plik pdf

socjologia


DŽĚƵų /// Ͳ ^ŽĐũŽůŽŐŝĂ njĚƌŽǁŝĂ ŝ ĐŚŽƌŽďLJ ^ŽĐũŽůŽŐŝĂ ŵĞĚLJĐLJŶLJ ĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶŝĞ ŵĞĚLJĐLJŶČ ŶŝĞ ŵĂ ĚųƵŐŝĞũ ƚƌĂĚLJĐũŝ ǁ ƐŽĐũŽůŽŐŝŝ͘ WŽĐnjČƚŬŝ ƐŽĐũŽůŽŐŝŝ ŵĞĚLJĐLJŶLJ ĚĂƚƵũĞ Ɛŝħ ŶĂ ůĂƚĂ ϱϬ͘ yy ǁŝĞŬƵ͘ t WŽůƐĐĞ ũĂŬŽ ŽĨŝĐũĂůŶĞ ƉŽĐnjČƚŬŝ ǁƐŬĂnjƵũĞ Ɛŝħ ƌŽŬ ϭϵϲϰ͕ ŬŝĞĚLJ ǁ /ŶƐƚLJƚƵĐŝĞ &ŝůŽnjŽĨŝŝ ŝ ^ŽĐũŽůŽŐŝŝ W E ƉŽǁƐƚĂųĂ ƉŝĞƌǁƐnjĂ ƉůĂĐſǁŬĂ ŶĂƵŬŽǁĂ ƉŽƑǁŝħĐŽŶĂ ƚĞũ ƉƌŽďůĞŵĂƚLJĐĞ ʹ WƌĂĐŽǁŶŝĂ ^ŽĐũŽůŽŐŝŝ DĞĚLJĐLJŶLJ͘ tƑƌſĚ ĐnjLJŶŶŝŬſǁ͕ ŬƚſƌĞ ǁƉųLJŶħųLJ ŶĂ ƉŽũĂǁŝĞŶŝĞ Ɛŝħ njĂƉŽƚƌnjĞďŽǁĂŶŝĂ ŶĂ ǁŝĞĚnjħ ƐŽĐũŽůŽŐŝĐnjŶČ ǁ ŵĞĚLJĐLJŶŝĞ͕ ƐČ͗ ĂͿ...

plik docx

Socjologia

Notatki z socjologi.

SOCJOLOGIA  

Powstanie socjologii

 1. Socjologia jako nauka
 2. Kultura- znaczenie i rola w życiu
 3. Socjalizacja
 4. Interakcje człowieka
 5. Struktura społeczna, różnice między jednostkami, co nas różni
plik doc

Goffman - Instytucje totalne

o instytucjach totalnych
Erving Goffman - Charakterystyka instytucji totalnych I. Wstęp       przedmiotem zainteresowania są organizacje społeczne, które dążą do ograniczenia swych członków stwarzając im jakby odrębny świat; Goffman nazywa je instytucjami totalnymi,       celem pracy jest ogólna ich charakterystyka; rozważania czysto spekulatywne,       podział instytucji totalnych:       powołane do opieki nad osobami nie...

plik doc

meighan

socjologia
EDUKACYJNE SZANSE ŻYCIOWE - jako prawdopodobieństwo tego, że osoba o określonym statusie osiągnie określony cel lub poniesie określone niepowodzenia. Szanse życiowe to prawdopodobieństwo uzyskania społecznie cenionych dóbr- majątku, władzy, prestiżu, edukacji czy zdrowia. Edukacyjne szanse życiowe uzależnione są od wielu czynników, takich jak: płeć, klasa społeczna, pochodzenie etniczne, przynależność do mniejszości, wielkość rodziny, wykształcenie, wyposażenie rodziców, szkoły,...

plik rtf

konceptualizacja,

konceptualizacja, operacjonalizacja itd
1)Earl Babbie, rozdz. 5: Konceptualizacja, operacjonalizacja i pomiar. Koncepcje to obrazy mentalne, których używamy jako syntetycznych sposobów gromadzenia obserwacji i doświadczeń, które mają ze sobą coś wspólnego. Odwołując się do tych koncepcji używamy pewnych terminów lub etykiet. Pojęcia są konstruktami; odzwierciedlają one uzgodnione znaczenie przypisywane terminom. Nasze pojęcia nie istnieją w świecie rzeczywistym, tak więc nie jest możliwy...

plik doc

obrona socjologia

socjologia
Pytania na obronę 2011 SOCJOLOGIA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI       ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1 Cechy przed socjologicznej wiedzy o społeczeństwie i jej czołowi reprezentanci. Wraz z rozwojem piśmiennictwa pogłębiona refleksja dotycząca otaczającego świata zaczęła przybierać postać ogólnych systemów filozoficznych. Nastąpiło oddzielenie porządku ludzkiego od porządku natury, co było pierwszą rewolucją w dziejach wiedzy o społeczeństwie i podstawowym krokiem w st...

plik docx

socjologia

notatka

Socjologia jako nauka społeczna

 1. geneza jako nauka i cele.
 2. przedmiot badań
 3. socjotechnika
 4. uczy jak manipulować ludźmi
 5. inżynieria
 6. uczy jak coś osiągnąć przy minimalnych kosztach.