ikona pliku docx

Ściąga z ochrony własności intelektualnej notatki

pojęcia na egzamin z ochrony


  1477 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 1477
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 19,94 kB.


 Prawo- stanowi zespół norm wydanych i usankcjonowanych przez paostwo oraz jednocześnie zagwarantowanych przymusem paostwowym. Prawo cywilne- zespół norm które regulują stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędnymi podmiotami, zarówno osobami fizycznymi, prawnymi jak i paostwowymi osobami. Prawo administracyjne- stanowi zespól norm regulujących strukturę i kompetencje organów administracji paostwowej, stosunki prawne powstające w toku wykonawczo- zarządzającej w działalności tychże organów. Prawo karne- zespól norm prawnych określających czyny społecznie szkodliwe zwane przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny oraz kary, środki karne, i zabezpieczające stosowane wobec …. konstytucję z 2 kwietnia 1997 roku, ratyfikowane umowy międzynarodowe, skodyfikowane akty prawne, ustawy szczególne, rozporządzenie, akty prawa miejscowego. Na porządek Prawny UE składa się: prawo pierwotne( traktaty), prawo wtórne( rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia). Dyrektywy określają cel. Własnośd intelektualna i przemysłowa- dobra niematerialne- charakteryzują się tym, że nie mają postaci materialnej, nie są rzeczami, istnieją niezależnie od rzeczy którą stanowią jedynie nośniki umożliwiają ich utrwalenie i korzystanie z nich. Nośnikiem utworzonym literacko jest książka, a dla znaku towarowego konkretny egzemplarz towaru na który nałożono znak. Wyróżnid możemy trzy postacie dobra niematerialnego- utwory w rozumieniu prawa autorskiego, rozwiązania( wynalazki projekty racjonalizatorskie wzory użytkowe i przemysłowe, stanowiące rezultat pracy i intelektualności człowieka), oznaczenia stanowiące pewne wartości polegające na wytworzeniu w świadomości uczestników obrotne licznych skojarzeo. Problematyka własności intelektualnej- ujmowana jest jako działalnośd prawa cywilnego, w którym została zawarta regulacja prawna dotycząca ściśle określonego dobra niematerialnego. Katalog- jest zróżnicowany. Pierwszą grupę stanowią dobra będące wynikiem działalności artystycznej i literackiej i określa się je jako przedmioty prawa autorskiego. Drugą grupę stanowią dobra niematerialne będące przedmiotem własności przemysłowej. Katalog obejmuje wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne. Poza tym reguluje przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji. Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: 1. Akty normatywne lub ich urzędowe projekty, 2. Urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole, 3. Opublikowane opisy patentowe lub ochronne, 4. Proste informacje prasowe. Utwory samoistne- w których nie wykorzystuje się twórczych elementów pochodzących z dzieł innego autora. Utwory niesamoistne- obejmują dzieła zależne i dzieła z zapożyczeniami. Utwór zawiera wkład autora oraz przejmuje elementy twórcze utworu innej osoby( tłumaczenia, adaptacje). Utwory zbiorowe- encyklopedie- autorskie prawo przysługuje producentowi lub wydawcy. Do poszczególnych części utworów zbiorowych mających samodzielne znaczenie autorskie prawa majątkowe przysługują twórcom . Programy komputerowe- Prawa autorskie- osobiste- powstają na rzecz twórcy i współtwórcy, majątkowe- odnoszą się do twórcy, współtwórcy, prawodawcy. Twórca- osoba której wizerunek w tym charakterze uwidoczniono na egzemplarzach utworu lub której autorstwo podano do publicznej wiadomości w jakikolwiek inny sposób w związku z rozpowszechnieniem utworu. Majątkowe prawa autorskie mogą…- przysługiwad pracodawcy. Jeśli ustawa lub umowa o pracę nie stanowią inaczej pracodawca którego pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy nabywa autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Dozwolony użytek publiczny służy realizacji celów edukacyjnych, informacyjnych, kulturotwórczych. Jego istotą jest uprawnienie w określonych sytuacach do korzystania z konkretnego utworu bez konicznośdi uzyskiwania zgody wyłącznie uprawnionego. Można te uprawnienie podzielid na 6 kategorii: informacyjną, dysaktyczną, polegającą na uświetnianu wydarzeo publicznych, związaną z propagowaniem utworów plastycznych, inne (m.in. chodzi o bezpieczeostwo publiczne lub poprawę położenia osób niepełnosprawnych). Biblioteki, szkoły i archiwa mogą: udostepniad nieodpłatnie w zakresie swoich zadao statusowych egzemplarze utworów rozpowszechninych, sporządzad lub zlecac sporządzenie egzemplarzy utworów w celu uzupełnienia zachowania lub ochrony właściwych zbiorów, udostepniad zbiory do celów badawczych lub poznawczych. Bez zezwolenia twórcy można: nieodpłatnie korzystad z już rozpowszechninego utworu w zakresie użytku osobistego. Co wolno rozpowszechniad- sprawozdania o aktualnych wydarzeniach, aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie,

 Wolno przytaczad w utworach: urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości. Wolno w celach dydaktycznych i naukowych zamieszczad rozpowszechnione drobne utwory lub fragmenty większych utworów w podręcznikach. Uczelni w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym przysługuje prawo do opublikowania pracy dyplomowej studenta. Jeżeli uczelnia nie opublikowała pracy dyplomowej w ciągu 6 miesięcy od jej obrony, student który ją przygotował może ją opublikowad chyba że praca jest częścią utworu zbiorowego. Wolno rozpowszechniad: atlasy, encyklopedie( fotografie, obrazy), utwory wystawione publicznie. Prawa autorskie osobiste- wieź twórcy z utworem która jest chroniona w sposób nieograniczony w czasie i nie podlega zrzeczeniu się i zbyciu. Jest to otwarty katalog uprawnieo do których należą prawa do: autorstwa utworu, nienaruszalności treści utworu i jego formy, decydowanie o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, nadzór nad sposobem korzystania z utworu. Autorskie prawa osobiste zawsze powstają na rzecz twórcy, ewentualnie współtwórcy. Po śmierci twórcy prawa te mogą byd wykorzystane przez wskazane w ustawie bliskie osoby zmarłego. Prawa autorskie majątkowe-mogą mied wartośd ekonomiczna. Bezwzględnośd polega na wyłącznym uprawnieni udo korzystania z dzieła lub rozporządzania nim. Osoby trzecie korzystając z utworu muszą uzyskad zezwolenie twórcy lub jego następcy. Autorskie prawa majątkowe różnią się od autorskich praw osobistych tym, że są w pewien sposób ograniczone, a także tym że jest możliwośd obrotu nimi. Prawo do korzystania z utworu- oznacza że podmiot uprawniony może swojego utworu używad w różny sposób, czerpiąc konkretne zyski. Udzielnie licencji na korzystanie z utworu nie oznacza że sam uprawniony pierwotnie nie może korzystad z niego dalej. Ograniczenia praw majątkowych: czas trwania, zasada wyczerpania, zasada dozwolonego użytku publicznego, od śmierci twórcy, Umowy licencyjne można podzielid na: licencje właściwe i sublicencje, licencje wyłączne i niewyłączne, pełne niepełne

To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 19,94 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!