plik odt

Teorie socjologiczne streszczenieMerton zmodyfikował pojęcie anomii, przez którą rozumiał presje, pod jaką znajdują się jednostki, kiedy przyjęte normy skłóca się z rzeczywistością społeczną. Do głównych wartości powszechnie uznawanych w społeczeństwie amerykańskim – a do pewnego stopnia także w innych społeczeństwach uprzemysłowionych – należy sukces materialny, a &#...

plik odt

Problem amerykanizacji kultury

Amerykanizacja kultury
      Amerykanizacja - określony kompleks przemian, w wyniku których pewne wzorce, normy i wartości, ściśle przynależne kulturze Stanów Zjednoczonych, są narzucane innym krajom, co wpływa, w mniejszym lub większym stopniu, na kulturową reorientację tych krajów. Obecnie, ekspansja ta ma charakter głównie ekonomiczny i kulturowy, zaś jej zasięg jest globalny.       Obecnie kulturę amerykańską charakteryzują raczej takie czynniki jak: tec...

plik doc

socjologia

socjologia
Socjologia Rys historyczny Socjologia – nauka o zbiorowościach ludzkich, przedmiotem jej badań są zjawiska i procesy tworzenia się różnych form życia zbiorowego ludzi, struktury tych zbiorowości, zjawiska i procesy zachodzące w tych zbiorowościach, wynikające ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie, siły skupiające i siły rozbijające te zbiorowości, zmiany i przekształcenia w nich zachodzące. Socjologia jako odrębna dziedzina, zaczęła istnieć w 1837 roku (właśnie wtedy uka...

plik odt

Globalizacja

Referat na temat globalizacji
Globalizacja i jej teorie Według Piotra Sztompki (2002, s. 598) globalizacja to: proces zagęszczania i intensyfikowania się powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych, politycznych, militarnych, kulturowych, ideologicznych między społecznościami ludzkimi, co prowadzi do uniformizacji świata w tych wszystkich zakresach, i odzwierciedla się w pojawieniu się więzi społecznych, solidarności i tożsamości w skali ponadlokalnej i ponadnarodowej. Natomiast Ant...

plik docx

Rola rodziny w sytuacji choroby

jak rodzina może pomóc osobie chorej

Rodzina odgrywa bardzo istotną rolę w sytuacji choroby. W przypadku gdy zachoruje dany członek rodziny, reszta osób stara się zapewnić danej osobie jak najlepszą jakość życia, dając mu wsparcie, przejmując jego obowiązki. Rodzina musi kontrolować przebieg danej choroby, obserwować czy nie pojawiały się jakieś nowe objawy, wykonuje proste czynności pielęgnacyjno-lecznicze. W zależności od stopnia i rodzaju choroby, role rodziny mogę się różnić...

plik pdf

socjologia


DŽĚƵų /// Ͳ ^ŽĐũŽůŽŐŝĂ njĚƌŽǁŝĂ ŝ ĐŚŽƌŽďLJ ^ŽĐũŽůŽŐŝĂ ŵĞĚLJĐLJŶLJ ĂŝŶƚĞƌĞƐŽǁĂŶŝĞ ŵĞĚLJĐLJŶČ ŶŝĞ ŵĂ ĚųƵŐŝĞũ ƚƌĂĚLJĐũŝ ǁ ƐŽĐũŽůŽŐŝŝ͘ WŽĐnjČƚŬŝ ƐŽĐũŽůŽŐŝŝ ŵĞĚLJĐLJŶLJ ĚĂƚƵũĞ Ɛŝħ ŶĂ ůĂƚĂ ϱϬ͘ yy ǁŝĞŬƵ͘ t WŽůƐĐĞ ũĂŬŽ ŽĨŝĐũĂůŶĞ ƉŽĐnjČƚŬŝ ǁƐŬĂnjƵũĞ Ɛŝħ ƌŽŬ ϭϵϲϰ͕ ŬŝĞĚLJ ǁ /ŶƐƚLJƚƵĐŝĞ &ŝůŽnjŽĨŝŝ ŝ ^ŽĐũŽůŽŐŝŝ W E ƉŽǁƐƚĂųĂ ƉŝĞƌǁƐnjĂ ƉůĂĐſǁŬĂ ŶĂƵŬŽǁĂ ƉŽƑǁŝħĐŽŶĂ ƚĞũ ƉƌŽďůĞŵĂƚLJĐĞ ʹ WƌĂĐŽǁŶŝĂ ^ŽĐũŽůŽŐŝŝ DĞĚLJĐLJŶLJ͘ tƑƌſĚ ĐnjLJŶŶŝŬſǁ͕ ŬƚſƌĞ ǁƉųLJŶħųLJ ŶĂ ƉŽũĂǁŝĞŶŝĞ Ɛŝħ njĂƉŽƚƌnjĞďŽǁĂŶŝĂ ŶĂ ǁŝĞĚnjħ ƐŽĐũŽůŽŐŝĐnjŶČ ǁ ŵĞĚLJĐLJŶŝĞ͕ ƐČ͗ ĂͿ...

plik docx

Socjologia

Notatki z socjologi.

SOCJOLOGIA  

Powstanie socjologii

  1. Socjologia jako nauka
  2. Kultura- znaczenie i rola w życiu
  3. Socjalizacja
  4. Interakcje człowieka
  5. Struktura społeczna, różnice między jednostkami, co nas różni
plik doc

Goffman - Instytucje totalne

o instytucjach totalnych
Erving Goffman - Charakterystyka instytucji totalnych I. Wstęp       przedmiotem zainteresowania są organizacje społeczne, które dążą do ograniczenia swych członków stwarzając im jakby odrębny świat; Goffman nazywa je instytucjami totalnymi,       celem pracy jest ogólna ich charakterystyka; rozważania czysto spekulatywne,       podział instytucji totalnych:       powołane do opieki nad osobami nie...

plik doc

meighan

socjologia
EDUKACYJNE SZANSE ŻYCIOWE - jako prawdopodobieństwo tego, że osoba o określonym statusie osiągnie określony cel lub poniesie określone niepowodzenia. Szanse życiowe to prawdopodobieństwo uzyskania społecznie cenionych dóbr- majątku, władzy, prestiżu, edukacji czy zdrowia. Edukacyjne szanse życiowe uzależnione są od wielu czynników, takich jak: płeć, klasa społeczna, pochodzenie etniczne, przynależność do mniejszości, wielkość rodziny, wykształcenie, wyposażenie rodziców, szkoły,...