ikona pliku pdf

socjologia-w-pigulce notatki

socjologia-w-pigulce


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 50,94 kB.


Socjol (łac społecz, gr nauka) jest nauką o zjaw i procesach które rządzą ludźmi.| Jej przedmiotem są zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, struktury tych zbior zjaw i procesy zachodzące w tych zbiorow, wynikające z oddziaływ ludzi na siebie.Dzieli się na ogólną i szczegółową. Ogólna- na podst mat i prawidłowo ci ustalanych w bad chce tworzyć teorię obejmującą zespoły zjawisk w społ. Twórca socjolŚ August Conte, w PolŚ Florian Znaniecki. Interakcja- wzajeme oddziaływanie ludzi na siebie. Zbiorowo ć społ- zbiór ludzi między którymi powstała wieź społ, co ich łączy. Zbiór społ- ludzie którzy posiadają okre loną cechę ważną. Kategoria społ (socjol)- cecha która jest ważna dla życia społ (płec, wykształcenie, religia). Więź społ- co co łączy ludzi, np. wspólnoty, cel, pokrewieństwo. Czynniki: subiekt- spontan; obiektformal; Rodzaje więziŚ *naturalna- pokrewieństwo, powinowactwo, *stanowiona- pod przymusem, np. studenci 1 roku, więźniowie, *zrzeszeniowa- możliwo ć wyboru, dobrowolna, np. wybór przychodni; Więzi można podzielić ze wzg na zasięgŚ *dużyŚ narodowa, europejska; * redniŚ student z CK; *małyŚ rodzina, gr studentów. Ze wzg na st. prawdopodob pojawienia się więziŚ *aktualne: trwają tu i teraz (więź rodzinna), *potencjalne- więź która może zaistnieć (no powódź); Podst zaistnienia więzi jest zgodno ć zainteresowań czy konieczno ci zaspokojenia potrzeb. Przejaw więzi społŚ *dokonywanie podziału na swoich i obcych, *poczucie obowiązku związ z działaniem na rzecz całej zbiorś *dokonywanie wyborów takich wzorców zachowań które manifestują jej statusś *antagonizmy (przeciwstawny sposób my lenia) i konflikty w społeczeń. Więź społ wg TurowskiegoŚ to fakt uzależnienia się bądź zjednoczenia członków zbioru ludzi wokół okre lonej wart. Wg SzczepańskiegoŚ jako zorganizowany system stos społ i instytucji, rodków kontroli społ skupiających jednostki i podgr i inne elem składowe zbiorow w cało ć zdolną do trwania i rozwoju. Dwoisty char więziŚ 1)Więź konieczna, narzucona. 2)Więź jest u wiadamiana w sposób spontan, opiera się na podobieństwach. Stycz społ- układ osób, wart, czynno ci związ z chęcia posiad inro lub przedmiotu. Mechanizm powstawania więziŚ *styczno ć przestrzennawspólne użytkowanie okre lonej społecznie przestrzeniś *stycz psychiczna- związana z zainteresowaniem drugim człowiekiem, które ma podobne potrzeby czy problemyś *łączno ć psych- związ z emocjonal stos do innych i zaangażowaniem uczuciowym (pojawienie się uczuć)ś *styczno ć społ- układy z co najmniej 2 os oraz wart materialnej lub duchowej. Czynniki: *obecno ć ludzi, *pojawienie się poczucia braku, *potrzeba posiadania czego , *ustalona zas wymiany; Podział stycz: *trwałe (codzien kupow gazety w tym samym kiosku) i przelotne (przebywanie w rzadko uczęszczanym miejscu)ś *prywatne (nawiązywanie kontakt) i publiczneś *osobowe(blisko ć psychiczna, nawiązanie kontaktu) i rzeczowe(załatwienie jakiejs sprawy formalnie)ś *bezpo r (osoby w tej samej przestrz) i po rednia (Tel, faks) Warunki Stos społŚ 1)Interakcja, której przebieg regulowany jest pozycją i wynikającym zestawem praw i obowiązków, 2)Warto ć, przedmiot, my l, symbol czy idea które wymienione są w toku interakcji, 3)Wzory zachowań. Gr społ- to co najmniej 3 os powiązane systemem stos uregulow instytucjonalnie, posiadające wspólne zad, cele i oddzielone od innych zbior zasadą odrębno ci. Cechy konstytuujące grŚ *wzór fiz- cechy wyglądu fiz wymagane przez gr. (ubiór, fryzura, np. lekarz- fartuch); *wzór moralnyzespół cech moralnych (sposób zachowywania się, np. ksiądz tajemnica spowiedzi)ś *przynależno ć realna- udział jednostki w działaniach grś *przynal ideologiczna- spełnienie pewnych wymogów jakich grupa wymaga; *zas odrębno ci (identyczno ci)- zespół cech