ikona pliku odt

sciaga z dydaktyki notatki

opracowanie 8 pytań na egzamin z dydaktyki w formie ściągi


  770 osób zadowolonych z pobrania
ocena: 4.0, 770
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 46.48 kB.PROCES KSZTAŁCENIA
to uporządkowany w czasie ciąg zdażeń obrjmujący takie czynności nauczycieli i uczniów, ukierunkowane poprzez odpowiedni dobór celów i treści, takie warunkii środki, jakie służą wywołaniu zmian w uczniach, stosowanie do przyjętych celów kształcenia.
PROCES PODAJĄCY:
-przygotowanie do pracy (motywacja uczniów)
-podanie uczniom nowego materiału
-synteza przekazanego uczniom materiału
-kontrola stopnia opanowania przez uczniów przekazanych im wiadomości
PROCES POSZUKUJĄCY:
-uświadomienie sobie przez uczniów określonej trudności o charakterze teoretycznym lub praktycznym
-słowne określenie napotkanej trudności
-formułowanie hipotez
-weryfikacja hipotez
Jeżeli weryfikacja wykazuje nieprawidłowości przyjętej hipotezy należy wrócić do ogniwa 3 i postępować tak aż do sformułowania właściwej hipotezy.
CELE KSZTAŁCENIA-
określamy jako zamierzone wlaściwości uczniów pod względem emocjonalno-motywacyjnym i poznawczym. Odnoszą się zawsze do uczniów.
CELE OGÓLNE wsdkazują kierunki dążenia ucznia. ZALETY: są bogate znaczeniowo, akcentują ważne warości społeczne, są perswazyjne, są zwięzłe. WADY: wieloznaczność, nieokreśloność, deklaratywność,niejasny adresat.
CELE OPERACYJNE stabnowią opis wyników jakie mają być uzyskane. Opis ten powinien być na tyle dokładny by umożliwić rozpoznanie osiągnięcia celu.. ZALETY: są jednoznaczne, wskazują iż cel został osiągnięty, odnoszą się wprost do ucznia, mobilizują ucznia i nauczyciela. WADY: względne ubustwo znaczenia, podporządkowanie motywacji procesom poznawczym, poszatkowanie przedmiotu.
OPERACJONIZACJA CELÓW KSZTAŁCENIA
-
zapisanie celu w postaci ogólnej
- intuicyjny obraz ucznia osiągającego cel
- luźne zapisy celów operacyjnych
- selekcja luźnych zapisów
- klasyfikacja luźnych zapisów
METODY KSZTAŁCENIA
to celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z uczniami, który umozliwia opanowanie wiedzy wraz z umiejętnościami posługiwania się nią w praktyce, jak również rozwijanie zdolności i zainteresowań poznawczych uczniów.
PODZIAŁ KUPISIEWICZA:
-metody oparte na słowie
-metody oparte na obserwacji i pomiarze
-metody oparte na praktycznej działalności ucznia
-metody aktywizujące
PODZIAŁ OKONIA
-metody asymilacji wiedzy
-metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy
-metody waloryzacyjne
-metody praktyczne
METODSY OPARTE NA SŁOWIE:
opowiadanie, wykład, pogadanka, dyskusja, praca z książką.
METODY OGLĄDOWE:
pokaz
METODY OPARTE NA DZIAŁALNOŚCI PRAKTYCZNEJ:
metoda laboratoryjna, metoda zajęć praktycznych.
METODY PROBLEMOWE;
gry dydaktyczne (burza mózgów, metoda sytuacyjna, metoda symulacyjna)
ZASADA ŚWIADOMEGO I UKTYWNEGO UDZAIŁU W PROCESIE NAUCZANIA:
-
nauczyciel powinien; pozanać indywidualne zainteresowania uczniów i rozwijać je w taki sposob aby uwzględniały obiektywne problemy społeczeństwa; stawaiać uczniów w sytuacjach wymagających dostrzegania i wyjaśniania niezgodności między faktami a posiadaną wiedzą; stwarzać warunki sprzyjające wdrażaniu uczniów do zespołowych form pracy
PRAC
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 46.48 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!