ikona pliku docx

socjologia wychowania notatki

socjologia wychowania- cwiczenia


  262 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 262
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 25.55 kB.


POWTÓRKA:

Co to jest socjologia wychowania?
jedna z dziedzin socjologii, która zajmuje się wychowaniem jako  procesem społecznym,                                bada  przede wszystkim środowiskowe uwarunkowania szkoły, rodziny, grup rówieśniczych, funkcjonowanie różnych środowisk wychowawczych, zmiany celów i treści wychowania społecznego

Kto jest prekursorem socjologii wychowania, jako dyscypliny naukowej w Polsce?

Florian Znaniecki 1882-1958

 1. Ustanowienie socjologii jako dyscypliny akademickiej w Polsce
 2.  Wstęp do socjologii (1922), Chłop polski w Europie i Ameryce (z W.I.Thomasem, 1918-1920)
 3.  Socjologia wychowania (1928-1930)
 4. Znaniecki ujmuje wychowanie jako proces społeczny, wskazując jego szerokie społeczne uwarunkowania.

Zaznacza, że proces wychowania odbywa się za pośrednictwem starszego pokolenia, które jest zorganizowane w niezliczone, współistniejące, powiązane i krzyżujące się grupy społeczne. Podkreśla, że sukces wychowawczy jest zależny nie tylko od umiejętności nauczyciela i wychowawcy, ale od bardzo wielu innych zjawisk społecznych. Znaniecki podkreśla, że przedmiotem działalności wychowawczej jest osobnik społeczny, powiązany z wieloma układami społecznymi, i że wychowawca kształtuje nie izolowaną osobowość, lecz swoiste układy społeczne

Czym się interesuje socjologia wychowania?

 1.  1. Zjawiska, zbiorowości i instytucje wychowawcze decydujące   o przebiegu wychowania, jego cechach, treści, formach, organizacji, zmianach w nich zachodzących
 2.  2. Procesy wewnętrzne warunkujące funkcjonowanie instytucji wychowawczych, decydujące o zwartości grup celowych, wyznaczające kierunek zmian i przekształceń w nich zachodzących
 3.  3. Szersze układy, systemy, zjawiska, procesy społeczne oraz te aspekty innych (a więc nie stawiających sobie za cel wychowania) grup i instytucji, które jednak wywierają wpływ na wychowanie, jego treść i społeczne skutki

Co to jest socjologia edukacji?

 1. Socjologia edukacji  to część socjologii wychowania
 2. Jak Zbigniew Kwieciński rozumiał edukację?                                                                             
 3. Edukacja ogół procesów rozwojowych, wpływów  obejmujących wychowanie, jak i inne oddziaływania społeczne, które kształtują osobowość członków społeczeństwa.

Związki socjologii edukacji z innymi naukami:

 1. Socjologia, w tym socjologia wychowania to nauka humanistyczna. Dlaczego?

Związki z innymi naukami...

Socjologia wychowania wiąże się z : filozofią, psychologią społeczną, pedagogiką społeczną oraz antropologią kultury

SOCJOLOGIA WYCHOWANIA A PEDAGOGIKA SPOŁECZNA:

 1. Pedagogika jest nauką o wychowaniu dziecka, pedagogika społeczna jest nauką o środowiskowych uwarunkowaniach procesów wychowawczych i problemu wychowania poza szkołą.
 2.  Z socjologią wychowania wspólny przedmiot zainteresowań środowisko wychowawcze i jego wpływ na jednostkę oraz socjalizacja...
 3.  W czym tkwi różnica?
 4.  Socjologia wychowania opisuje, bada, analizuje, (jak zwykle teoretyzuje), nie ocenia, czyli nie pełni funkcji normatywnej, np. skupia się na różnicach edukacyjnych, natomiast pedagogika społeczna działa stara się tym różnicom zapobiegać.

