ikona pliku doc

Ściąga z filozofii I roku pedagogiki notatki

1. Znaczenie słowa filozofia, jej powstanie, dwie koncepcje przedmiotu filozofii, 3 obszary badań filozoficznych. 2. Wymień jońskich filozofów przyrody i opisz jednego z nich. 3. Wymień filozofów 2 okresu filozofii starożytnej i scharakteryzuj poglądy jednego z nich. 4. Poglądy Sokratesa dotyczące człowieka. 5. Na czym polegała Sokratyczna metoda filozofowania? 6. Poglądy etyczne Sokratesa. 7. Świat w ujęciu Platona, teoria poznania, koncepcja człowieka. 8. Poglądy ontologiczne Arystotelesa. 9. Nauka o duszy Arystotelesa. 10. Poglądy społeczne Sokratesa. 11. Wymień szkoły filozoficzne w epoce hellenistycznej i ich przedstawicieli. 12. Filozofia szkoły epikurejskiej. 13. Stoicki ideał życia. 14. Sceptycyzm jako grecka filozofia życia. 15. Gnostycyzm. (tego nie będzie na pewno) 16. Poglądy filozoficzne Klemensa z Aleksandrii. 17. Świat i Bóg w ujęciu Orygenesa i Grzegorza z Nysy. 18. Kreacjonizm św. Augustyna. 19. Augustyński optymizm. ( w ujęciu Boga do świata) 20. Poglądy Bonawentury na temat poznania. 21. Bóg i świat według Bonawentury. 22. Wiara i rozum w ujęciu ojca scholastyki. 23. Dowód ontologiczny Anzelma. 24. Teoria bytu w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. 25. Bóg w ujęciu Tomasza z Akwinu teologia naturalna. 26. Filozofia Mikołaja z Kuzy. 27. Filozofia polityczna Nicola Machiavellego. 28. Reguły wszelkiego postępowania badawczego według Kartezjusza. 29. Kartezjański dualizm. 30. Filozofia transcendentalna w ujęciu Kanta. 31. Na czym polegał idealizm ontologiczny Kanta? 32. Sondy Kanta na temat naukowej metafizyki. 33. Poglądy etyczne w ujęciu Kanta. 34. Idealizm obiektywny i prawo dialektyczne Hegla. 35. Wyjaśnij marksizm. 36. Przesłanki powstania filozofii marksistowskiej. 37. Koncepcja materializmu dialektycznego Marksa i Engelsa. 38. Marksistowska filozofia społeczna. 39. Na czym polegał marksistowski humanizm?


  896 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 896
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 179,00 kB.


Filozofia, z greki philosophia, to umiłowanie mądrości (gr. Phileo – kochać, sophia – mądrość). Rozwinęła się gdy istotom ludzkim przestało wystarczać magiczne rozumienie świata, była więc swego rodzaju ucieczką z mitologii. Zakres filozofii aż do XVII obejmował bardzo wiele dziś odrębnych odeń nauk. Obszary badań filozofii to:
Ontologia (gr. onto – byt); pyta przede wszystkim „czym jest byt” oraz „co istnieje”, ogólnie mówiąc bada strukturę rzeczywistości.(pluralizm.dualizm,monizm)
Antropologia filozoficzna- dotyczy pyt. Człowieka w wymiarze gatunkowym ijednostkowym.Dotycyy również pyt.o piękno i brzydotę,dobro i zło
Gnoseologia(teoria wiedzy epistemologia) dotyczy poznawalności swiata i zasad kształtowania się wiedzy prawdziwej
Powstał spór o to czym ma zajmować się filozofia. Ukształtowały się 2 koncepcje
1 sokratejska i 2 demoktatejska
1 Koncepcja dot.nauki o człowieku i jego miejscu w świecie(antropologia), moralności i wszystkiego tego co jest z człowiekiem związane. Traktuje postępowanie człowieka w ujęciu dobra i zła.(etyka)
2 Dotyczy wiedzy o wszechświecie(kosmologia)o pochodzeniu wszechświata. Dotyczy też nauki o poznaniu wiedzy.
Szkoła jońska(Tales,Anaksymander,Anaksymenes i Heraklit z Efezu)
Filozofia jońska powstała na przełomie VII i VI w p.n.e. w koloniach jońskich na wybrzeżach Azji Mniejszej.Filozofia jońska to tradycyjna nazwa doktryn pierwszej szkoły filozoficznej w starożytnej Grecji, działającej VI–IV w. p.n.e. w Jonii, głównie w Milecie i Efezie; zajmowała się światem, stawiając jedno z pierwszych pytań filozoficznych o zasadę (arche), z której powstały rzeczy.Uważali,że nie ma rzeczy o stałych wartościach i tylko jedno rządzi wszystkimi przemianami.Tym prawem jest rozum.Dzięki niemu przyroda nie jest chaosem ale uporzadkowana harmonią.Charakterystyka szkoły jońskiej objaśnia przyrode wychodząc z niej samej(i jednocześnie wyeliminowali si
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 179,00 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!