ikona pliku txt

ściąga teoria wychowania notatki

ściąga na kolokwium


ocena: 4.0, 0
Poniżej zobaczysz niesformatowany początek pliku. Cały plik zajmuje 8.91 kB.


W zaborze pruskim trwa³a germanizacja.
W 1885r. odby³y siê rugi pruskie
(wysiedlenie osób przyby³ych z innych zaborów),
a w 1904r. zosta³ wprowadzony zakaz budowy gospodarstw rolnych
(s³awetny bunt Drzyma³y). w tym zaborze by³y te¿ liczne przeœladowania i
bunt dzieci we Wrzeœni(1901r.), które sprzeciwi³y siê nauczaniu religii po niemiecku.
Ogólnie wraz z zaborem rosyjskim by³y to najgorsze zabory.
Zabór pruski by³ niew¹tpliwie jednym z najgorszysz zaborów Polkski.
W urzêdach nieby³o polskiego jêzyka trzeba by³o pos³ugiwaæ siê jêzykiem
niemieckim. Zabrano polsk¹ walutê, zabroniona uczyæ siê historii pañstwa
Polskiego, próbowano zgermanizowaæ polaków. Ale polski naród by³ twardy
i wierny swej historii,Polacy byli Germanizowani.
Nie pozwalano polakom mówiæ w ojczystym jêzyku.
Uczeñ który w szkole powiedzia³ choæ jedno s³owo w jêzyku polskim
musia³ zostaæ za karê w szkole. Byli zmuszani do ciê¿kich prac.
Klementyna z Tañskich Hoffmanowa (1798-1845)
Interesowa³a siê kwesti¹ kszta³cenia kobiet, które w jej
czasach nie mia³y szans na zarobek przez brak wystarczaj¹cej
wiedzy i umiejêtnoœci. W tych czasach wiele szlacheckich rodzin
ubo¿a³o i kobiety czêsto by³y zmuszone do ja³mu¿ny lub do pracy, by siê móc utrzymaæ.
Uwa¿a³a, ¿e wychowanie i wykszta³cenie, które dziewczêta zdobywaj¹ w
klasztorach nie jest wystarczaj¹ce a czêstokroæ nawet szkodzi.
Szczególnie mentalnie kobiety siê tam „psuj¹” – wynosz¹ wiele negatywnych cech,
jak plotkarstwo, dewocja, zabobonnoϾ oraz brak przygotowania
do przysz³ej roli matki, ¿ony, gospodyni.
W pismach swych zawar³a idea³ kobiety, wœród po¿adanych przez ni¹
cech znajdziemy: mi³oœæ, goœcinnoœæ, delikatnoœæ, dobre maniery, itp.
Uwa¿a³a, ¿e najwa¿niejsze w wychowaniu kobiet jest wychowanie moralne,
do pewnego stopnia nale¿y rozwijaæ umys³, ale nie jako cel sam w sobie
lecz jako ozdobê ¿ycia.
Stanis³aw
To tylko początek pliku. Cały plik zajmuje 8.91 kB. Pobierz całą treść w pliku.

Podziel się

Komentarze (0)

Czy wiesz, że...

... dajemy Ci 100% gwarancję satysfakcji. Jeśli nie będziesz zadowolony z materiałów zwrócimy Ci pieniądze za SMS!