ikona pliku docx

socjologia rodziny wykłady notatki

notatki z wykładu


  209 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 209
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 17.01 kB.


Socjologia rodziny- subdyscyplina socjologii której przedmiotem jest rodzina, jej związki pomiędzy społeczeństwem globalnie oraz wszystko co dzieje się wewnątrz rodziny

Badania nad rodziną rozpoczął Le Play który dokonał opisu rodziny robotniczej opracował kwestionariusz określający strukturę, dochody, wydatki rodziny.

Na gruncie polskim socjologią rodziny zajmował się Zaniecki.

Okres międzywojenny był okresem kryzysu, ludzie wędrowali do Ameryki znajdowali tam pracę, pisali pamiętniki, listy do rodziny(były przedmiotem analizy). Freud skierował zainteresowanie rodziną do jej wnętrza. Badanie wspomnień doświadczeń z dzieciństwa.

Tyszka- pierwszy podręcznik do socjologii rodziny

Małżeństwo- to związek mężczyzny i kobiety zawarty wg. obowiązującego w danym kraju prawa cywilnego lub kościelnego lub zwyczajowego. Z socjologicznego punktu widzenia małżeństwo to instytucja poprzez którą społeczeństwo realizuje zadania prokreacyjne, socjalizacyjne i określa stosunki pokrewieństwa i określa prawa do dziedziczenia w ramach rodziny.

Co daje małżeństwo?- prawo do współżycia małżeńskiego, - prawo do dziedziczenia przez dzieci nazwiska i dóbr materialnych

Cechy charakterystyczne małżeństwa katolickiego: - jest sakramentem czyli Chrstus obdarza go swoimi łaskami  ;- małżonkowie powinni być sobie wierni; - ofiara miłości wzajemne obdarowanie się uczuciem ; - nierozerwalne

Cechy  małżeństwa zgodnie z prawem Polskim Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym:- małżeństwo monogamiczne, trwałość związku małżeńskiego; - równe prawa małżonków; - obowiązek wspólnego pożycia wspólnota duchowa fizyczna i ekonomiczna; - małżonkowie odpowiadają za długi współmałżonka

Małżeństwo może być unieważnione kiedy: - wiek- niepełnoletność; - ubezwłasnowolnienie ;- choroba psychiczna lub niedorozwój ;- pokrewieństwo, powinowactwo 1 i 2 st. ;- pozostanie ze sobą w stosunku przysposobienia

Małżeństwo może przestać istnieć : w wyniku śmierci małżonka, w wyniku zaginięcia i uznania za zmarłego

Miłość- jest jedną z cech charakteryzujących małżeństwo jest podstawą utrzymania małżeńskiej wierności

Rodzaje miłości: -romantyczna- uwielbienie niedostrzeganie wad, bezgraniczna miłość ;  - platoniczna-miłość bez kontaktu cielesnego; - oparta na przyjaźni ;-donjuanowska- zdobywanie ,porzucenie.

Ponowoczesność- ( postmodernizm, społeczeństwo 3 fali) rozpoczyna się u nas w latach 60, wówczas to datuje się koniec ery industrialnej- przemysłowej . Ogólne określenie nowych tendencji we współczesnej kulturze, filozofii nauki, życiu społecznym i politycznym, oraz sposobów ich opisu

Powstały nowe teorie które opisują przeobrażenia naszego społeczeństwa na 4 płaszczyznach:                                                                                  I. technologiczno- informacyjnej                                                                                                                                                                               II. ekonomicznej powstanie nowych sektorów gospodarki                                                                                                                                 III. społecznej rewolucja seksualna i feministyczna                                                                                                                                               IV. kulturowej- nowe wartości i nowe prądy ideologiczne

Cechami ponowoczesności są                                                                                                                                                                                           -niepewność ,niejasność zarówno naszego indywidualnego życia  oraz współczesnych czasów;                                                                           -problemy etniczne;                                                                                                                                                                                                                -kwestie feministyczne;                                                                                                                                                                                                                     -ogromny wpływ mas mediów niemal na każdą dziedzinę naszego życia;                                                                                                                    -wielkość wartości norm i wzorów zachowań

Parytet- władza żądania by w rządzie było tyle samo kobiet co mężczyzn

Moralność- zestaw norm które przestrzegamy

 Etyka-obowiązujące normy przy wykonywaniu zawodu

Cechy społeczeństwa postmodernistycznego:

1)społeczeństwo sieci, posiada szybkie powiązania globalne                                                                                                                                     2)charakteryzuje się przestrzenią przepływów i bezczasowym czasem                                                                                                               3)dążenie do samorealizacji, do spełniania swoich aspiracji, pragnień                                                                                                                              4)walka o równe prawa kobiet w świecie pozarodzinnym                                                                                                                                            5)jednostka musi sama podejmować aktywny wysiłek i dostarczać sobie wskazówek jak ma żyć jakich dokonywać wyborów

Na zmiany w świecie postmodernistycznym duży wpływ wywarła globalizacja kulturowa- amerykanizacja- przyjmowane amerykańskiej kultury w naszym życiu zmienia się język, normy zachowań, wynalazki technologie, nowe formy małżeństwa.

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 17.01 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!