plik docx

zagadnienia


    Socjologia edukacji- przedmiot oraz główne obszary, kierunki i metody badawcze     Geneza Karol Marks -analizował kwestie społecznych uwarunkowań kształtowania osobowości człowieka -tylko zniesienie nierówności społecznych może przyczynić się do tego, że jednostka będzie sama decydowała o swojej osobowości(człowiek personalny) oraz będzie realizować swoje pasje i zdolności (człowiek totalny) Max Weber -odegrał dużą rolę w kształtowaniu metodologii badań w za...

plik docx

opracowane zagadnienia do egzaminu


    Socjologia edukacji- przedmiot oraz główne obszary, kierunki i metody badawcze     Geneza Karol Marks -analizował kwestie społecznych uwarunkowań kształtowania osobowości człowieka -tylko zniesienie nierówności społecznych może przyczynić się do tego, że jednostka będzie sama decydowała o swojej osobowości(człowiek personalny) oraz będzie realizować swoje pasje i zdolności (człowiek totalny) Max Weber -odegrał dużą rolę w kształtowaniu metodologii badań w za...

plik doc

Socjologia, pochodzenie, cele


1.SOCJOLOGIA, POCHODZENIE, PRZEDMIOT I CELE 1. Nazwa socjologia: August Comte (XIXw.), twórca filozofii pozytywnej. Socius (³ac.) - spo³eczeñstwo Logos (grec.) - pojêcie wiedza 2. Cechy naukowego spojrzenia na rzeczywisto¶æ spo³eczn±: a. obiektywizm (bezstronno¶æ) (1) opisywanie rzeczywisto¶ci takiej, jaka jest, a nie tak±, jak± chcieliby¶my, ¿eby by³a; (2) unikanie indywidualnych, subiektywnych preferencji, np. politycznych, estetycznych (3) niewarto¶ciowanie zjawisk spo³ecznych, p...

plik odt

Socjologia ogólna wykładyWydział Pedagogiki i Psychologii
SOCJOLOGIA OGÓLNA
Wykłady rok 2014/2015
Temat 1: „Czym jest socjologia, czyli o istocie i początkach socjologii”. „Twórcy socjologii i teorie socjologiczne”.
CZYM JEST SOCJOLOGIA?
Socjologia – to jedna z gałęzi nauk społecznych, a nauki społeczne to zbiór dyscyplin, które badają naturę ludzkiego zachowania, związki międzyludzk...

plik docx

referat socjologia

Na czym polega rola ojcostwa

Na czym polega nowy model ojcostwa?

Ojciec jest to osobą która według stereotypów uważana jest za najważniejszego żywiciela rodziny. Dawniej dominował model „ojca nieobecnego” co polegało na tym że ojcowie pracowali na utrzymanie rodziny a matki zajmowały się dziećmi i domem. Czasy wojny wygenerowały taki układ w rodzinie przez co później w rodzinach klas średnich wygenerowano zjawisko nazywane mamizmem które pol...

plik odt

Sztompka, rozdział 17, analiza społeczeństwa, socjologia

Opracowanie rozdziału 17, książki "Analiza społeczeństwa" Sztompka.
Ćwiczenia 03.03.2014r Sztompka, rozdział 17 I Socjalizacja i kontrola społeczna Agust Comte – anatomia społeczeństwa : perspektywa działaniowa, strukturalna, grupowa, kulturowa; wzajemne uzupełnianie prowadzące do pełniejszego i wielostronnego obrazu życia społecznego. W życiu społecznym zachodzą nieustannie zdarzenia, dokonujące się zmiany oraz toczące się procesy. Życie to zmienność, dynaika. II Zmienność społeczeń...

plik docx

Zaganienia na egzamin z socjologii rok I

SOCJOLOGIA Nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa. Socjologowie badają społęczne reguły, procesy i struktury, które łaczą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian. Badają zarówno jednostki uwikłane w grupy społeczne jak i międzyludzkie relacje (np. rodzinę, wspólnot, stowarzyszenia, zrzeszenia). Relacje międzyludzkie ujęte w społecznej dynamice mogą ludzi łączyć tworząc grupy społeczne, instytucje czy całe społecz...