NAUKI HUMANISTYCZNE

 1.  FILOZOFIA                    -- ->     SOCJOLOGIA I PEDAGOGIKA

                                         CHARAKTER EMPIRYCZNY, TWIERDZENIA OPIERAJĄ NA BADANIACH

                                         SOCJOLOGIA -> TEORIA

                                         PEDAGOGIKA - >PRAKTYKA

 1.  CHARAKTER TEORETYCZNY I FORMALNY

SOCJOLOGIA WYCHOWANIA A ANTROPOLOGIA KULTURY

 1.  Antropologia kulturowa - dyscyplina nauk społecznych badająca organizację kultury, rządzące nią prawa, historyczną zmienność i etniczną różnorodność kultur w celu skonstruowania ogólnej teorii kultury. Antropologia kulturowa akcentuje w badaniach różnorodność kultur i bada odniesienie zachowań ludzkich do ogólnego kształtu kultury danej społeczności.
 2. W SOCJOLOGII WYCHOWANIA CZĘSTO ODNOSIMY SIĘ DO ANTROPOLOGII, KTÓRA POZWALA NAM ZROZUMIEĆ JEDNOSTKI WCHODZĄCE W SKŁAD DANEGO ŚRODOWISKA SPOŁECZNEGO NP. KLASY SZKOLNEJ, GRUPY RÓWIEŚNICZEJ

SOCJOLOGIA WYCHOWANIA A PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA:

 1.  Psychologia społeczna jest niczym innym jak naukowym badaniem tego jak ludzie wpływają na myśli, zachowania i uczucia innych ludzi.
 2.  W PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ PODMIOTEM BADAŃ NAJCZĘŚCIEJ JEST GRUPA, W TYM PRZEDE WSZYSTKIM GRUPA RÓWIEŚNICZA.
 3.  Socjologia Wychowania będzie bazować  na tych psychologicznych analizach                                                                 w odniesieniu do jednostek,   które funkcjonują w grupie. 

Jak zbierane są dane w badaniach społecznych?:

 1. Obserwacja
 2. Komunikowanie się
 3. Analiza dokumentów
 4. Eksperymentowanie

DO CZEGO SOCJOLOGIA WYCHOWANIA MOŻE SIĘ PRZYDAĆ NAUCZYCIELOM, PEDAGOGOM...?

CZY BADANIA SOCJOLOGICZNE W ZAKRESIE WYCHOWANIA MOGĄ BYĆ ISTOTNE?

CZY WARTO POŚWIĘCAĆ 30 H ĆWICZEŃ I 15H WYKŁADÓW NA ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z SOCJOLOGIĄ WYCHOWANIA?

IDZIEMY TROSZKĘ DALEJ ...

 1.  -         przedmiot i zakres zainteresowań
 2.  -         dwa wymiary wychowania
 3.  -          funkcje
 4.  -         problemy  

Socjologia wychowania zawiera w sobie elementy teoretyczne jak i praktyczne.

Teoria to wiedza wyjaśniająca określoną dziedzinę zjawisk, pozostaje w związku z praktyką bo na jej podstawach jest formułowana.

Praktyka to świadoma działalność ludzi, wykorzystująca umiejętności i nawyki zdobyte w działaniach.

Przedmiot badań:

 1.  zbiorowości społeczne, zjawiska, procesy socjalizacyjne i wychowawcze decydujące o kształtowaniu się poszczególnych jednostek, grup, klas, warstw, kategorii zbiorowości etnicznych i terytorialnych

2. instytucje wychowawcze regulujące przebieg procesów resocjalizacyjnych, wychowawczych wpływające na strukturę, treści i formy, organizację czynności wychowawczych i społeczno kulturowych warunków wychowania oraz działalność edukacyjną pośrednią lub bezpośrednią innych instytucji,

3. społeczno kulturowy przebieg procesów wychowania i zachowań, organizacji i dezorganizacji sprzyjającej bądź nie realizacji celów oraz zadań wychowania i edukacji, zmiany i przekształcenia zachodzące pod wpływem edukacji i działalności społeczno zawodowej.

4. poziomy efektywności i jakości funkcjonowania procesów wychowawczych i kulturowych w ramach mikro, mezo i makro systemów wychowania w zakresie form wychowania naturalnego, bezpośredniego, pośredniego, formalnego i nieformalnego.

Funkcje jakie spełnia  socjologia wychowania:

Funkcja poznawcza i teoretyczna 

 1. polega na przekazywaniu społeczeństwu wiedzy,
 2. służy poznawaniu życia społecznego ludzi,
 3. umożliwia poznawanie mechanizmów, procesów i praw strukturalnych, rozwojowych,
 4. wyjaśnianie opisywanych zjawisk i zależności.

. Funkcja humanistyczna wyraża się głównie we wprowadzaniu w system norm i wartości, określania norm i zachowań grup i jednostek w rozwijaniu osobowości i kształtowaniu postaw i przekonań, a także stereotypów.

Funkcja wychowawcza przejawia się w kształtowaniu wzorów i modeli zachowań społecznych, umożliwia świadome i celowe wykonywanie celów i zadań wychowania.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 25.55 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!