera się na naśladownictwie i interioryzacji całokształtu cech otoczenia społecznego

-wychowanie jest pojęciem węższym od socjalizacji

Wychowanie a nauczanie:

-elementy kształtujące osobowość jednostki tzw.dyspozycje są główną różnicą pomiędzy wychowaniem a nauczaniem

-w przypadku wychowania są to dyspozycje kierunkowe(wyznaczające stosunek do świata i samego siebie np.poglądy,ideały,wartości),w przypadku nauczania są to dyspozycje instrumentalne(opanowanie i usprawnienie działań np.umiejętności,nawyki,zainteresowania)

-wychowanie zakłada bezpośrednią formę kontaktu między ludźmi zaś nauczanie może mieć charakter pośredni i konieczna jest do niego informacja zwrotna

-nauczanie jest elementem wychowania

7.Wyjaśnić na czym polega proces komunikowania się(rodzaje)czym jest rozumienie i mowa

Komunikacja to proces porozumienia i przekazywania informacji w toku bezpośredniego lub pośredniego kontaktu między osobami.Podstawowym narzędziem komunikacji jest jezyk.Jednostką komunikacji jest zdanie.

Rodzaje komunikacji:

-ustna i pisemna

-bezpośrednia(rozmowa,dyskusja,wykład) i pośrednia(listy,audycje,przekaz medialny)

-masowa(interaktywna i codzienna)

Rozumienie odnosi się do czterech aspektów:

-językowego(składnia języka i zasób słownictwa są zrozumiałe dla obu stron)

-kontekstualnego(omawiana sytuacja i jej okoliczności znajdują się w strukturze naszej wiedzy i doświadczenia)

-empatycznego(zdolność wczuwania się w emocje i przeżycia innych osób)

-aksjologicznego(system wartości,reguł i zasad musimy podzielać z innymi)

Wszystkie te aspekty są potrzebne aby się rozumieć

Mowa jest głównym elementem interakcji społecznych,determinowanym przez proces myślenia noszącym walory bezpośredniości,jest środkiem autoekspresji i porozumiewania się z innym.

Rodzaje mowy:

-idiolekt(nawyki i zasób pojęć i okresleń znanych danej osobie)np.sposób wyrażania i ekspresji mysli lekarza,studenta,artysty

-repertuar językowy(zbiór wszystkich form językowych używanych przez pewnych członków grupy społecznej w sposób trwały ale i sytuacyjny)np.gwara

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19.29 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!