które odróżniają tą gr od pozostałych. *liczebno ć [zas Olsona]- Im większa gr tym mniejsza tendencja do aktywnego uczestnictwa. Duże gr maja prawo do dzielenia się na podgrś [Pr Parkinsona]- Im większ gr tym szybciej wykonane zadanie; * wiadomo ć my- czyli jeden za wszystkich wszyscy za jednego; *zas odrębno ci to wyższe warto ciowanie swojej grś *o rodek skupienia- miejsce spotkań, miejsce zainteresowania gr, warto c rozumienia jako cel, symbole przynależno ci. Zad grŚ- to ustalone i wiadomie zdefiniowane stany rzeczy i zjawiska które gr jako cało ć chce osiągnąć lub wywołać. Wola zbiorowa a solidarno c grŚ cele gr są ważniejsze niż własne dobro (do tego) Solidarno ć grdo identyfik poszczegól jedn nal do gr oraz identyf osobistych interesów z interesem nadrzędnymś Wola zbior- suma dążeń gr do realizowania zad zbior. Gr celowa- jest powołana do okre lonego celu. Sposoby funkcjonowaniaŚ *dobrowolny nabór członków, *struktura czyli podział obow, *obrona interesów, *organizacja wewnętrznaś Gr celowa jest nazywana gr interesu bądź nacisku. Struktury wewnątrzgrŚ a)socjometryczna (socjometria- zajmuje się wzajemnym oddziaływaniem między ludźmi zachodzącymi we wszelkich grupach. Badanie polegają na pytaniu każdego członka badanej zbior. kogo chcieliby mieć do towarzystwa w jakiej czynno ci. b)przywództwa- w jaki sposób i w wyniku czego jedni człon gr uzyskuja władzę nad innymi, a także w jaki sposób ta władza jest sprawowana i jakie są skutki rozmaitych stylów jej sprawowania, stanowią jeden z klasycznych problemów badawczych małych gr. (w jaki sposób człon sprawują władzę)ś c)komunikacji- wpływ kształtów na sposób funkcjonowania gr jako cało ci. Spójno ć gr- czyli zwarta gr. Nie ma głębokich podziałów. Style przywództwaŚ *demokratyczny- przywódca wspólnie z podwładnymi uzgadnia sposób postępowaniaś *autorytarny- przywódca wydaje poleceniaś *anarchiczny- nikt nie liczy się z przywódcąś Modele komunikowania sięŚ a)krąg- każdy może przekazywac info swoim sąsiadomś b)łańcuch- 3 z 5 os mogą komunikować się z oboma sąsiadami, dwie z sąsiadem z jednej strś c)gwiazda- tylko jedna os może komunikować się z pozostałymi 4, które nie mogą przekazywać sobie infoś d)Y, e)każdy z każdym. Typy spójno ci gr wg R. MertonaŚ a)kreowane kulturowo- wynikają ze zinteresowania przez członków gr wspólnych norm i wart.ś b)organizacyjne- wynika z realizacji jednostkowych i grupowych celów poprzez współzależne działania członków grś c)strukturalnie- wynika z przeciwstawienia gr własnych grupom obcym, z konfliktów z innymi gr. Klasyfikacja gr społŚ *struktura grŚ mała, dużaś *kryt więzi społŚ Ch. CooleyŚ wtórne i pierwotneŚ pokrewieństwo, stosunke przyjaźni, wspólne pochodzenie; *kryt podział na sformaliz działańŚ rormalna i nieformalś *kryt ze wzg na możliwo c przynalŚ otwarte, zamkniete; *kryt ze wzg na rodzaj woli: F. Tonnis: wspólnotowe i społeczno ciowe. rodowisko społ- ogól zjawisk które są skutkiem relacji występujących między jednostkami. : *geograficzne- to gospodarka prowadzona przez człowieka na okre lonym terytorium i okre la typ społ który warunkuje jego strukturę oraz zas życia społś *demograf- związane z liczebno cią populacji zamieszk okre lone terytorium. Kręgi społ (zbiorowo ci dyskutujące)- niewielkie zbiorowo ci opierające się na bezpo r styczno ciach wypływających ze słabej więzi instytucjonalnej i nie posiadającej wyraźnej zas odrębno ci. PodziałŚ *kręgi styczno ciowe (rozmowa w autobusie, studenci w bibliotece); *koleżeńskie (ludzie którzy się znają bo nalezą do tej samej instytucji); *przyjacielskie (silne więzi emocjonalne)ś Stereotyp: 1)zadawnione sądy społ na tem otaczającej człowieka rzeczywist które jako osądy zazwyczaj Nat moralnej przenoszone są do nowej rzeczś 2) ujawniona postawa llub pogląd w stosunku do okre l
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 50,94 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!